Hotărârea nr. 68/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinþe colective P+2+M, str. Fãcliei f.n., nr. cad. 8345 si 8350 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective P+2+M, str. Făcliei f.n., nr. cad. 8345 si 8350 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 177505 din data de 26.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zonal -Construire locuințe colective P+2+M, str. Făcliei f.n., nr. cad. 8345 si 8350 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei SC DaVinci Investments SRL in baza certificatului de urbanism nr. 3897/09.10.2008, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe colective, cu dotările aferente intr-o zona preponderent rezidențiala pe str. Făcliei si realizarea unui sistem de circulație cu o fluenta auto adecvata, stabilind condițiile de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu are o suprafața de 2312,0mp si este situat in intravilanul municipiului Oradea, pe str. Făcliei, pe malul drept al râului Crișul Repede, in imediata apropiere a albiei Crișului Repede, vis-a-vis de Mănăstirea Sfintei Cruci. Pe latura estica si vestica se învecinează cu terenuri proprietate private, la sud albia Crișului iar la nord cu parcarea dinspre strada Făcliei.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta in zona a cailor de comunicare, circulația auto fiind asigurata din str. Făcliei. Terenul este liber de construcții.

Terenul luat in studiu, aflat in proprietatea beneficiarei SC DaVINCI INVESTMENTS SRL, s-a identificat prin nr. cad. 8345 înscris in CF NDF nr. 6343-Oradea si nr. cad 8350 înscris in CF NDF nr. 6348-Oradea in suprafața totala de 2312,0mp, cu destinația de teren intravilan.

Echiparea edilitara a terenului: in prezent alimentarea cu apa se realizează prin puțuri forate; in zona exista rețele de canalizare si de apa, alimentarea cu energie electrica se face de la posturile de transformare din zona.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau in:

 • -    Rețeaua stradala existenta este necorespunzătoare in ceea ce privește stratul de uzura, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic;

 • -    In prezent nu exista echipare edilitara in zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective P+2+M, str. Făcliei f.n., nr. cad. 8345 si 8350 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integranta din prezenta hotărâre:

 • -    Amplasare locuințe colective in frontul II al străzii Făcliei, conform prevederilor din planșele U3' - Reglementari urbanistice si respectiv U3-Reglementari-zonare funcțională:

 • -    se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective, stabilirea reglementarilor urbanistice la nivelul zonei de referința, sistematizarea pe verticala si dotarea tehnico-edilitara a ansamblului. Organizarea incintei a ținut cont de rezolvarea circulației interioare si legătura cu artera stradala Făcliei;

 • -    pe amplasament se vor construi 2 corpuri de clădiri, conform planșelor " U3' - Reglementari urbanistice " amplasate in frontul II al străzii Făcliei, cu retrageri laterale de minim 2,0m fata de mejdii si retragere spate de minim 2,0m (cu respectarea avizului Companiei de Apa Oradea SA nr. 6371/19.03.2008);

 • -   se vor asigurarea zonele verzi si locurile de parcare aferente funcțiunii conform HGR 525/1996(r), urmând a se amenaja minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit; - Se vor amenaja minim 23 locuri de parcare aferente funcțiunii in incinta;

 • -   POTpropus. = 22,95% si CUT propus = 0,95;

 • -    Organizarea rețelei stradale: Accesul in cartier se va realiza din strada Făcliei (cu profil transversal de minim 12,0m conform planșei U6 -Circulația terenurilor) printr-o alee carosabila privata de acces cu profil de minim 7,0m. Aleea carosabila va fi realizata pentru doua fluxuri de circulație, secțiunea transversala a drumului va avea lățime de minim 7,0m;

 • -    Drumul nou creat in interiorul ansamblului rezidențial va rămâne in proprietate privata;

 • -    Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețeaua existenta in zona. Alimentarea cu apa si canalizarea se vor realiza prin racordarea la rețeaua existenta pe str. Făcliei. Pentru posibile modificări, branșamente si racorduri se vor consulta instituțiile ce gestionează rețelele.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC DaVinci Investments SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 68                                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.