Hotărârea nr. 676/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare imobil locuinte S(D)+P+2E+M cu parter comercial si parcaje la subsol/demisol, str. Barcaului nr.33, nr. cad. 20644 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare imobil locuințe S(D)+P+2E+M cu parter comercial și parcaje la subsol/demisol, str. Barcăului nr.33, nr. cad. 20644 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102951 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare imobil locuințe S(D)+P+2E+M cu parter comercial și parcaje la subsol/demisol, str. Barcăului nr.33, nr. cad. 20644 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 930/02.03.2009 la solicitarea beneficiarei SC Ramolisa Impex SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei clădiri cu locuințe și spații comerciale, situată pe str. Barcăului nr.33.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, pe strada Barcăului colț cu strada

Mangaliei.

Construcțiile existente în majoritate sunt locuințe cu regim mic de înălțime, pe str. Meziadului colț cu str. Mangaliei fiind un PUZ aprobat pentru o construcție similară în regim de înălțime propus S+P+2+M. In vecinătate, pe str. Meziadului se dezvoltă o zonă de servicii, construcții pentru comerț și alimentație publică, turism, birouri și magazine de prezentare, zone de agrement și locuințe, în incinta fostei fabrici de lapte SC LUSO SA.

Terenul luat în studiu în suprafață de 975,0mp, identificat cu nr. cad. 20644 este înscris în CF nr.154642-Oradea, în

favoareabeneficiarei SC Ramolisa Impex SRL.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință R3a -zona de locuințe, compatibilă cu zona comercială locală.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare în zonă există rețele de alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare imobil locuințe S(D)+P+2E+M cu parter comercial și parcaje la subsol/demisol, str. Barcăului nr.33, nr. cad. 20644 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   amplasarea pe amplasamentul studiat, a unei clădiri în regim de înălțime propus S(D)+P+2E+M retrasă spre străzile Barcăului și Mangaliei, având destinația de spațiu comercial la parter și locuințe la etajele superioare și mansardare;

 • -    funcțiunile care au legătură cu publicul vor fi amplasate la parter;

 • -    construcția propusă va avea următoarele caracteristici și va fi amplasată în limitele de construibilitate prezentate în planșa “Reglementări și rețele tehnico - edilitare":

 • - clădirea se va amplasa retrasă la 2,50m de la aliniamentul străzilor Barcăului și Mangaliei, retrasă la 0,60m fata de mejdia stânga și respectiv până pe mejdia posterioară;

 • - accesul pietonal se va asigură din străzile Barcăului și Mangaliei;

 • - accesul auto la parcajele de la subsol/demisol și în curtea interioară se va face din strada Mangaliei;

 • -   POT maxim = 80,0% si CUT maxim = 3,0;

 • -    se vor amenaja 3 locuri de parcare la frontul străzii Mangaliei și 14 garaje la subsolul/demisolul construcției, cu asigurarea a minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit și cu respectarea numărului de locuri de parcare pentru funcțiunea de servicii și comerț (parterul comercial) conform legislației în vigoare (HGR525/1996);

Dotarea cu utilități: prin racordare la rețelele de canalizare, alimentare cu apă, energie termică și electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Ramolisa Impex SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

Nr.676.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Ionel Vila