Hotărârea nr. 658/2009

privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea in calitate de actionar la Societatea Comerciala „Institutul Regional pentru Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic” SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea în calitate de acționar la Societatea Comercială „Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic” SA

Analizând raportul de specialitate nr. 78325/29.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare și Finanțări Externe propune asocierea Municipiului Oradea ca acționar la Societatea Comercială „Institutul Regional pentru Educație, Cercetare și Transfer Tehnologic” SA;

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitate cu Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), d) și lit.e), alin.4 lit. a), alin.6 lit. a), pct. 1, alin.7 lit.a) și art. 45 alin. 2 lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Oradea în calitate de acționar al Societății Comerciale „Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic” S.A., având ca obiect principal de activitate „cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie - cod CAEN 7219”, în vederea dezvoltării cadrului instituțional pentru cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

Art.2 Se aprobă aportul în numerar al Municipiului Oradea la Capitalul social al societății, în sumă de 10.000 lei, Capitalul social total fiind de 207.600 lei.

Art.3 Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Oradea, domnul Ilie Bolojan să reprezinte Municipiul Oradea și Consiliul Local al Municipiului Oradea la încheierea actelor necesare în vederea dobândirii calității de acționar și să semneze în fața organelor competente orice acte juridice necesare, în numele Municipiului Oradea și Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, domnul Ilie Bolojan prin Direcția Economică, Direcția Juridică, Direcția de Dezvoltare și Finanțări Externe.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Direcția Economică,

  • Direcția Juridică,

  • Direcția de Dezvoltare și Finanțări Externe

  • Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic” S.A, prin grija Direcției de Dezvoltare și Finanțări Externe

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 658


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 1 vot ,, abținere”, 0 voturi ,,împotrivă”.