Hotărârea nr. 663/2009

privind darea acordului de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Asociaþia Caritas Eparhial Oradea, în vederea acordãrii, dezvoltãrii ºi cofinanþãrii serviciilor de tip rezidenþial pentru persoa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, în vederea acordării, dezvoltării și cofinanțării serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele vârstnice din Casa Frentiu

Analizând Raportul de specialitate nr.225812/07.08.09 prin care Administrația Socială Comunitara Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea încheierii unui parteneriat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, după finalizarea construcției de tip rezidențial - Casa Frentiu, în vederea acordării, dezvoltării și cofinanțării serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele vârstnice din Casa Frentiu,

Ținând seama de HCL nr. 184 din 16 martie 2009 privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosință gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea a suprafeței de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea și prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea consimt, ca în limitele legii, să colaboreze și pentru materializarea altor obiective de interes social sau comunitar propuse spre înfăptuire în municipiul Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d și lit.e), alin.6 lit.a pct.2, alin.(7) lit.a) și art. 45 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, în vederea acordării, dezvoltării și cofinanțării serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele vârstnice din Casa Frentiu .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Asociația Caritas Eparhial Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • - Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • - Se publica pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor

Oradea, 10 august 2009

Nr.663


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila