Hotărârea nr. 67/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþa familiala S+P+E cu garaj si împrejmuire teren, strada Nojoridului, nr. cad. 15538 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuința familiala S+P+E cu garaj si împrejmuire teren, strada Nojoridului, nr. cad. 15538 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 189677 din data de 26.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuința familiala S+P+E cu garaj si împrejmuire teren, strada Nojoridului, nr. cad. 15538 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3508/03.09.2008 la inițiativa beneficiarului Pustea Adrian, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe parcela cu nr. cad. 15538, situata in zona străzii Nojoridului si reglementarea acceselor in vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu este cuprins in intravilanul municipiului la limita Aeroportului Oradea si adiacent canalului de desecare aflat in administrarea ANIF - Someș. Perimetrul zonei cuprinde terenuri libere de construcții. Terenul, in suprafața de S = 490,0mp, s-a identificat cu nr. cad. 15538 înscris in CF nr. 86618/A - Oradea in favoarea lui Pustea Adrian cu destinația de teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe drumul de exploatare existent de la intersectia cu str. Nojoridului spre Aeroport si terenul având lățimea de 9,0m cu destinația drum aflat la dispoziția Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar conform adresei nr. 93950/06.08.2007.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuința familiala S+P+E cu garaj si împrejmuire teren, strada Nojoridului, nr. cad. 15538 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

  • -   construire casa familiala in regim de inaltime propus S+P+E cu garaj aferent si împrejmuirea terenului;

  • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor si reglementarilor din planșa 3/U- Reglementari :

  • -    limita de implantare - va fi la 4,50m de la limita trotuarului străzii create;

  • -   retrageri laterale - 0,60m fata de mejdia stânga si 3,63m fata de mejdia dreapta;

  • -   retragere spate - minim 9 m;

  • -   POT maxim -35%, CUT maxim - 0,80;

  • -   Organizarea circulației - accesul la parcela se realizează pe un drum reglementat la profil transversal de 11m (carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți si zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare) conform PUZ de zona aprobat (HCL 564/14.07.2008);

  • -   Echiparea tehnico-edilitara : In perspectiva se preconizează extinderea in zona a rețelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu energie electrica. Echiparea edilitara se va realiza prin racord la rețelele publice existente in zona (de alimentare cu apa, canalizare menajera, rețele de alimentare cu energie electrica, rețele termice).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Pustea Adrian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 67


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila