Hotărârea nr. 656/2009

pentru aprobarea caietului de sarcini si a temei de proiectare in vederea infiintarii Centrului de Cercetare in Medicina de inalta Performanta in Oradea, str. Louis Pasteur, nr.30 (Centrul de Transfuzii Oradea)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea caietului de sarcini și a temei de proiectare în vederea înființării Centrului de Cercetare în Medicină de Înaltă Performanță în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.30

(Centrul de Transfuzii Oradea)

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 77944 din 28.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea caietului de sarcini și a temei de proiectare în vederea Înființării Centrului de Cercetare în Medicină de Înaltă Performanță în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.30 (Centrul de Transfuzii Oradea),

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Sectorial -Competivitate Economică - Axa 2: Infrastructură de Cercetare - Dezvoltare;

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În baza art.36, alin.(2), lit.b),d) alin.(4) lit.a), d), alin. (6) lit.a) pct.1, pct.3 și art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini și tema de proiectare pentru înființarea Centrului de Cercetare în Medicină de Înaltă Performanță în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.30 (Centrul de Transfuzii Oradea), conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate, documentaței de avizare și lucrări de intervenție, expertiză tehnică, audit energetic, analiză cost-beneficiu, proiect tehnic de execuție și caiet de sarcini pentru derularea procedurilor de achiziție publică, cu o valoare estimată de 250.000 lei Ron, fără T.V.A.

 • (2) Contravaloarea documentației tehnico-economice se va recupera din bugetarea cheltuielilor conform procedurilor stabilite prin normele europene și vor fi cuprinse în Devizul General de Investiție la Capitolul 3 - Proiectare și Inginerie.

 • (3) Recuperarea se va face prin intermediul Universității din Oradea în calitate de beneficiar eligibil în cadrul Programului Operațional Sectorial - Competitivitate Economică.

 • (4) Diferența de cheltuială nerecuperată va fi declarată cheltuială neeligibilă și suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă ca Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea să opereze toate modificările care intervin în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind finanțele publice locale;

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Direcția Economică

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Centrul de Transfuzii Sanguine, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Se publică pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 656 SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2009

TEMA DE PROIECTARE ȘI CAIET DE SARCINI. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

Elaborarea proiectelor și studiilor necesare pentru Construirea și dotarea Centrului de Cercetări în Medicina de Inaltă Performanță în vederea abordării experimentale, investigaționale și terapeutice a patologiei maligne

 • I. Date generale

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții: Construirea și dotarea Centrului de Cercetări în Medicina de Inaltă Performanță în vederea abordării experimentale, investigaționale și terapeutice a patologiei maligne

 • 2.  Faza supusă contractării: Studiul de Fezabilitate (conține în mod obligatoriu Analiza cost-beneficiu și studiile de specialitate necesare), Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, PT, PAC, DDE, CS

 • 3.  Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, strada Str. Louis Pasteur, nr. 30

 • 4.   Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • I. Informații generale privind Centrul de Cercetări în Medicina de Inaltă Performanță

 • 1.1. AMPLASAMENT :

Oradea, str. L.Pasteur nr.30.

NR CF 6865 ;

NR CADASTRAL =532 Suprafata teren = 3422 mp

1.2. REGIMJURIDIC :

ProprietareMUNICIPIUL ORADEA, conform Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

 • 1.3. REGIMUL ECONOMIC : Folosinta actuală: Centrul de transfuzii

Destinația propusa: Corp clădire nou construita in spatele Centrului de Transfuzii pentru Centrul de Cercetări în Medicina de Inaltă Performanța (sediu central)

 • 1.4. REGIMUL TEHNIC :

 • - Demolare garaje (S=247 mp)

 • - Construire Centru de Cercetări în Medicina de Inaltă Performanță (sediu central)

 • 1.5. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

 • - nevoia dezvoltarii unui pol de excelenta in experiment/investigatie/mijloc terapeutic de inalta performanta medicală -incidenta crescuta a patologiei maligne, cu un spectru de virsta foarte larg (hematologica, urologica, a tractului digestiv si respirator) -capacitatelimitatadedepistareintimputilapatologieimaligne,cureducereasanseidesupravietuireapacientului -nevoiasustineriimediciniiregenerative-casimijlocterapeutic,cuorganizareauneibancideorgane/tesuturi/celule -simularesigasiredenoisolutii terapeutice,cuaplicabilitateinpatologiaumanautilizândmedicinaexperimentalapemodel animal

 • - nevoia diseminarii rezultatelor cercetarilor prin realizarea de spatii de conferinte și de aplicare a metodelor moderene de invatamint (in silico)

- oportunitatea de promovarea medicinii de inalta performanta la nivel european - pe baza colaborarilor internationale cu institutii europene similare (Ungaria, Germania, Spania)

 • - oportunitatea investiției este dată de posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de interventie 2.2 - Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

I.6. SARCINILE SI ATRIBUTIILE PARTICIPANTILOR LA PROIECT Inainte de depunerea ofertei este obligatoriu vizitarea amplasamentului. Odata cu depunerea ofertei se va depune si atestarea faptului ca amplasamentul a fost vizitat da către proiectant.

I.7. INFORMAȚII REFERITOARE LA OBIECTUL INVESȚIEI

REGIM DE ÎNĂLȚIME : Demisol+Parter+2 etaje+M (mansardare)

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ :cca 350,00 mp

- NOTĂ: se va respecta Conventia europeana pentru protectia animalelor vertebrate utilizate in experimente si alte scopuri stiintifice, adoptata la Strasbourg la 18 martie 1986-publicat in Monitorul Oficial nr.685 din 10/08/2006 ,Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.1301/2007, Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.570/2008, SR ISO 15190:2005 pentru Laboratoare medicale, SR EN ISO 15189:2007 Laboratoe medicale -Cerințe particulare pentru calitate si competenta,Ghidul national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale al Ministerului Sanatatii aparut in 2005

Functiunile vor fi urmatoarele:

 • - La demisol depozite si arhiva

 • - La parter:2 zone distincte cu intrari separate:incaperi pentru animale mici(cca 1500 buc soareci si sobolani),spatii de depozitare,spatii administrative,vestiare si grup sanitar -separarea animalelor infectate de cele sterile (cite 5 boxe pentru fiecare circuit,filtru alimente, 2 cam.autoclav,camera relaxare,vestiar,birou cu baie,spalator,3 sala aseptic) si zona casa scarii cu 1 birou,vestiar,camera relax si grup sanitar barbate+femei .Se va asigura circuit pentru:animale,produse nutritive,materiale si animale supuse experimentelor,deseuri si personal

 • - La etaj I : 9 Sali de laborator (hematologie, biochimie, imunologie, toxicologie, microbiologie, ape, anatomie patologica, genetica culturi), 5cam.spatiidepozitare, 4cam.sterilizare, vestiar si grupsanitarcu asigurarea circuitului triplu :produse biologice, personal, deseuri: infectioase si neinfectioase)

 • - La etaj II: din zona casei scărilor: hol acces, vestiar comun, birou, 2 bai, camera relaxare, 2 camere filtru personal, 2 încăperi destinate “clean-room”urilor, 1 spațiu depozitare, 4 spații sterilizare, 3 spații depozitare/conservare: organe/țesuturi/celule, cu asigurarea circuitului triplu: produse biologice, personal, deșeuri infecțioase și neinfecțioase

 • - La mansardă: amfiteatru, biblioteca virtuala, sala simulare, sala demonstratii, sala relaxare, camera testare, birou+vestiar si grup sanitar (barbati si femei)

 • - la intrarea principală în clădire se va prevedea o rampă pentru accesul în clădire al persoanelor handicapate și respectarea tuturor prevederilor Normativului NP 051/2001

 • - între cele două corpuri (corpul vechi și corpul nou) se va realiza un coridor de legătură

ÎNCĂRCARE SEISMICĂ*: Codului de proiectare seismică, Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2006.

ACȚIUNEA VÂNTULUI *: Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului, indicativ NP082-04, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNCĂRCARE ZĂPADĂ *: conform Codului de proiectare - Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea zăpezii, indicativ CR 1-1-3-2005.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ: cadre (stilpi ,grinzi din beton armat), corespunzător zonei seismice;

ÎNCHIDERI EXTERIOARE:      Conform C 107/2005, cărămidă plină, cărămidă GVP, BCA, placate cu polistiren,

cu asigurarea rezistenței termice corectate (R') și a coeficientului global de

izolare termică (G). Calculul termotehnic va fi avizat de către o persoană atestată.

COMPARTIMENTARE

INTERIOARĂ:

compartimentări din zidărie și/ sau gips carton - cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă

FINISAJE INTERIOARE:

PARDOSELI

- holuri, vestiare, laboratoare etc = materiale cu suprafata deosebit de rezistenta la uzura provocata de animale sau apărută ca urmare a procesului de curatare (ex. tarchet pentru trafic intens )

- amfiteatru, e-biblioteca: podele laminate

 • -   băi = gresie

PEREȚI, PLAFOANE

 • - holuri, vestiare, laboratoare: materiale cu suprafata deosebit de rezistenta la uzura provocata de animale sau apărută ca urmare a procesului de curațare (ex. tarchet sau rățini epoxidice) și zugrăveli lavabile în rest ;

- baie - faianță H = 2,10 m perimetral și zugrăveli lavabile în rest;

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ :

PVC/lemn stratificat, cu geam termoizolant,

TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ :

PVC/lemn;

FINISAJE EXTERIOARE :

tencuieli drișcuite cu zugrăveli lavabile sau tencuieli structurate în culori iar soclu cu tencuială rezistentă la apă;

INSTALAȚIE APĂ-CANAL: INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ :

racordată la rețeaua orașului cu contorizarea individuală

după caz :

- racordare la rețeaua de termoficare a orasului cu respectarea OG nr. 73/31.08.2002 art. 50, alin. 2 ;

Si soluții neconvenționale de încălzire (obligatoriu sisteme solare: panouri solare și voltaice) ;

INSTALATIE DE VENTILATIE :

în toate incaperile de la parter si etaj I cu monitorizare temperatura si

umiditate

INSTALAȚIE ELECTRICĂ :

două surse separate de energie electrică racordate la rețeaua orașului , suplimentar panouri fotovoltaice

INSTALAȚIE TVși RETEA INTERNET:

Da - inclusiv prize;

INSTALAȚIE TELEFONIE :

Da - inclusiv prize;

Se vor prevedea 3 lifturi de dimensiuni mici intre demisol și etaj II pentru marfă și 1 buc lift pentru 6 persoane (cu cartela) de la demisol la mansardă.

NOTA: - Materialele folosite trebuie să respecte cerințele de introducere pe piață stabilite prin H.G. nr. 622/2004, cu modificările ulterioare.

- Pozițiile cu * vor fi completate de către proiectanții SF-urilor, conform normelor și normativelor în vigoare, corespunzătoare pentru fiecare zonă sau amplasament.

-Costul estimativ al investiției se stabilește în baza evaluărilor financiare, a devizelor pe obiect și devizului general întocmite de către proiectanți de specialitate.

-Clădirea nouă realizată în cadrul Centrului de Cercetări în Medicină de Înaltă Performanță va avea prevăzut un culoar de legătură între clădirea existentă și clădirea realizată iar funcțiunile Centrului vor fi stabilite după un concept integrat împreună cu beneficiarul - Consiliul Local al municipiului Oradea.

DOTĂRI : conform normativelor enumerate la pg.2.

Cadrul legal: conform Referințelor legislative din Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de interventie 2.2 - Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare), și anume:

a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare

 • -   Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare

 • -   Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013

-   Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

 • -   Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor și standardelor, precum și a Metodologiei de evaluare și atestare a capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare de către unități și instituții care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea și de acreditare a unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național.

b) privind regulile de eligibilitate

 • -   Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare

 • -   Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr 2508/31.12.2007pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” și 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale Axei Prioritare 2 a POS CCE, cu modificările și completările ulterioare.

 • -   Ordonanța de Urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, împreună cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia

 • -   Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finanțelor publice privind prefinațarea acordată beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 64/2009

c) privind achizițiile publice:
 • -   Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare

 • -   HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările uterioare

-   HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achiziție publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificările și completările uterioare

 • -   OUG nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și Legea nr. 198/2009 pentru respingerea OUG nr. 129/2007 pentru modificarea OUG nr. 30/2006

 • -   Ordin 183/2006 emis de Președintele ANRMAP privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media

 • -   Ordin 155/2006 emis de Președintele ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare

d) privind reglementările naționale privind activitatea în construcții
 • - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a Structurii și Metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - HG 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - HG 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivelor de investiții noi, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 486/2007 și al Inspectorului general de stat al Inspectoratul de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificarile si completările ulterioare

f) privind protecția mediului
 • - Strategia națională de protejare a mediului

 • - OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

 • - OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare

- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte

publice și private

 • - Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici, cu modificările și completările ulterioare

 • - OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu cu modificările și completările ulterioare

g) privind egalitatea de șanse
 • - OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

 • - Legea 202/2002 Republicată privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, cu modificările și completările ulterioare

 • - Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent exigențelor persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000

h) privind alte reglementări naționale
 • - OG 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările si completările ulterioare

i) privind reglementările UE
 • -   Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispozițiile generale referitoare la FEDR, FSE și FC

 • -   Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispozițiile generale referitoare la FEDR, FSE și FC și ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind FEDR

 • -   Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului și Consiliului privind FEDR

 • II.1. Studii legate de intervențiile preconizate necesare elaborării documentației necesare -

Obiectul achiziției:

-   Audit Energetic

 • -   Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

 • -   Studiu de Fezabilitate (conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiză Tehnică, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate)

 • -   Proiectul Tehnic, PAC și Detaliile de Execuție

 • -   Caietele de Sarcini pentru achiziția publică a lucrărilor de execuție, pentru lucrările prevăzute la corpurile de clădire și suprafețele menționate

 • II.2 Conținutul cadru al studiului de fezabilitate1

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.   Titularul investiției

 • 4.   Beneficiarul investiției

5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul
 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2. Descrierea investiției

 • a)  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • b)  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • -   Scenarii propuse (minim două)

 • -   Scenariul recomandat de către elaborator

-   Avantajele scenariului recomandat

 • c)  Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3. Date tehnice ale investiției

 • a) Zona și amplasamentul

 • b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

d) Studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de

referință național;

 • -   studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • -   alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • f) Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • -   Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • -   Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției
 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.   Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.  Analiza opțiunilor2

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4.  Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

5.  Analiza de senzitivitate

6. Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției
 • 1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1.  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = „.lei)

din care:

 • a) Construcții montaj (C+M)

 • 2.  Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.   Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu
 • 1.   Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

4.  Acordul de mediu

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

2.  Plan general (1:2000-1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

 • II.3 Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții3

A. PIESE SCRISE

Date generale:

 • 1.       Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.       Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.        Titularul investiției

 • 4.        Beneficiarul investiției

 • 5.       Elaboratorul documentației

Descrierea investiției
 • 1. Situația existentă a obiectivului de investiții:

Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

 • •     Valoarea de inventar a construcției

 • •     Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic:

 • •     Prezentarea a cel puțin 2 opțiuni

 • •     Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Date tehnice ale investiției
 • 1.       Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază

 • 2.       Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/ reabilitate/ reparate

 • 3.       Consumuri de utilități:

 • a) Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare

 • b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

Durata de realizare și etapele principale
 • 1.      Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției
 • 2.     Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 3.     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Indicatori de apreciere a eficienței economice
 • 1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției

Surse de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției
 • 1.    Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.    Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1.       Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 Euro =.....lei), din care:

- Construcții montaj (C+M)

 • 2.       Eșalonarea investiției (INV/C+M)

•      Anul I

•      Anul II

3. Durata de realizare (luni)

 • 4.        Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.       Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

1.    Certificatul de urbanism

 • 2.    Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

3.    Acordul de mediu

 • 4.     Alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție

B. PIESE DESENATE

1.


Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

Plan general (1:2000 -1:500)


 • 3.       Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.       Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 • II.4 Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție vor conține:

A. PĂRȚILE SCRISE

1. Date generale:

 • - denumirea obiectivului de investiții;

 • - amplasamentul (județul, localitatea, adresa poștală și/sau alte date de identificare);

 • - titularul investiției;

 • - beneficiarul investiției;

- elaboratorul proiectului.

2.  Descrierea generală a lucrărilor
 • 2.1. În cadrul secțiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor

elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

 • c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

 • e) prezentarea proiectului pe specialități;

 • f) devierile și protejările de utilități afectate;

 • g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

 • h) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

 • i) trasarea lucrărilor;

 • j) antemăsurătoarea;

 • 2.2. Memorii tehnice pe specialități.

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

3.   Caietele de sarcini

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

 • 3.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:

 • a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

 • b) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

 • c) planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planșe sunt scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

 • d) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

 • e) împreună cu planșele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor;

 • f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanți - arhitecți și ingineri specialiști - pentru fiecare categorie de lucrare;

 • g) stabilesc responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și responsabilitățile pentru teste, verificări, probe;

 • h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată;

 • i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;

 • j) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

 • 3.2.1. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;

 • b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;

 • c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;

 • d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

 • 3.2.2. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;

 • b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Conținutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

 • a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, precum și tipurile de programe utilizate;

 • b) nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea;

 • c) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

 • d) dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării;

 • e) ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării;

 • f) standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări;

 • g) condițiile de recepție, măsurători, aspect, culori, toleranțe și altele asemenea.

4. Listele cu cantitățile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

 • b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

 • c) listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

 • d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

 • e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);

 • f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

5. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

B. PĂRȚILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

1. Planșe generale:

Sunt planșe informative de ansamblu și cuprind:

 • • planșa de încadrare în zonă;

 • • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;

 • • planșele topografice principale;

 • • planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările

de fundare;

 • • planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;

 • • planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;

• planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și marca secțiunilor din oțel, marca betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;

 • • planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2. Planșele principale ale obiectelor

Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii.

Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

2.1. Planșe de arhitectură

Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură.

2.2. Planșe de structură

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

 • • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

2.3. Planșe de instalații

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume:

 • • planșe de ansamblu;

• scheme ale fluxului tehnologic;

• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

 • • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;

 • • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

 • • diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;

 • • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

2.5. Planșe de dotări

Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea,

pentru:

• piese de mobilier;

 • • elemente de inventar gospodăresc,

 • • dotări PSI,

 • • dotări necesare securității muncii,

 • • alte dotări necesare în funcție de specific

II.5. Analiza cost beneficiu va conține:

A. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară)

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri în care proprietarul și operatorul infrastructurii nu sunt aceeași entitate (gestiune delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca și cum ar fi aceeași entitate).

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanțate prin acest domeniu de intervenție al

POR este de 20 de ani.

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porțiunea reabilitată, modernizată, prin proiect.

Analiza financiară va evalua în special:

 • a)       profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5). Proiectele care au acești indicatori buni se pot susține și fără intervenția din partea Fondurilor structurale, deci nu vor fi finanțate.

Profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect se determina considerând numai contribuția proprie la proiect și se măsoară prin VNAF/K și RIRF/K. În acest caz se considera contribuția proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul unui împrumut, la momentul rambursării). Acești indicatori trebuie să fie buni, în funcție de natura proiectului. Un tabel cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructurii este prezentat în Documentul de lucru 4.

 • b)       cantitatea optimă de intervenție financiară din partea fondurilor structurale.

În cazul în care RIRF/K și VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporția de finanțare rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situație, se va determina proporția de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

 • c)       durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare, inclusiv veniturile nete).

B . Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică)

Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează proiectul din punctul de vedere al societății. Nu întotdeauna un proiect necesar este și dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoțită și de un studiu asupra disponibilității grupurilor țintă (populația) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / modernizată prin proiect.

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilității tarifului pentru populație sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plătește”).

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanțelor economice, sociale și de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecții, atât pentru costuri, cât și pentru venituri.

 • a) Corecțiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în costurile eligibile și / sau în costurile de operare și întreținere, ca și obligațiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenții, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă judecam la nivelul societății, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul.

 • b) Corecțiile pentru externalități: impacturile proiectului în economia și mediul său trebuie luate în considerare. Acestea pot fi:

 • i.   Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziția costuri economice. Putem avea astfel de costuri:

 • •   Pe perioada construcției. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulația, ceea ce duce la întârzieri de 1Z> oră pentru toate categoriile de vehicule;

 • •   Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creșterea poluării prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situație de creștere a traficului;

 • ii.   Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziția beneficii. Putem avea astfel de beneficii:

 • •   Pe perioada construcției. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcției;

 • •   Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau școli, creșterea valorii terenului datorită proiectului, creșterea nr. de IMM-uri etc.;

 • •   Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenți obiectivelor generale).

Toate aceste impacturi se împart în:

 • ■        economice (creșterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),

 • ■       sociale (reducerea șomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populație strămutată etc)

 • ■       de mediu (creșterea / reducerea poluării, după caz)

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei.

 • c) Corecțiile pentru transformarea prețurilor de piața în prețuri contabile (prețurile umbră): în multe cazuri prețurile de pe piața nu reflectă prețurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte și imaginea formată este eronată din punct de vedere al societății. Aceste elemente de distorsionare a pieței, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei economice.

Pe de altă parte prețurile umbră trebuie să reflecte și costul de oportunitate și disponibilitatea de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă.

Prețurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate în analiza financiară. Aceștia se determină separat pentru forța de muncă (luând în considerație și rata șomajului din zona) și pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în considerație taxele vamale și diferitele subvenții pentru export, de exemplu).

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numește rată socială de actualizare.

Pentru perioada 2007 - 2013 Comisia recomandă utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5% pentru țările de

coeziune

(Notă: România este o țară de coeziune).

Pentru fiecare proiect trebuie determinați următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului:

 • ■       Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv;

 • ■       Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata socială

de actualizare (5,5%);

 • ■       Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiții nu au un impact relevant, deci nu sunt importante și nu vor primi finanțare din

fondurile structurale.

C . Analiza de risc și senzitivitate

Va fi realizată și inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea totală a acestora. În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă și o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi pași:

 • a)       analiza de senzitivitate: vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanțele financiare și economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influențează stabilitatea proiectului nostru: în ce condiții valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât și pentru VNAE).

 • b)      analiza de risc: se va lua în calcul și probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze așa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice și se va determina distribuția probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice. Și deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).

III. CONDIȚII DE REALIZARE :

Proiectantul poate subcontracta părți din lucrare, cu condiția acceptului beneficiarului, dat în scris, în prealabil. Subcontractorul se supune la aceleași condiții și termene de realizare. Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / și subcontractorilor rapoarte, date, situații etc. privind starea / situația / faza lucrărilor.

 • -   Proiectantul va prezenta minim 2 (două) variante pentru Studiul de Fezabilitate.

-   Studiul deFezabilitatesevaelaboraîn 3(trei) exemplare.

-   PAC: 2 exemplare

-   PT, CS, DE - 2 exemplare

Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare se va elabora conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație. Aceasta se va supune aprobării / avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant.

Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic al lucrărilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, în 6 exemplare. Proprietatea asupra lucrărilor aparține beneficiarilor investiției.

Beneficiarul lucrării va achita contravaloarea avizelor / autorizațiilor necesare. Conținutul documentațiilor va

respecta prevederile legale în vigoare

IV.TERMEN DE REALIZARE :

Termenul de predare a livrabilelor:

 • -   Studiul de Fezabilitate (conține în mod obligatoriu Analiza cost-beneficiu și studiile de specialitate necesare) și Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului

 • -   Proiect tehnic, PAC și Detaliile de execuție, caiet de sarcini și documentația standard pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de execuție: 60 zile de la data aprobării finanțării de către autoritatea finanțatoare.

V. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 250.000 lei fără T.V.A., respectiv de 59.523 euro lei fără T.V.A., evaluați la un curs de schimb de 4,2 lei/euro care include realizarea documentației de avizare și lucrări de intervenție, expertiza tehnică, auditrul energetic, analiza cost-beneficiu, proiectul tehnic de execuție și caietele de sarcini pentru achiziție publică lucrări;

Valoarea estimată cu T.V.A. este de 297.500 lei, respectiv 70.833 euro cu T.V.A evaluați la un curs de schimb de

4,2 lei/euro;

VI. CONDIȚII de ELIGIBILITATE SOLICITATE OFERTANȚILOR:
 • 1) La procedura de achiziție publică nu se vor accepta ofertanți care au avut încheiate contracte cu Consiliul Local al municipiului Oradea pentru execuție documentații tehnico-economice și care nu au încheiat în termenele legale convenite procesul verbal de recepție la terminarea lucrării sau deși au încheiat aceste procese verbale de recepție documentațiile tehnico-economice nu au fost întocmite conform cerințelor din Ghidul Solicitanților pentru accesarea de fonduri europene.

Pentru ca ofertantul să facă dovada că nu se gasește în situația de mai sus va solicita, în scris, Primăriei municipiului Oradea și Administrației Imobiliare Oradea eliberarea unui certificat de conformare din care să reiasă că documentațiile tehnico-economice contractate au fost elaborate în termen și corespund din punct de vedere calitativ.

 • 2) Pentru a participa la procedura de achiziție publică ofertantul va trebui să prezinte un raport de inspecție în teren, încheiat împreună cu autoritatea contractantă din care să reiasă că imobilul, prealabil depunerii ofertei, a făcut obiectul verificărilor în teren iar ofertantul în cunoștință de cauză depune oferta;

 • 3) Oricare dintre ofertanți va putea participa la procedura de achiziție publică dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • - are încheiat cel puțin un contract pentru elaborare documentații tehnico-economice pentru accesare de fonduri europene, care a fost recepționat fără obiecțiuni de către beneficiari, a cărui valoare este de 25.000 euro fără T.V.A. Pentru a face dovada îndeplinirii acestei condiții ofertantul va prezenta în copie xerox contractul, procesul-verbal de recepție și recomandarea din partea beneficiarului;

 • - deține cu contract de muncă sau contract de colaborare sau pe baza altor documente permise de legislația în vigoare, doi experți tehnici autorizați de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pe probleme de rezistență cu o experiență profesională de minim trei ani și doi arhitect membru al Ordinului Arhitecților din România cu drept de semnătură cu o exepriență profesională de minim trei ani. Dovada deținerii personalului specializat se va face prin copie xerox după cartea de muncă, copie xerox după diploma de studii, C.V., contractul individual de muncă sau contractul de colaborare încheiat cu ofertantul și copia după legitimația eliberată de M.L.P.A.T. și respectiv copia după legitimația de eliberată de Ordinul Arhitecților din România.

 • - are o cifră de afaceri medie anuală realizată în ultimii trei ani de minim 700.000 lei/an dovedită cu situațiile financiare depuse la Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice pe anii 2006, 2007 și 2008.

Oradea, 29 iulie 2009

1

Model obligatoriu conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

2

Varianta zero (varianta fără investiție), varianta maximă (varianta cu investiție maximă), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată