Hotărârea nr. 684/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru locuinte Calea Sintandrei nr.cad. 20486 si 20487 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru locuințe Calea Sântandrei nr.cad. 20486 și 20487 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 72752 din 27 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru locuințe , Calea Sântandrei nr.cad. 20486 și 20487 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 72752/14.07.2009, de d-na BALOTA ILEANA și întocmită de arh. Szabo Anemari

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 810, din data de 15 iulie 2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Lotizare teren pentru locuințe , Calea Sântandrei nr.cad. 20486 și 20487 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 810/15.07.2009

  • - Zona reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între calea ferată, șanțul antitanc și zonele studiate prin documentații de urbanism aprobate.

  • - Categoria funcțională solicitată: zonă rezidențială de tip R2 pentru locuințe izolate

  • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • - studierea accesului din Calea Sântandrei până la parcela studiată și dezvoltarea rețelei stradale în corelare cu rețelele existente în zonă

  • - amenajare spațiu de parcare aferent funcțiunii propuse, conform legislației în vigoare (HGR 525/1996)

  • -  dezvoltarea rețelei edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare a zonei studiate

  • -   Indici / coeficienți urbanistici propuși:    POT max - 35 %

CUT max - 0,5

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na BALOTA ILEANA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.684.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”