Hotărârea nr. 670/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare si asigurare cu utilitati si functiuni Parc Industrial Eurobusiness – sos. Borsului, nr. cad.155090 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - șos. Borșului, nr. cad.155090 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 83711 din 14 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - sos. Borșului, nr. cad.155090 - Oradea, elaborat la solicitarea Direcției de Dezvoltare din cadru Primăriei municipiului Oradea, în baza certificatului de urbanism nr.2538/19.08.2009, în scopul determinării condițiilor de amenajare și asigurare cu utilități a unui parc industrial pe terenul situat adiacent drumului național DN1 (Șoseaua Borșului), rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de vest a localității, adiacent drumului național DN1(Șoseaua Borșului) la o distanță de circa 2km de cartierul de locuințe Rogerius, într-o zonă de șes al cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea agricolă.

Din punct de vedere tehnic al accesibilității și a cooperării în domeniul edilitar amplasamentul se află în imediata apropiere a unor furnizori importanți: CETI, Stația de epurare, rețele majore de distribuție a apei, linii de tramvai și o arteră de circulație majoră (Șoseaua Borșului).

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează terenul în zona C8-zona cu servicii grele.

Terenul identificat cu nr. cad.155090 înscris în CF nr.155090 - Oradea, în suprafață de 121,29ha, se află în proprietatea municipiului Oradea .

Accesul în zonă este asigurat de drumul național DN1(Șoseaua Borșului) .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni parc industrial Eurobusiness -sos. Borșului, nr. cad.155090 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - amenajarea parcului industrial pe 16 loturi ce vor asigura amplasarea a circa 116 de unități care pot fi comasate sau divizate în funcție de cerințe și disponibilități (fără modificarea rețelei stradale din incinta parcului) , conform prevederilor din planșa 3/U Reglementări Urbanistice aferentă proiectului nr.15776/53653/2009 întocmit de Proiect Bihor - arh. Horia Goga.

 • - organizarea parcului pe zone funcționale: - zona destinată birourilor (call center, software, etc.) și laboratoarelor tehnologice;

 • - zona destinată unităților administrative ale parcului, centru expozițional și centru financiar;

 • - zona de producție (industrie nepoluantă) și logistică; - zona unităților de logistică industrială și depozitare;

 • - zona de relocare a unităților de producție / depozitare existente, situate pe teritoriul municipiului, generatoare de disfuncționalități urbane;

 • - zona unităților existente (ECOBIO);

 • - prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale:

 • -   mărimea lotului: 2300mp-20000mp;

 • -   front la stradă: 40-160m;

 • -  POTmaxim= 50%, CUT maxim=1.5;

 • -   limita de implantare: 20-50m sau în condiții stabilite prin documentații PUD;

 • -   Hmaxim cornișa = maxim 12,0m sau în condiții stabilite prin documentații PUD;

 • -   amenajare locuri de parcare aferente funcțiunilor propuse conform HGR 525/1996;

 • -   împrejmuiri: transparente spre stradă, opace spre curțile de serviciu cu Hmaxim = 2,0m;

 • -   spații verzi: minim20% din suprafața lotului.

 • - organizarea circulației:

 • - accesul în incinta parcului se realizează din drumul european E60( Șoseaua Borșului) pe un drum colector cu un profil transversal de 11,64m ( carosabil 7,0m), care delimitează amplasamentul pe toată lungimea lui între drumul agricol ce duce spre ferma pomicolă și drumul de acces la PIC.

 • - legătura drumului colector cu drumul național se va realiza printr-o ramificație în sens giratoriu, conform propunerii din planșa 3/U ținând cont de recomandările din avizul Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere respectiv avizul Direcției Tehnice - Serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea.

 • - în zona centrală a amplasamentului s-a prevăzut un drum industrial (D) cu profil transversal de 17,0m (carosabil 8,0m) perpendicular pe drumul colector din care se ramifică drumuri interioare de legătură ( B si C) cu profil transversal de 17,0m (carosabil 8,0m).

 • - la drumurile interioare de legătură se racordează drumuri de acces între diferite loturi, paralele între ele cu raze de racordare de 30,0 m;

- asigurarea cu utilități: se propune executarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră în vederea racordării pe fiecare parcelă a parcului. Alimentarea cu energie electrică a parcului se va face prin branșament la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.670.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”