Hotărârea nr. 673/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta familiala P+M, str. Mugurilor nr.14 - frontul II al strazii Piatra Craiului, nr.cad.4975, 16882 si 20651 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M, str. Mugurilor nr.14 - frontul II al străzii Piatra Craiului, nr.cad.4975, 16882 și 20651 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 75171 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M, elaborat la inițiativa beneficiarilor Dragos Alexandru și soția Maria, în baza certificatului de urbanism nr.1692/16.04.2008 - prelungit în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit în zona străzilor Piatra Craiului și respectiv Mugurilor, în frontul II, reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu pentru amplasarea obiectivului, în suprafață totală de 1618,0mp identificat cu nr. cadastral 16882 înscris în CF nr.153455-Oradea se află în proprietatea d-lui Tifrea Nicolae și Tifrea Maria, Tifrea Mihaela și soțul Dragos, Dragos Alexandru și soția Maria, Crisan Florin și soția Cornelia, cu destinația de drum, nr. cadastral 20651 înscris în CF nr.153297-Oradea și nr. cadastral 4975 înscris în CF nr.153523 - Oradea se află în proprietatea d-lui Dragos Alexandru cu soția Maria, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat parțial în intravilan și parțial în extravilanul municipiului Oradea, în partea nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în frontul II al străzii Piatra Craiului, pe str. Mugurilor nr.14, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire, fiind delimitat la sud, nord, est și vest de terenuri proprietate privată.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Piatra Craiului și Mugurilor. Accesul la parcelă se va realiza din str. Mugurilor, pe un drum privat cu profil transversal de 4,0m (constituit pe parcelele identificate cu nr. cad. 16882 și 20651), conform prevederilor din planșa U3-Circulația terenurilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M, str. Mugurilor nr.14 - frontul II al străzii Piatra Craiului, nr.cad.4975, 16882 și 20651 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se propune:

  • -   construire casă familială, în frontul II al străzii Piatra Craiului, în regim de înălțime propus P+M cu garaj și împrejmuirea terenului aferent;

  • -   realizarea accesului din strada Mugurilor pe un drum privat cu profil transversal de 4,0m (constituită pe parcelele identificate cu nr. cad. 16882 si 20651);

  • -    amplasarea construcției se va realiza în zona de intravilan a terenului identificat cu nr. cad. 4975, în frontul II al străzii Piatra Craiului, conform prevederilor din planșa U2-Reglementări, retrasă la 4,10m față mejdia de la limita nord-vestică și respectiv retrasă la 0,90m față mejdia de la limita sud-estică, cu respectarea prevederilor Codului civil;

  • -  POTmax propus = 35% , CUTmax propus = 0,50;

- Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Dragos Alexandru și soția Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.673.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”