Hotărârea nr. 672/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Schimbare de destinatie din garaj si anexa in spalatorie auto, str. Lucian Blaga nr.30, nr.cad.21179 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare de destinație din garaj și anexă în spălătorie auto, str. Lucian Blaga nr.30, nr.cad.21179 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 79206 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare de destinație din garaj și anexă în spălătorie auto, str. Lucian Blaga, nr.30, nr.cad.21179 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 79206/31.07.2009, de către Negrau Stelian Valentin, și întocmită de arh. Pescaru Adrian

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 888/05.08.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ- Schimbare de destinație din garaj și anexă în spălătorie auto, str. Lucian Blaga nr.30, nr.cad.21179 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.888/05.08.2009:

- Zona reglementată prin PUZ : zona cuprinsă de-a lungul străzii Octavian Goga (ambele fronturi) pe tronsonul cuprins între str. Alexandru cel Bun și str. Calea Aradului, în corelare cu documentații de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) de zonă aprobate;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune schimbarea funcțiunii unui garaj și a unei construcții anexe în spălătorie auto respectiv spațiu de depozitare și sală de așteptare;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - corelare cu documentații de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) existente în zonă cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001(r) si HGR nr.525/1996);

 • - se va studia accesul la obiectivul propus în relație cu rețeaua stradală existentă și în raport cu construcțiile existente pe aceeași parcelă.

 • - asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - acord legalizat vecini direct afectați;

 • - asigurarea accesului autovehiculelor în/din incintă cu fața;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POT și CUT rămân nemodificați în urma modificărilor propuse.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Negrau Stelian Valentin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.672. SECRETAR

Ionel Vila