Hotărârea nr. 674/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta P+M, str. Gheorghe Pop de Basesti nr. 28/B, nr. cad. 19115 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință P+M, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 28/B, nr. cad. 19115 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 111597 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.1074/13.03.2009 la solicitarea beneficiarei SC Romulus&Mircea SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe, situată pe str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 28/B.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, pe strada Gheorghe Pop de Băsești, în apropierea intersecției cu strazile Hațegului și Lipovei.

Construcțiile existente în majoritate sunt locuințe cu regim mic de înalțime.

Terenul luat în studiu în suprafață de 482,0mp, identificat cu nr.cad.19115 este înscris in CF nr.92837-Oradea, în favoarea beneficiarei SC Romulus&Mircea SRL.

Regulamentul de zonare a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul in zona de folosință R3a - zona de locuințe, compatibilă cu zona comerciala locala.

Din punct de vedere al dotarilor edilitare în zona există rețele de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința P+M, str. Gheorghe Pop de Băsești nr.28/B, nr.cad.19115 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementarile aferente, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire locuință familială în regim de înălțime propus P+M;

 • -   construcția propusă va fi amplasata în limitele de construibilitate prezentate în planșa “3- Reglementari si retele tehnico-edilitare”: retrasă la 4,50m de la aliniamentul străzii Gheorghe Pop de Băsesti, până pe mejdia stângă și retrasă la 0,60m față de mejdia dreaptă (cu respectare Cod civil);

 • -   accesul auto si pietonal se va asigura din strada Gheorghe Pop de Băsești;

 • -  POT maxim = 38,50% si CUT maxim = 0,65;

 • -   dotarea cu utilități: prin racordare la rețelele de canalizare, alimentare cu apă,energie termică si electrica existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Romulus&Mircea SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.674

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru