Hotărârea nr. 662/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii Amenajare parcãri ºi alei în zona str. Cãlugãreni - Bernard Shaw; Amenajare parcãri ºi alei în zona str. Seleuºului - str. Rãzboieni - str. Grãdinarilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții Amenajare parcări și alei în zona str. Călugăreni

- Bernard Shaw; Amenajare parcări și alei în zona str. Seleușului - str. Războieni - str. Grădinarilor

Analizând raportul de specialitate nr. 81542 din data de 07. 08. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiție: Amenajare parcări și alei în zona str. Călugăreni - Bernard Shaw, Amenajare parcări și alei în zona str. Seleușului - str. Războieni - str. Grădinarilor,

În conformitate cu: - dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 344/29. 04. 2009 privind aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In baza art.36 alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit.d) , alin. (5) lit. c), alin. (6) lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții: Amenajare parcări și alei în zona

str. Călugăreni - Bernard Shaw; Amenajare parcări și alei în zona str. Seleușului-str. Războieni-str. Grădinarilor, după cum urmează:

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................Primăria municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor


Oradea, 10 august 2009

Nr.662


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI / LOCATIE

SELEUSULUI-RAZBOIENI-GRADINARILOR

CALUGARENI-

BERNARD SHAW

TOTAL

VALOARE INVESTITIE

lei

1.737.709,16

687.734,92

2.425.444,08

VALOARE INVESTITIE

euro

411.779,42

162.970,36

574.749,78

VALOARE C+M

lei

1.690.000,00

627.002,38

2.317.002,38

VALOARE C+M

euro

400.473,93

148.578,76

549.052,69

ESALONAREA INVESTITIEI

2009

2009

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

luni

5

2

CAPACITATI

LOCURI DE PARCARE NOU CREATE

buc.

363

203

566

SUPRAFATA OCUPATA PARCARI

mp

4.621,25

2.722,50

7.343,75

ALEI DE ACCES PARCARE

mp

4.270,58

2.599,50

6.870,08

TROTUARE NOI

m

1.321,00

583,00

1.904,00

REFACERE TROTUARE EXISTENTE

m

698,00

419,00

1.117,00

GURI DE SCURGERE NOI

buc.

26

19

45

ZONE VERZI

mp

520,00

520,00

ALȚI INDICATORI - FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila