Hotărârea nr. 657/2009

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului proiectul „Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic Oradea” care va fi depus in cadrul Programului Op

ROM\NIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului proiectul „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.78329/29.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, d, e, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.1, alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea” având următorii indicatori tehnico economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 7.537.893 RON (1.792.560 EUR) inclusiv TVA.

 • B. Durata de realizare             2 ani

 • C. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 7.537.893 RON (1.792.560 EUR) la cursul 1 EUR=4, 2051 LEI din data de 28.07.2009

 • - din care C+M= 5.906.015 RON (inclusiv TVA)

Cheltuieli eligibile: 6.344. 666RON (1.508.803 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.392. 966 RON (1.282.483 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 824.807 RON (196.144 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 126.893 RON (30.176 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • -  Cheltuieli cu privire la T.V.A: 1.193.227RON (283.757 EUR),

 • -   Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 139.977 RON (37.998 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 1.193. 227 RON (283.757 EUR) a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Liceul Teologic Greco - Catolic Oradea, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 657


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila