Hotărârea nr. 680/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 si 21098 - Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 și 21098 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 154928 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 și 21098 -Oradea, elaborat de SC Expresiv Arh SRL, în baza certificatului de urbanism 1831/1.06.2009 la solicitarea beneficiarului SC Verlouw Investiment SRL reprezentat de d-nul Szetyanszki Florian-Alexandru, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe într-o zonă preponderent rezidențială cu acces din strada Ion Alexi, stabilind condițiile de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor și rezolvarea circulației în zona studiată.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității, într-o zonă în curs de dezvoltare a cărui caracter este reprezentat de funcțiunea de locuire - R1b, conform Regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000.

Amplasamentul studiat se învecinează la nord-vest cu str. Ion Alexi, iar la sud, est și vest este împrejmuit de parcele proprietate privată libere de construcții.

Terenul în suprafață totală de 12840 mp identificat cu nr. cad. 21079 a fost dezmembrat în 19 parcele identificate după cum urmează: nr. cad.21080, înscris în CF nr.154180 Oradea ca proprietatea lui Szetyanszki Florian Alexandru și Szetyanszki Maria , nr. cad. nr. cad.21081 înscris în CF nr.153903 Oradea ca proprietatea lui Szetyanszki Florian Alexandru, nr. cad. 21082 înscris în CF nr.154185 - Oradea, nr. cad. 21083 înscris în CF nr.154186-Oradea, ambele ca proprietatea lui Trăsnea Constantin - Șerban și soția, nr. cad. 21084 înscris în CF nr.153187 Oradea, nr. cad. 21085 înscris în CF nr.154188 Oradea, nr. cad. 21086 înscris în CF nr.154189 Oradea, nr. cad. 21087 înscris în CF nr.154190 Oradea, nr. cad. 21088 înscris în CF nr.154191 Oradea, nr. cad. 21089 înscris în CF nr.154192 Oradea nr. cad. 21090 înscris în CF nr.154193 Oradea, nr. cad. 21091 înscris în CF nr.154194 Oradea, nr. cad. 21092 înscris în CF nr.154196 Oradea, nr. cad. 21093 înscris în CF nr.154198 Oradea, nr. cad. 21094 înscris în CF nr.154199 Oradea, nr.cad. 21095 înscris în CF nr.154202 Oradea, nr.cad. 21096 înscris în CF nr.154203 Oradea, nr.cad. 21097 înscris în CF nr.154204 Oradea, nr.cad. 21098 înscris în CF nr.154205 Oradea, toate aflându-se în proprietatea beneficiarului SC Verlouw Investment SRL.

Terenul are acces direct în str. Ion Alexi, legătura cu celelalte zone ale orașului fiind asigurată de străzile Gheorghe Pituț și

Matei Corvin.

Pe amplasament există doar rețea de alimentare cu energie electrică, nu există rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr. cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 și 21098 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Parcelare în vederea creerii unei zone rezidențiale pentru locuințe unifamiliale izolate, compusă din 18 parcele cu suprafață min. 550,0mp;

 • - zona funcțională: rezidențială pentru locuințe individuale;

 • - limita de implantare a gardului: 6,0m din axul str. Ion Alexi, respectiv 4,5m din axul drumului privat identificat cu nr cad. 21098;

- limita de implantare a construcțiilor: 10,5m din axul drumului interior (nr. cad.21098), respectiv 6,0m de la limita

gardului spre str. Ion Alexi;

 • - regimul de înălțime max: S+P+1+M;

 • - retrageri laterale: min 2,4m pe fiecare latură;

 • - retrageri spate: 9,0m;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc de parcare pe lot sau garaj integrat în construcție;

 • - indicii de utilizare a terenului: POT max. 30%, CUT max. 0,5;

 • - Organizarea circulației în zonă: accesibilitatea la parcelele construibile este asigurată de drumul privat identificat cu nr. cad. 21098, având profil transversal de 9,0m. Conform planșei 3/U “Plan reglementări” str. Ion Alexi are profil transversal de 12,0m;

 • - Asigurarea utilităților: până la extinderea în zonă a rețelelor edilitare se propune asigurarea alimentării cu apă prin puț forat, iar canalizarea prin rezervor vidanjabil; apa pluvială se va colecta în rigole; alimentarea cu energie electrică prin racord la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Verlouw Investment SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.680.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”