Hotărârea nr. 671/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare hala depozitare materiale P, str. Calea Clujului, nr.304, cad. 154967 si 154968 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală depozitare materiale P, str. Calea Clujului, nr.304, cad.

154967 și 154968 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 71656 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală depozitare materiale, Calea Clujului nr.304, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.596/04.03.2009 la solicitarea societății SC REIFEN TRADE SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei hale de depozitare materiale, nr.cad.1923/6, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor si servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea estică a localității, în zona de șes. Amplasamentul studiat se află în frontul II a str. Calea Clujului, delimitat de terenuri proprietate privată.

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona R2 - zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe str. Calea Clujului, iar accesul la amplasamentul studiat se realizează

dinstr.CaleaClujuluipeundrumdeaccesconformHCL457/2005.

Terenul în suprafață totală de 2254mp, identificat cu nr. cad. 154967 înscris în CF nr.154967-Oradea și nr.cad.154968 înscris în CF nr.154968 - Oradea se află în proprietatea SC REIFEN SRL, cu act de ipotecă instituită de ALPHA BANK SA, sucursala Oradea.

Zona este deservită de rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare. depozitare materiale P, str. Calea

Clujului, nr.304, cad. 1923/6-Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare hală depozitare materiale P, str. Calea Clujului nr.304, nr. cad. 154967 și nr.cad.154968 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Se propun următoarele obiective:

 • - schimbarea zonei funcționale de la R2 la C4 prin extinderea zonei C4 situată în vecinătatea sudică a parcelei;

 • - construirea unei hale de depozitare materiale și a unei anexe cu copertină alipită halei;

 • - lărgirea drumului public de acces din Calea Clujului la profil transversal de11,0m ;

 • - construcția se va amplasa în frontul II al străzii Calea Clujului, conform prevederilor din PUZ, Planșa 3/U Reglementări

Urbanistice din proiectul nr.15/2009, întocmit SC Armonis Comtur SRL - arh.Dorin Letea:

 • -   regim de înălțime: P;

-   limitadeimplantaregard:minim5.5mdinaxuldrumuluideacces;

-   limitadeimplantare:minim11.50mdinaxuldrumuluideacces(nr.cad.7024);

-   retragere spate: minim 0.6m;

 • -   retrageri laterale : minim 6.0m fata de mejdia stânga respectiv minim 8,0m față de mejdia dreapta;

 • -  se vor amenaja 10 locuri de parcare în incintă

- POT maxim propus = 35,00%siCUTmaximpropus=0,50.

 • - accesul (auto și pietonal) la amplasamentul studiat se realizează din Calea Clujului, pe drumul de acces conform HCL

nr.457/2005.

 • - se propune lărgirea drumului de acces pe toată lungimea lui (din Calea Clujului până în dreptul amplasamentului studiat) la profil transversal de 11,0m (5.5m pe partea beneficiarei), conform prevederilor din PUZ, planșa 2/U Circulația terenurilor din proiectul nr.15/2009, întocmit SC Armonis Comtur SRL - arh.Dorin Letea și a ofertei de donație autentificate notarial nr.678/09.06.2009.

- terenul destinat lărgirii drumului public, identificat cu nr. cad.154968 înscris în CF nr.154968 - Oradea, și nr. cad. 155181 înscris în CF.nr.155181 - Oradea, în favoarea beneficiarei SC REIFEN TRADE SRL se va ceda domeniului public al municipiului Oradea.

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC REIFEN TRADE SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.671.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”