Hotărârea nr. 679/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren si amplasare locuinte individuale (D+)P+E(M), str. Livezilor - str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren și amplasare locuințe individuale (D+)P+E(M), str.

Livezilor - str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148,

21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154 și 21155 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 154928 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren și amplasare locuințe individuale (D+)P+E(M), str. Livezilor - str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154 și 21155 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Lang Irma, în baza certificatului de urbanism nr. 2092/25.06.2009, având ca scop parcelarea unui teren în vederea integrării ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent de livadă aflată în continuă dezvoltare, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarei, situat între străzile Livezilor și Piatra Craiului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, adiacent străzilor Livezilor și Piatra Craiului.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R1a -locuințe izolate unifamiliale, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare.

Terenul în suprafață totală de S= 14.611,0mp, s-a identificat cu nr.cad.21138 înscris în CF nr.152385-Oradea, nr.cad.21138 înscris în CF nr.152385-Oradea, nr.cad.21139 înscris în CF nr.152387-Oradea, nr.cad.21140 înscris în CF nr.152388-Oradea, nr.cad.21141 înscris în CF nr.152391 - Oradea, nr.cad.21142 înscris în CF nr.152392 - Oradea, nr.cad.21143 înscris în CF nr.152393-Oradea, nr.cad.21144 înscris în CF nr.152394-Oradea, nr.cad.21145 înscris în CF nr.152395-Oradea, nr.cad.21146 înscris în CF nr.152397-Oradea, nr.cad.21147 înscris în CF nr.152398-Oradea, nr.cad.21148 înscris în CF nr.152399-Oradea, nr.cad.21149 înscris în CF nr.152400-Oradea, nr.cad.21150 înscris în CF nr.152401-Oradea, nr.cad.21151 înscris în CF nr.152402-Oradea, nr.cad.21152 înscris în CF nr.152403-Oradea, nr.cad.21153 înscris în CF nr.152404 - Oradea, nr.cad.21154 înscris în CF nr.152405-Oradea și nr.cad.21155 înscris în CF nr.152407-Oradea în favoarea beneficiarei Lang Irma, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe străzile Livezilor și Piatra Craiului.

Rețele tehnico-edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren și amplasare locuințe individuale (D+)P+E(M), str. Livezilor -str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154 și 21155 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

 • -   principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale) de tip izolat;

 • -   număr parcele propuse: 15 - destinate amplasării de locuințe familiale izolate;

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Reglementări din proiectul nr.11/2008 întocmit de arh. Cobe Aurel cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.788/septembrie/2008 întocmit de SC Proiect Geo 2003 SRL - verificator ing. Roman F. Florian:

 • -  POT maxim -35,0%, CUTmaxim -0,60;

 • -   regim maxim de înălțime propus: (D+)P+E(M);

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzilor Livezilor și Piatra Craiului și respectiv minim 4,50m din axul drumului publicnou propus (de acces la parcelele propuse);

 • -   limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor de acces;

 • -   retrageri laterale: minim 0,80m (cu respectare Cod civil) și respectiv 1,90m până la 5,0m;

 • -   retrageri spate: minim 5,0m;

 • -    accesul la parcele se asigură din străzile Livezilor și Piatra Craiului pe drumul public nou propus cu profil transversal de 9,0m conform planșei 3/U-Reglementări si 5/U- Circulația terenurilor din proiectul nr.11/2008 întocmit de arh. Cobe Aurel ;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

Modernizarea circulației

 • -   în conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 5/U- Circulația terenurilor se propune crearea unei noi bretele de circulație și modernizarea celor existente;

 • -    având accesul existent constituit pe profilul străzilor Livezilor și Piatra Craiului, neconforme din punct de vedere tehnic și urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea extinderii și modernizării căilor de acces pentru a se transforma în artere principale cu prospect de minim 12,0m și crearea unei străzi (de legătură între străzile Livezilor și Piatra Craiului) cu profil transversal de 9,0m, cu caracter de drum public, care să asigure accesul la parcelele propuse. Astfel se va asigura accesibilitatea la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -   strada Livezilor propusă pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform planșei 5/U-Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • - strada Livezilor existentă,

 • - terenul identificat cu nr.cad.21154 înscris în CF nr.152405-Oradea în favoarea beneficiarei Lang Irma, ca teren intravilan;

 • -   strada Piatra Craiului propusă pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform planșei 5/U-Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • - strada Piatra Craiului existentă,

 • - terenul identificat cu nr.cad.21155 înscris în CF nr.152407-Oradea în favoarea beneficiarei Lang Irma, ca teren intravilan;

 • -   strada publică nou propusă (de legătură între străzile Livezilor și Piatra Craiului) cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcelele propuse, conform planșei 5/U-Circulația terenurilor, se va constitui din: terenul identificat cu nr.cad.21153înscrisîn CF nr.152404-Oradea în favoarea beneficiarei Lang Irma, ca teren intravilan;

 • -   terenurile destinate lărgirii străzilor Livezilor și Piatra Craiului și respectiv creerii noului drum public (de legătură între străzile Livezilor și Piatra Craiului) se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 5/U - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial;

 • -   în urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Echiparea tehnico-edilitară: se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă pentru alimentarea cu apă și alimentarea cu energie electrică, respectiv rezervor vidanjabil pentru canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Lang Irma,, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.679.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”