Hotărârea nr. 675/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+P+E/M si reglementare acces, str. Caisilor nr.cad.19225 – Oradea

ROMÂNIA

CU CARACTER

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+P+E/M și reglementare acces, str. Caișilor nr.cad.19225 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 75454 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+P+E/M și reglementare acces, str. Caișilor nr.cad.19225 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1195/25.03.2009 la comanda beneficiarilor Zah Octavian Teodor și soția Viorica, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a trei case familiale și reglementarea accesului pe strada Caișilor nr. cad. 19225, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de nord, în zona de dealuri a municipiului Oradea, între străzile Izvorului și Caișilor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează la nord, sud și est cu terenuri proprietate particulară și la vest cu strada Caișilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Izvorului din care se ramifică strada Caișilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie electrică la care va fi necesară branșarea.

Terenul studiat, în suprafață de S=3325,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 19225 înscris în C.F. nr.151924 - Oradea în favoarea lui Zah Octavian și soția Viorica, ca teren intravilan.

In prezent terenul este liber de construcții.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+P+E/M și reglementare acces, str. Caișilor nr.cad.19225 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

-   Se propune :

 • -   parcelarea unui teren în vederea construirii a trei case familiale în regim de înălțime propus S(D)+P+E(M) pe strada Caișilor f.n., nr.cad.19225,

 • -   reglementarea accesului la parcelele propuse prin crearea unei alei carosabile de acces cu profil transversal de 4,50m

(prevăzută cu zonă de întoarcere), cu caracter privat;

 • -   amplasarea construcțiilor, amenajarea și reglementarea accesului se vor realiza conform prevederilor din planșele “3/U-Reglementări' și “1/U-Circulația terenurilor aferente PUD:

 • -    accesul auto se va realiza din str. Caișilor, cu profil transversal propus de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), pe aleea carosabilă privată de acces, cu profil transversal propus de 4,50m, prevăzută cu zonă de întoarcere;

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Caișilor și respectiv 2,25m din axul drumului privat propus;

 • -    limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Caișilor și respectiv 3,0m de la aliniamentul drumului privat propus;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: minim 6,0m;

 • -   POTmax =35,0% si CUTmax =0,50;

 • -   dotarea cu utilități a viitoarelor construcții presupune realizarea de puțuri forate pentru alimentare cu apă, rezervoare vidanjabile pentru canalizare. Alimentarea cu energie electrică prin racordarea la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Zah Octavian și soția Viorica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.675.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”