Hotărârea nr. 665/2009

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.830 mp. situat în Oradea ªoseaua Borºului nr. 2A ºi darea acordului de principiu pentru concesionarea suprafeþei de 2.830 mp în vederea constituirii unui drum de ac

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.830 mp. situat în Oradea Șoseaua Borșului nr. 2A și darea acordului de principiu pentru concesionarea suprafeței de 2.830 mp în vederea constituirii unui drum de acces la proprietăți private

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55312 din 10.08 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.830 mp și acordul de principiu pentru concesionarea suprafeței respective pentru constituire drum de acces la proprietăți private.

Terenul menționat este situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr. 2A și asigură accesul la trei proprietăți private cum ar fi SC Star West SRL, SC SUT SA și proprietatea d-lui Petruț Vasile.

Nr. cadastral se constituie din teren identificat cu nr. topo 5174/5, 5175/4 și 5188/11 înscrise în CF 14733Oradea, 10643/a, și adeverința de suprafață OCPI Bihor nr. 32/12.01.2009, proprietatea Statului Român.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.a, b și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.830 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cad.

- mp

14733 Oradea

5174/5

16769

1.295

10643/a Oradea

5175/4

25.799

393

Adev. OCPI Bihor nr. 32/12.01.2009

5188/11

1.895

1.142

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea concesionării suprafeței de 2.830 mp pentru constituire drum de acces la proprietăți private.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - Serviciul Terenuri

 • - SC Star West SRL, SC SUT SA și dl. Petruț Vasile prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor


  Oradea, 10 august 2009

  Nr. 665


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila