Hotărârea nr. 682/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire doua case familiale P+1 si imprejmuire - str. Facliei , nr. cad. 17572 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire două case familiale P+1 și împrejmuire - str. Făcliei ,

nr. cad. 17572-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 61311 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire două case familiale P+1 și împrejmuire - str. Făcliei , nr. cad. 17572 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 683/02.02.2009 la solicitarea beneficiarilor Filip Mihai, Filip Liliana, Marcso Janos și Marcso Ramona în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case familiale pe parcela identificată cu nr. cad.17572 situată în frontul II al străzii Făcliei, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare .

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord-est, în zona colinară , având asigurată calea de acces din str. Făcliei pe un drum carosabil privat ( nr.cad.15942 înscris în CF nr.152476- Oradea, ) propus prin PUD aprobat prin HCL nr. 211/2007.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora .

In prezent construcțiile existente în zonă sunt locuințe izolate în general cu regim mic de înălțime.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 2250,0 mp este identificat cu nr. cad. 17572 (în suprafață de 1437,0mp) înscris în C.F. nr. 150363 - Oradea în favoarea beneficiarilor Filip Mihai, Filip Liliana, Marcso Janos și Marcso Ramona, ca teren intravilan și nr.cad.15942 ( în suprafață de 813,0mp) înscris în CF nr.152476 - Oradea în favoarea proprietarilor Benedek Estera, Cobirzan Remus Adrian, Trifan Valentin Florin, Balasco Ionut Augustin, Pruna Teofil și Pruna Camelia, ca drum privat cu drept de servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea nr. cad. 17572.

In prezent terenul este liber de construcții .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire două case familiale P+1 și împrejmuire - str. Făcliei, nr. cad. 17572 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • - amplasarea, în frontul II al str. Făcliei, a două case familiale în regim de înălțime propus P+1, înscriindu-se pe configurația terenului, ținând cont de relația cu drumurile de acces existente și propuse;

 • - lărgirea drumului privat (nr.cad.15942) de acces la parcelele din frontul II al str. Făcliei, la profil transversal de 6,0m, în

corelare cu propunerile din PUD aprobat prin HCL nr.211/2007;

 • - crearea unei alei carosabile din drumul privat (nr.cad.15942) cu profil transversal de 4,0m care să asigure accesul la LOT2;

 • - amplasarea construcțiilor se va face conform propunerilor din planșa 5U - Reglementări Tehnice +RLU din proiectul nr.138/2008 întocmit de către SC Chris'Art SRL - arh. Antonina Buruiana, cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiu de risc natural (SRN) nr.09.415/2008 întocmit de către SC Prospect Geo SRL- ing. Gavrilut Mircea cu viza verificator ing. Roman Florian (atestat A f), ce va constitui parte integrantă a documentației de autorizare a construcțiilor propuse:

 • - limita de implantare gard: minim 3,0m din axul drumului privat (nr.cad.15942 și nr.cad.11305);

-   limita de implantare: minim 4,0m de la limita drumului privat de acces pentru LOT1;

 • -   distanța între cele două construcții: minim11,0m;

 • -   retrageri laterale: minim 1.9m pe fiecare latură;

- retragere spate: minim 5,0m;

 • -   accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Făcliei, pe un drum privat cu profil transversal de 6,00m identificat cu nr. nr.cad.15942 înscris în CF nr.152476-Oradea cu drept de servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea nr. cad. 17572 pentru parcela cu nr.cad.17572;

 • -   accesul la LOT2 se va realiza din drumul privat (nr.cad.15742) pe o alee carosabilă cu profil transversal de 4,0m

 • -  POTmax propus = 35,0% și CUTmax propus = 0,60;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea se vor rezolva prin extinderea rețelelor existente pe str. Făcliei iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică de pe amplasament.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Filip Mihai, Filip Liliana, Marcso Janos și Marcso Ramona, prin grija Biroului Avizări

Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.682.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”