Hotărârea nr. 659/2009

privind aprobarea statului de functii pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.08.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.08.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 77.993 din 28.07.2009 prin care se propune

Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.08.2009.

Având în vedere prevederile:

  • -   art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art.7, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

Ținând cont de referatul nr. 77.977 din 28.07.2009 prin care se propune transformarea gradului profesional al postului vacant de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Monitorizare Cheltuieli Administrative în Consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a),b) alin.(3) lit.b), alin.4 lit.a) si art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.08.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Biroul Resurse Umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 659


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” , 1 vot „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.

ANEXA la HCL nr. 659/2009ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.08.2009
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Consilier I superior1892960
3Consilier I superior21111
4Consilier I superior388
5ArhitectI superior111
6ArhitectI principal111
7ConsilierI principal13131
8ConsilierI principal255
9ConsilierI principal344
10ConsilierI asistent11818
11ConsilierI asistent21515
12ConsilierI asistent31818
13Consilier Idebutant77
14Consilier juridic I superior1431
15Consilier juridic I superior311
16Consilier juridicIprincipal111
17Consilier juridicI asistent11010
18Consilier juridicI asistent233
19Consilier juridicI asistent333
20Auditor Isuperior111
21Auditor I asistent111
22Auditor I asistent322
23Referent de specialitate II superior11010
24Referent de specialitate IIasistent211
25ReferentIII superior12525
26ReferentIII superior333
27ReferentIII principal211
28ReferentIIIasistent122
29ReferentIIIdebutant11
Total funcţii publice 27834244
ANEXA 3
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct6
5Şef serviciu17
6Şef birou4
Total funcţii publice de conducere34