Hotărârea nr. 653/2009

Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statului Fundatiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statului Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul

Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 77803/28.07.2009, prin care se propune modificarea Actului Constitutiv si a

Statului Fundației de „Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”,

Ținând cont de faptul că prin Încheierea nr. 5/N/2005 data de Judecătoria Oradea se înființează Fundația de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”, membrii fondatori fiind Consiliul Local al municipiului Oradea si Consiliul Județean Bihor,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.518/2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2005 pentru numirea unui număr de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor” , prin care s-a aprobat numirea d-nei Lipoveanu Adriana Aurora , a d-lui Mercea Pavel, si d-lui Sarkozi Zoltan în cadrul Consiliului Director al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”,

Având în vedere prevederile art. 46 alin.(1) lit.e) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată: ,,Pentru protejarea monumentelor istorice din unitățile administrativ-teritoriale de competență consiliile locale au atribuții în legatură cu elaborarea sau, după caz, aprobarea programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice și a zonelor protejate din municipiul, orașul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii și Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, după caz.”. În sensul legii, prin ,,protejare” se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale.(art.2 alin.3 din Legea nr. 422/2001),

Luând în considerare prevederile art. 9 alin.1 din Legea nr. 422/2001 ,,Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural.”

Văzând necesitatea protejării monumentelor istorice aflate în patrimoniul municipiului Oradea, scop în care se impune realizarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, precum si de importanta domeniilor cultura si arte in viata locuitorilor municipiului, extinderea sferei organismelor si organizațiilor ce se pot implica in sprijinirea acestora,

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările

ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d si alin.6 pct.4,10 si art. 45 alin. 1 din legea 215/2001 privind administrația publica

locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se numesc cenzori în cadrul Comisiei de cenzori a Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor” doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea, respectiv:

 • - d-na Lăcătuș Ana

- d-na Vekony Eva

(2) La data numirii cenzorilor potrivit alin.1, se revocă mandatul cenzorilor din cadrul Comisiei de cenzori a d-nei Ardelean Aurelia, d-nei Bîgiu Raluca Ioana și d-nei Vanț Mariana Laura.

Art.3 Se modifica Actul Constitutiv al Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se modifica Statutul Fundației de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește d-na Șarba Otilia Mirela, consilier juridic, pentru îndeplinirea formalităților la Judecătoria Oradea, privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Fundației de ,, Protejare a Monumentelor istorice din județul Bihor.”

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Juridica si Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor .

Art.7. Prezenta se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția Economica

 • -   Direcția Juridica

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă si Finanțări Externe

 • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

 • -   Consiliul Județean Bihor

-   d-na Lipoveanu Adriana Aurora

-   d-ul Mercea Pavel

-   d-ul Sarkozi Zoltan

 • -   d-na Lăcătuș Ana

-  d-na Vekony Eva

- d-na Ardelean Aurelia,

 • -   d-na Bîgiu Raluca Ioana și

 • -   D-na Vanț Mariana Laura

 • -   Se publică in Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 653


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 653/2009

PROPUNERE DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL

„FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR”

Se modifica Scopul Fundației , după cum urmează :

 • - asigură protecția monumentelor istorice, a zonelor de protecție ale acestora si a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), aflate în domeniul public si privat al unităților administrativ - teritoriale din județul Bihor;

 • - colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorități ale administrației publice locale, în cazul în care monumentele istorice zonele de protecție a acestora se află pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale;

 • - elaborează și asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora din județul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;

 • - inițiază, realizează și derulează activități de execuție a unor lucrări de reconstrucție, conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură și urbanistice a zonelor de protecție a acestora precum și a zonelor protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea și județul Bihor.

 • - realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice de artă, de arhitectură și urbanistice a zonelor de protecție a acestora, precum și a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc)existente în municipiul Oradea și județul Bihor;

 • - participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, a zonelor de protecție a acestora și a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc);

 • - sesizează organele competente pentru aplicarea și luarea de măsuri privind protejarea monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora.

 • - organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul de activitate.

Se modifică, conform Hotărârii Consiliului Local nr.518/2009, componenta Consiliului director, format din

5 membri, după cum urmează:

 • 1. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 2. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 3. D-na Lipoveanu Aurora Adriana

 • 4. Dl. Mercea Pavel

 • 5. Dl. Sarkozi Zoltan

Se modifică componenta Comisiei de cenzori, alcătuită din trei membrii, doi din partea Consiliului Local al municipiului Oradea și un reprezentant din partea Consiliului Județean Bihor, după cum urmează:

 • 1.  reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 2.  d-na Lăcătuș Ana , cu domiciliul în Oradea, str. Sofiei nr.8, posesor al C.I. seria XH, nr. 355984, având CNP 2520313054692, eliberată de Poliția Oradea la data de 29.10.2004.

 • 3.  d-na Vekony Eva, cu domiciliul în Oradea, str. Târnavelor nr.12, posesor al C.I. seria XH, nr. 534549, având CNP 2580106054769.

FONDATORI,

Consiliul Județean Bihor

Consiliul Local al municipiului Oradea

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 653/2009

PROPUNERE DE MODIFICARE A

STATUTULUI

„FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR”

I. Se propune modificarea Art. 6 din Statut după cum urmează:

,, Art.6 Fundația „DE PROTEJARE A MONUMENTELORISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR" are ca obiect de activitate și își propune să realizeze următoarele:

 • - asigură protecția monumentelor istorice, a zonelor de protecție ale acestora si zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), aflate în domeniul public si privat al unităților administrativ - teritoriale din județul Bihor;

 • - colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorități ale administrației publice locale, în cazul în care monumentele istorice zonele de protecție a acestora se află pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale;

 • - elaborează și asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora din județul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;

 • - inițiază, realizează și derulează activități de execuție a unor lucrări de reconstrucție, conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură și urbanistice a zonelor de protecție a acestora precum și a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea și județul Bihor,

 • - realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice de artă, de arhitectură și urbanistice a zonelor de protecție a acestora ,precum și a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc)existente în municipiul Oradea și județul Bihor;

- participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, a zonelor de protectie a acestora și a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc);

 • - sesizează organele competente pentru aplicarea și luarea de măsuri privind protejarea monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora.

 • - organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul de activitate.

II. Se propune modificarea Art.9 alin.3 din Statut, conform Hotărârii Consiliului Local nr.518/2009, după cum urmează:

,, Membrii Consiliului director sunt următorii:

 • 1. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

 • 2. reprezentantul Consiliului Județean Bihor

3. D-na Lipoveanu Aurora Adriana

4. Dl. Mercea Pavel

5. Dl. Sarkozi Zoltan

 • III.      Se propune modificarea Art. 13 din Statut, care va avea următorul conținut:

,, Art.13 Activitatea de control a Fundației va fi efectuată de o Comisie de cenzori, alcătuită din trei membri, doi din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea și un reprezentant al Consiliului Județean Bihor. ”

IV.     Se propune modificarea Art. 14 din Statut, după cum urmează:

,,Art. 14(1) Cenzorii sunt numiți pe durata mandatului Consiliului Județean, respectiv a Consiliului Local al municipiului Oradea.”

Prevederile privind obligațiile cenzorilor, se mențin, cu observația ca vor fi inserate la alin. 2 al art.14.

FONDATORI,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA