Hotărârea nr. 660/2009

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 10 august 2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 10 august 2009

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Pasztor Sandor se alege președinte al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din 10 august 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 10 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Ionel Vila


Nr.660