Hotărârea nr. 661/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contribuþiei proprii la cheltuielile eligibile ºi neeligibile ºi a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiþie “Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone reziden

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii la cheltuielile eligibile și neeligibile și a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a contribuției municipiului Oradea la finanțarea acestui proiect de investiții

Analizând raportul de specialitate nr. 81.347 din data de 07.08.2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a contribuției municipiului Oradea la finanțarea acestui proiect de investiții ,

În conformitate cu:

 • - dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

 • - prevederile Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, axa 2 “Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport”, domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură" ;

 • - Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, rectificată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.d, alin.6 lit.a pct.13, art.45 alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenție 2. 1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

o Amplasament:

Municipiul Oradea, județul Bihor, Zona de dezvoltare Nord-Vest

o Beneficiar:

Municipiul Oradea

o Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

28.605.974,82 lei/ 8.242.134,10   

28.605,97 mii lei / 8.242,13 mii

23.277.206,67 lei / 6.706.775,77

23.277,21 mii lei /6.706,78 mii


 • a)      Valoarea totală a investiției (INV):

respectiv Din care construcții-montaj (C+M):

respectiv

(în prețuri luna noiembrie 2007, 1 euro = 3,4707 lei)

 • b)  Durata de realizare a investiției: 39 luni

c) Capacități

Nr. crt.

Denumirea străzii

Lungime

Lățime carosabil

Lățime trotuar

(m)

(m)

(m)

1

Al. Cazaban

1.000

6,00 - 14,00

1,00 - 3,00

2

Almașului (cu Maslinului)

340

5,00; 6,00

1,00 - 1,10

3

Ardealului

103

6,00

1,00

4

Bumbacului

615

12,00; 14,00

1,80; 4,00

5

Decebal

940

12,50 - 14,50

1,50 - 5,00|

6

Depoului

568,4

5,50 - 6,00

1,00 - 1,20

7

Gala Galaction

376

5,50 - 7,50

1,10 - 1,30|

8

Horea

640

11,50

1,50 - 2,25|

9

Iuliu Maniu

805

7,00 - 9,0

1,00 - 2,25

10

Margaretei

321

5,00

1,00 |

11

Măslinului*

425

5,50 - 7,0

1,50

12

Miron Costin

550

6,50 - 7,00

1,00 - 2,00

13

Morii

604

6,00 - 14,00

1,00 - 6,00

14

Sabinelor

195

5,50 - 6,00

1,05 - 1,40

15

Splaiul Crișanei

965

6,00 - 6,20

1,50 - 2,00

16

Traian Vuia

170

5,00 - 6,00

0,60 - 1,10

17

Ursului

97,3

5,00 - 6,00

- |

18

Vaporului

297

7,00

1,05 - 1,40

19

Viorelelor

100

5,00

1,00 - 1,50|

Total

9.111,7

d) Finanțarea investiției

Nr. crt.

Surse de finanțare

Valoare

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

28.605.974,82

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

2.068.511,87

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

21.970.122,43

c.

TVA

4.567.340,52

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

2.507.914,32

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

439.402,45

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

2.068.511,87

III

TVA*

4.567.340,52

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ PRIN POR AXA 2

21.530.719,98

Art.2 Se aprobă bugetul proiectului menționat la art.1, după cum urmează:

BUGETUL PROIECTULUI

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL cheltuieli

TVA**

2

3

4

5=3+4

6

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

50.000,00

50.000,00

9.500,00 i

Amenajarea pt. protecția mediului

30.000,00

30.000,00

5.700,00

TOTAL CAPITOL 1

0

80.000,00

80.000,00

15.200,00

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv,etc.

0,00

0,00

Drumuri de acces

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0,00

0,00

Studii de teren (geo, topo, hidro)

170.350,08

170.350,08

32.366,52

Cheltuieli pt. avize, acorduri, aut. de construcție

38.497,79

38.497,79

7.314,58

Proiectare și engineering

976.618,00

500.000,00

1.476.618,00

280.557,42

Consultanță și expertiză

570.678,00

570.678,00

108.428,82

Asistență tehnică

312.368,00

447.950,47

760.318,47

144.460,51

TOTAL CAPITOL 3

2.068.511,87

947.950,47

3.016.462,34

573.127,84

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiții

0,00

0,00

Construcții și instalații

19.291.400,00

19.291.400,00

3.665.366,00

Utilaje și echipamente

0

0,00

0,00

Mijloace de transport

0

0,00

0,00

Dotări

0

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0

19.291.400,00

19.291.400,00

3.665.366,00

| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0,00

0,00

Organizare de șantier

280.591,96

280.591,96

53.312,47

5.1.1. Lucrări de construcții

189.277,87

189.277,87

35.962,80

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

91.314,09

91.314,09

17.349,68

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

297.963,78

297.963,78

56.613,12

Cheltuieli diverse și neprevăzute

872.216,22

872.216,22

165.721,08

Alte imobilizări necorporale (programe informatice)

0

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0

1.450.771,96

1.450.771,96

275.646,67

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli aferente implementării

proiectului

0,00

0,00

Cheltuieli de publicitate

50.000,00

50.000,00

9.500,00

Cheltuieli de audit

150.000,00

150.000,00

28.500,00

TOTAL CAPITOL 6

200.000,00

200.000,00

38.000,00

TOTAL cheltuieli

2.068.511,87

21.970.122,43

24.038.634,30

4.567.340,52

Alte cheltuieli neeligibile

TOTAL GENERAL (I+II)

2.068.511,87

21.970.122,43

24.038.634,30

4.567.340,52

VALOARE GRANT 21.530.719,98 LEI

Art.3 Se aprobă devizul general după cum urmează: In preturi luna noiembrie 2007 Euro=3,4707 lei

Deviz general

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare fără TVA

TVA mii lei

Valoare inclusiv TVA

Total

Total

Mii lei

mii

Mii lei

mii

1

2

3,00

4,00

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

50,00

14,41

9,50

59,50

17,14

1,3

Amenajarea pt. protecția mediului

30,00

8,64

5,70

35,70

10,29

TOTAL CAPITOL 1

80,00

23,05

15,20

95,20

27,43

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv,etc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drumuri de acces

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1

Studii de teren (geo, topo, hidro)

170,35

49,08

32,37

202,72

58,41

3,2

Cheltuieli pt. avize, acorduri, aut. de construcție

38,50

11,09

7,31

45,81

13,20

3,3

Proiectare și engineering

1.476,62

425,45

280,56

1.757,18

506,29

3,5

Consultanță și expertiză

570,68

164,43

108,43

679,11

195,67

3,6

Asistență tehnică

760,32

219,07

144,46

904,78

260,69

TOTAL CAPITOL 3

3.016,46

869,12

573,13

3.589,59

1.034,26

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,1

Construcții și instalații

19.291,40

5.558,36

3.665,37

22.956,77

6.614,45

4,2

Utilaje și echipamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,3

Mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,4

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

19.291,40

5.558,36

3.665,37

22.956,77

6.614,45

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,1

Organizare de șantier

280,59

80,85

53,31

333,90

96,21

5.1.1. Lucrări de construcții

189,28

54,54

35,96

225,24

64,90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

91,31

26,31

17,35

108,66

31,31

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

297,96

85,85

56,61

354,58

102,16

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

872,22

251,31

165,72

1.037,94

299,06

Alte imobilizări necorporale (programe informatice)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1.450,77

418,01

275,65

1.726,42

497,43

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare-implementarea proiectului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

50,00

14,41

9,50

59,50

17,14

6,2

Probe tehnologice

150,00

43,22

28,50

178,50

51,43

TOTAL CAPITOL 6

200,00

57,63

38,00

238,00

68,57

TOTAL GENERAL

24.038,63

6.926,16

4.567,34

28.605,97

8.242,13

Din care C+M

19.560,68

5.635,95

3.716,53

23.277,21

6.706,78

Art.4 Se aprobă participarea municipiului Oradea la cofinanțarea proiectului cu o cotă de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului pe întreaga durată a implementării aplicației de finanțare aferente, în valoare de 439.402,45 lei / 126.603,41 €, respectiv 439,40 mii lei / 126,60 mii €;

Art.5 Se aprobă suportarea de către municipiul Oradea a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în valoare de 2.068.511,87 lei / 595.992,70 €, respectiv 2.068,51 mii lei / 595,99 mii €;

Art.6 Se aprobă suportarea de către municipiul Oradea a cheltuielilor aferente taxei pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de 4.567.340,52 lei / 1.315.970,99 €, respectiv 4.567,34 mii lei / 1.315,97 mii €.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Direcția Economică,

 • -   Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea"

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 10 august 2009

Nr.661


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila