Hotărârea nr. 664/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Bisericã Ortodoxã Românã cu Hramul “Înãlþarea Domnului”, str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                                                           s

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Biserică Ortodoxă Română cu Hramul “Înălțarea Domnului”, str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 63770/10.08.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Biserica Ortodoxă Română cu Hramul “Înălțarea Domnului”, str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1800/28.05.2009 la solicitarea Parohia Ortodoxe “Înălțarea Domnului” reprezentata de d-ul preot Erdei Paul în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei biserici ortodoxe romane în frontul II al străzii Izvorului, pe terenul identificat prin nr.cad.152565, situat pe str. Izvorului nr.12/A, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, stabilirea regimului de aliniere și de inaltime, circulația juridica a terenurilor și echiparea cu utilitati edilitare.

Zona luata în studiu este situata în intravilanul municipiului Oradea, partea de nord-est, vis-a-vis de amplasamentul Spitalului de pneumoftiziologia TBC, în vecinătatea intersecției străzilor Izvorului și Sanatoriului. Amplasamentul studiat este delimitat de terenuri proprietate privata, fiind situat în frontul II al străzii Izvorului. Zona are caracter rezidențial cu un mare potențial de dezvoltare urbana, în condițiile unui cadru natural favorabil.

Terenul luat în studiu în suprafața de S= 615,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 152565 înscris în C.F. nr.152565-Oradea, în favoarea Municipiului Oradea și solicitat spre folosința de către Episcopia Ortodoxa Romana - Parohia Ortodoxă “Înălțarea Domnului” reprezentata de d-ul preot Erdei Paul.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona R1a - locuințe unifamiliale, izolate. Circulația carosabila în zona se face pe str. Izvorului.

Echiparea edilitara a terenului: zona beneficiază de rețele de alimentare cu energie electrica, termica, apa și canalizare pe strada Izvorului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire Biserica Ortodoxă Română cu Hramul “Înălțarea Domnului”, str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

  • -   construirea unui lăcaș de cult (biserica ortodoxa romane cu Hramul “Înălțarea Domnului”) în frontul II al străzii Izvorului și reglementarea accesului la amplasamentul studiat prin constituirea alei carosabile private cu profil transversal de minim 4,50m prin incinta identificata cu nr.cad. 152566;

  • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform planșei U4-Reglementari urbanistice (aferenta proiectul nr.1127 09 întocmit de către SC Loggia Grafix SRL- arh.Sarba Serban):- limita de implantare a bisericii, perimetral, la minim 2,0m fata de mejdii;

  • -   se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunii fără a se afecta spatiile de parcare aferente Spitalului de pneumoftiziologie TBC existent în zona;

  • -   accesul în incinta se va realiza din strada Izvorului, pe aleea carosabila privata, cu profil transversal de minim 4,50m;

  • -  POTmaxim propus = 36,0%; CUTmaxim propus = 1,0;

  • -   echiparea tehnico-edilitara: se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu energie electrica, energie termica, alimentare cu apa și canalizare existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Episcopia Ortodoxă Română - Parohia Ortodoxă “Înălțarea Domnului” reprezentată

de dl. preot Erdei Paul, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Se publica in Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Oradea, 10 august 2009

Nr.664

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”