Hotărârea nr. 66/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþa S+P+M Etapa II– Reglementare parcela str. Jiului nr.31 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința S+P+M Etapa II- Reglementare parcela str. Jiului nr.31 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101434 din data de 26.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința S+P+M Etapa II- Reglementare parcela str. Jiului nr.31 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Herda Leonard Sebastian in baza certificatului de urbanism nr.2435/28.05.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Jiului nr.31, după reglementarea profilului străzii Jiului, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in partea de nord a municipiului, in zona de dealuri a municipiului Oradea, in apropierea intersecției străzilor V.Carlova cu str. Cercului. Zona este reprezentata de funcțiunea de locuire, in vecinătate exista case in general in regim mic de inaltime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul in zona rezidențiala R1a destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusa si cu terenuri libere adiacente acestora.

Terenul studiat in suprafața totala de 785 mp, se compune din doua parcele rezultate din dezmembrarea nr. cad. 16681 înscris in CF 73804 in favoarea beneficiarului Herda Leonard Sebastian.

Dezmembrarea s-a făcut in vederea reglementarii străzii Jiului la profilul transversal de 12,00 m conform HCL 536/14.07.2008, rezultand:

parcela cu nr. cad. 18044, destinata amplasării locuinței, înscrisa in CF NDF nr.90203 - Oradea in favoarea beneficiarului Herda Leonard Sebastian

parcela cu nr. cad. 18043, destinata lărgirii străzii Jiului, înscris in CF NDF nr.90202 - Oradea in favoarea Municipiului Oradea ca urmare a acceptării ofertei de donație prin HCL 614/2008 .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuința S+P+M, Etapa I - Reglementare acces str. Jiului nr.31- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din hotărâre:

amplasare construcției având destinația locuința se va face cu respectarea condițiilor prezentate in planșa 2.2/U - Reglementari urbanistice;

regim de inaltime: S+P+M;

limita de implantare: min. 12,0m din axul străzii Jiului;

retrageri : 4,0 m dreapta, min. 4,8 m spate;

amenajare min. un loc de parcare pe lot sau garaj inclus in clădire

POT prop. 11,56% CUT prop. 0,5;

- organizarea circulației: lărgirea străzii Jiului in dreptul parcelei beneficiarului, s-a aprobat prin HCL nr. 536/14.07.2008, terenul cu nr. cad. 18043 s-a înscris in CF NDF nr. 90202 - Oradea in favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum public.

asigurarea utilităților: pana la extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare pentru alimentarea cu apa se propune forarea unui put, iar pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil; pentru alimentarea cu energie electrica se propune branșarea la rețeaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Herda Leonard Sebastian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 66


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila