Hotărârea nr. 666/2009

pentru aprobarea unor mãsuri privind activitatea regiilor autonome ºi a societãþilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea regiilor autonome și a societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.81.884 din data de 10.08.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, în contextul situației economice actuale blocarea majorărilor salariale la regiile autonome și societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea și mandatarea conducerii regiilor autonome și a societăților comerciale, aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, pentru renegocierea clauzelor contractelor colective de muncă.

În temeiul prevederilor:

  • - Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată,

  • - Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În conformitate cu art. 36, alin 2 lit. a, alin. 3, lit.c, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă blocarea majorărilor salariale la regiile autonome și societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.2 Se mandatează conducerea regiilor autonome și a societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, pentru renegocierea clauzelor contractelor colective de muncă.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea regiilor autonome și a societăților comerciale, aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Juridică

  • - Regiile autonome și societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor

Oradea, 10 august 2009

Nr. 666


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila