Hotărârea nr. 652/2009

pentru aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor de teren din perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness si a algoritmului de evaluare a ofertelor de concesionare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor de teren din perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness și a algoritmului de evaluare a ofertelor de concesionare

Analizând raportul de specialitate nr. 77956/28.07.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus: aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial „Eurobusiness Parc” Oradea, aprobarea modelului de Contract de Concesiune și aprobarea algoritmului de evaluare a ofertelor de concesionare a terenului,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 984/2008 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze Parcul Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2009 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea si Hotărârii Consiliului Local nr. 506/2009 privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Borșului, nr.24,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, c, alin. 3 lit. c, alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial „Eurobusiness Parc” Oradea, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modelul de Contract de Concesiune conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă algoritmul de evaluare a ofertelor de concesionare a terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial „Eurobusiness Parc” Oradea de către investitorii interesați, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridica

 • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin grija Direcției Economice

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 652


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea unor parcele în parcul industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

I. DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini își propune să le ofere celor interesați toate informațiile utile cu privire la modalitățile și procedurile de concesionare a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, actualmente în număr de..........., cu suprafețe cuprinse între..........

mp și ............... mp, destinate firmelor care desfășoară activități încadrate în profilul de activitate al

parcului.

Parcul industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA are o suprafață totală de 121 ha, fiind situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea, pe Șoseaua Borșului, la ieșirea spre Ungaria. Parcul industrial este administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL (societate deținută 100% de Municipiul Oradea). Titlul de parc industrial a fost obținut în decembrie 2008 prin Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.685/2008.

Scopul realizării parcului este acela de a oferi firmelor cu potențial ridicat de afaceri în domeniile prioritare ale economiei municipiului Oradea facilitățile de infrastructură specifice unui parc industrial. Terenul supus concesionării este proprietatea privată a municipiului Oradea, în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Scopul organizării licitației publice deschise este următorul:

Concesionarea celor...... parcele ale Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA în suprafață

totală de cca..................mp conform listei cu parcelele disponibile la data prezentei, anexată.

Concesionarea parcelelor se face prin procedura de licitație publică deschisă, în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu completările și modificările ulterioare și în condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului local al Municipiului Oradea nr.25/2009 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea și Hotărârea Consiliului local al Municipiului Oradea nr.506/2009 privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Borșului, nr.24.

Având în vedere dotările și utilitățile cu care va fi prevăzut parcul (model ”green field”) respectiv destinația planificată a parcelelor, acestea sunt adecvate construcției de hale/clădiri pentru diverse activități de producție și servicii.

II.DESCRIEREA PARCELELOR DE TEREN DESTINATE LICITAȚIEI

Suprafața de teren destinată concesiunii este de ..........ha și este compusă din ........ parcele cu

suprafețe individuale cuprinse între.........mp și...........mp, conform topografiei, formei geometrice și

dimensiunilor individuale prezentate în Anexa nr.1 atașată prezentului document care face parte integrantă din caietul de sarcini.

Vizitarea amplasamentului

Ofertantului i se recomandă să viziteze șă să examineze amplasamentul și să obțină pentru el însuși, pe proprie răspundere, toate informațiile necesare pentru elaborarea ofertei.

Destinațiile și condițiile prevăzute pentru parcelele de teren:

Construcția de hale/clădiri industriale, căi de acces, zone verzi și parcări pentru diverse activități de producție și servicii care se încadrează în profilul planificat de activitate al parcului.

Asigurarea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea durabilă a activităților diverse comerciale, de servicii si de producție a firmelor locatare în domeniile eligibile:

Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, respectiv parcelele care fac obiectul concesiunii vor prezenta următoarele utilități și dotări distribuite în parc la nivelul fiecărei parcele:

 • a) . Rețea de energie electrică

 • b) . Rețea de energie termică

 • c) . Rețea de apă

 • d) . Rețea de canalizare menajeră

 • e) . Rețea de canalizare pluvială

 • f) . Iluminat stradal și perimetral Parc Industrial

 • g) . Rețea internă de căi de acces și transport, aprovizionare și distribuție bunuri pentru fiecare parcelă Racordarea acestora se va face printr-un drum colector la DN1 - E60 (Șoseaua Borșului). Fiecare parcelă are acces direct la rețeaua de drumuri din interiorul Parcului Industrial.

Alimentarea cu gaz: racordarea la rețeaua de gaze naturale din Parcul Industrial se poate realiza pe baza unui proiect tehnic avizat de către Distrigaz Vest și a unui aviz de principiu emis de concedent. Întocmirea proiectului cât și execuția branșării la rețeaua Parcului Industrial intră în sarcina concesionarului.

Mărimea și amplasamentul parcelelor supuse procedurii de licitație deschisă pentru concesiune, precum și rețeaua de drumuri interioare principale sunt prezentate in Anexa nr.

 • 1.

Graficul de realizare a investițiilor în infrastructura de drumuri și de utilități în parc este prezentat în Anexa 2.

III. CONDIȚIILE DE EXPLOATARE

Suprafețele de teren ce urmează a fi concesionate vor fi utilizate de către concesionar pe toată durata contractului în condițiile prevăzute de către acesta, urmând ca în momentul finalizării în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat, concesionarul să aibă dreptul de a cumpăra terenul, achitând diferența de preț rezultată din scăderea sumelor plătite din totalul valorii contractului de concesionare. Această clauză va fi prevazută în Contractul de Concesionare.

Pe toată perioada contractului de concesionare, este interzisă modificarea destinației spațiului sau a activității pentru care s-a încheiat contractul, fără acordul prealabil scris al concedentului, care nu va fi refuzat în mod nejustificat.

IV. INVESTIȚII CARE CAD ÎN SARCINA CONCESIONARILOR

Concesionarul este obligat să respecte următoarele termene în realizarea investiției la care se angajează în parc:

- în termen de maxim 4 luni de la intrarea în vigoare a contractului se va depune dosarul în vederea obținerii autorizației de construcție

- începerea lucrărilor va avea loc în maxim 1 an de la intrarea în vigoare a contractului

-desfășurarea activității în vederea căreia s-a încheiat contractul de concesiune se impune a începe în termen de 2 luni de la finalizarea construcției.

Nerealizarea acestor obligații duce la anularea contractului de concesionare, în urma investigațiilor la fața locului realizate de către o comisie constituită din reprezentanți ai concedentului și concesionarului. Cheltuielile cu investițiile asumate prin contract vor fi suportate de concesionar, iar odată cu încetarea contractului de concesiune, în cazul în care concesionarul nu cumpără terenul, investițiile impuse în sarcina concesionarului prin contract vor fi predate și vor trece de drept, libere de orice sarcini, în patrimoniul concedentului.

Orice investiție sau amenajare care este necesară scopului pentru care a fost concesionată parcela de teren, se va realiza numai în baza unei Autorizații de Construire însoțită de toate avizele cerute de lege și de Avizele de principiu ale concedentului SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Concedentul va face toate demersurile pentru ca Municipiul Oradea să elibereze Autorizația de construcție în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii de către concesionar a documentației complete.

V. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

Bunurile predate concesionarului potrivit prevederilor contractului de concesiune, vor fi utilizate de acesta în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, respectând legislația de protecția mediului, pe toată perioada derulării contractului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2009 În cazul în care concesionarul nu cumpără terenul, la încetarea contractului, concesionarul este obligat să predea, în deplină proprietate, libere de orice sarcini, bunurile concesionate, inclusiv cele rezultate din investiții sau amenajări căzute în sarcina concesionarului la care acesta s-a obligat prin oferta depusă în temeiul caietului de sarcini și contract.

V. DURATA CONCESIONĂRII

Durata concesionării este de maximum 25 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială prin simplul acord de voință al părților.

VI. REDEVENȚA MINIMĂ

Redevența minimă este contravaloarea în lei a sumei de 8 Euro/mp/25 de ani calculată la cursul oficial BNR de la data de referință (data publicării anunțului privind concesionarea, data depunerii ofertei de către investitor, data emiterii facturii de către concedent).

Redevența minimă specificată anterior nu conține TVA.

Nivelul fundamentat a redevenței lunare este calculat la cursul BNR din 30 Iunie 2009 (1 Euro = _________lei) și este bază de pornire în stabilirea ofertei de către investitor.

La data prelungirii perioadei de concesiune prin act adițional părțile vor renegocia redevența.

În momentul finalizării în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat, concesionarul va avea dreptul de a cumpăra terenul. Concesionarul va achita ca preț al contractului diferenta de pret dintre valoarea stabilită în contractul de concesiune (minim 8 euro/mp/25 de ani) și sumele achitate cu titlu de redevență până în momentul cumpărării terenului.

VII. TAXA DE ADMINISTRARE

Taxa de administrare este de 0,5 euro/mp/an. Aceasta se va plăti și ulterior cumpărării de către concesionar a terenului.

Taxa de administrare se va percepe din momentul punerii la dispoziția concesionarului a infrastructurii de utilități în parc conform prevederilor punctului II din caietul de sarcini, cu notificarea în prealabil a concesionarului cu cel puțin 2 luni înainte de momentul începerii perceperii taxei.

VIII. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Concesionarul este obligat să ia, pe tot parcursul concesionării, toate măsurile necesare și obligatorii pentru protejarea mediului înconjurător în condițiile prevăzute de legisla în vigoare privitoare la protecția mediului și de Regulamentul de Urbanism al Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA.

IX. ALTE CLAUZE

Concesionarul nu are voie să subânchirieze terenul concesionat sau să vândă ori închirieze spații de producție sau servicii realizate din investițiile proprii, fără acordul prealabil scris al concedentului. În cazul obținerii aprobării concedentului, noile activități vor respecta profilul de activitate al parcului.

Concesionarul nu are voie să schimbe fără acceptul scris prealabil al concedentului, profilul inițial al activității firmei pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepția situațiilor speciale, justificate de cerințe de dezvoltare și adaptare a producției proprii la cerințele de piață. Schimbările se vor admite însă, doar cu respectarea profilului general de activitate al parcului.

Redevența (inclusiv cota legală de TVA), se va achita în rate semestriale egale în primele 15 zile lucrătoare ale fiecărui semestru, suma datorată în Euro echivalându-se la cursul BNR de la data emiterii facturii. Pentru fiecare zi de întârziere se percep penalități în cuantum de 0,1 % / zi întârziere, din valoarea redevenței neachitate.

În cazul neachitării redevenței pe o perioadă de 3 luni contractul se desființează de drept, fără punere în întârziere și fără orice altă formalitate prealabilă, iar concesionarul este obligat ca în termen de 3 luni să elibereze terenul concesionat sau să pună în vânzare investiția proprie și să asigure asumarea expresă de către noul proprietar a drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul propriu de concesiune (inclusiv achitarea taxei de concesiune/redevenței restante), având obligația de a finaliza procesul de vânzare în termen de maximum 3 luni de la rezilierea contractului de concesiune.

La eventuala vânzare a investițiilor proprii realizate de concesionar, în situația prevăzută la alin. 2, este obligatoriu acordul prealabil scris al concedentului iar administratorul SC Eurobusiness Parc Oradea SRL va fi invitat în scris să participe în calitate de parte interesată la semnarea contractului de vânzare, negocierea și semnarea noului contract de concesiune.

Contractul de concesiune încetează în cazurile prevăzute de lege și de contractul de concesiune.

X. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITAȚIE DESCHISĂ

La licitație vor fi acceptați ofertanții care îndeplinesc cumulativ condițiile:

B. Persoană juridică română

 • a) . Să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) . Să nu fie insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare;

 • c) Administratorii lor să nu fie condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar);

 • d) Să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) Să nu furnizeze date false în documentele de calificare;

 • f) Să desfășoare activități de producție și servicii.

A. Persoană juridică străină

 • a) Să fie agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) Să nu fie insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare;

 • c) Administratorii lor să nu fie condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar);

 • d) Să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) Să nu furnizeze date false în documentele de calificare;

 • f) Să desfășoare activități de producție și servicii.

Pentru a participa la licitație, ofertantul trebuie să depună la sediul SC EUROBUSINESS

PARC ORADEA SRL, până la data specificată în anunț următoarele documente:

 • 1. Dovada constituirii garanției de participare la licitație în cuantum de 10.000 lei (scrisoare de garanție bancară).

 • 2. Documente de certificare a identității și calității ofertantului (documente de calificare):

 • A. Persoană juridica română:

Formularul A - Informații generale

Certificat de înmatriculare și C.U.I., în copie legalizată;

Copie legalizată dupa statutul si contractul societății comerciale, cu actele adiționale semnificative;

Declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că nu se află în reorganizare financiară sau faliment - original;

Împuternicire în original acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitație publică, însotita de copie legalizată a actului său de identitate;

Scrisoare de bonitate financiară, în original;

Bilanțul financiar-contabil pe anul fiscal precedent semnat și parafat, cu număr de înregistrare de la D.G.F.P.;

Certificat de cazier fiscal al societății ofertante

Certificate eliberate de organele competente privind plata la zi a taxelor și impozitelor față de stat și administrația publică locală.

 • B. Persoană juridică străină:

Formularul A - Informații generale

Actul de înmatriculare a societății comerciale străine, în traducere legalizată;

Traducere legalizată după statutul și contractul societății comerciale, cu actele adiționale semnificative;

Declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că nu se află în reorganizare financiară sau faliment - original;

Împuternicire în original acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de negociere a contractului de concesiune, însoțită de copia actului său de identitate;

Scrisoare de bonitate financiară, în original și în traducere legalizată;

Bilanțul financiar-contabil pe anul fiscal precedent semnat și parafat;

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2009

3) Oferta tehnico - financiară privind taxa/redevența de concesiune.

Fiecare pagină ce face parte integrantă din documentația depusă pentru licitație trebuie să fie semnată în colțul dreapta jos de către reprezentantul legal al societății.

XI. GARANȚIA DE PARTICIPARE

Se solicită garanție de participare în cuantum de 10.000 RON. Garanția se va constitui sub forma unei scrisori de garanție bancară. Garanția va fi returnată în termen de 3 zile lucrătoare de la data adjudecării.

XII. OFERTA

Participantul la licitația deschisă va avea în vedere la întocmirea ofertei următoarele:

 • 1) . Specificarea nivelului redevenței/taxei de concesiune oferite pe 25 de ani exprimată în lei și în Euro (lei/mp/25 de ani; euro/mp/25 de ani)

 • 2) . Descrierea activităților pe care le va desfășura în Parcul Industrial, inclusiv a proceselor tehnologice folosite (Formularul B);

 • 3) Investițiile pe care se obligă să le facă, cu specificarea următoarelor elemente: regimul construcției planificate, suprafața construită, suprafața utilă, volumul planificat al investiției la punerea în funcțiune, suprafața ocupată de clădiri destinate producției din totalul suprafeței concesionate - se va completa Formularul C - Angajamentul privind investițiile asumate;

4) Angajamentul privind personalul angajat - Formularul D;

 • 5) Declarație comună privind problemele de mediu - Formularul E;

 • 6) Termenul final de realizare a investițiilor de la punctul 3 - va fi specificat în formularul C și va fi însoțit de un Grafic de lucrări în cazul în care investiția se va realiza etapizat;

 • 7) Specificații privind indicatorii planului de afaceri al investiției, respectiv dezvoltarea în etape a acesteia, acolo unde este cazul (volumul investiției totale și pe defalcarea pe ani/etape, RIR, VNA).

XIII. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ

La licitație pot participa persoanele fizice și juridice române sau străine.

Ofertanții vor depune la sediul SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, situat în Oradea, Piața Unirii Nr.1-3, clădirea Primăriei municipiului Oradea, et.I, camera 134, două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior:

plicul exterior va fi adresat „SC Eurobusiness Parc Oradea SRL - Comisiei de evaluare și selectie a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă din data de 7 septembrie 2009 pentru parcela/parcelele cu nr............. din perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA” și

va fi însoțit de următoarele:

- scrisoare de înaintare, pe care se vor indica următoarele: numărul/numerele parcelei(lor) pentru care se ofertează, numele și denumirea ofertantului, sediul social

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2009 al acestuia, un număr de telefon sau de fax, precum și un opis cu conținutul plicului;

plicul trebuie să conțină documentele de calificare specificate în cadrul Caietului de Sarcini (punctul X.2)

- dovada constituirii garanției de participare (conform punctului X.1)

 • plicul interior conține OFERTA propriu-zisă întocmită conform punctului XII din Caietul de Sarcini și trebuie să conțină:

 • 1. investițiile la care se obligă să le facă, cu specificarea următoarelor elemente: regimul construcției planificate, suprafața construită, suprafața utilă, volumul planificat al investiției la punerea în funcțiune, suprafața ocupată de clădiri destinate producției din totalul suprafeței concesionate - Formularul C - Angajamentul privind investițiile asumate;

2. angajamentul privind personalul angajat - Formularul D;

 • 3. Declarație comună privind problemele de mediu - Formularul E;

 • 4.  termenul final de realizare a investițiilor - va fi specificat în Formularul C și va fi însoțit de un Grafic de lucrări în cazul în care investiția se va realiza etapizat;

 • 5.  specificații privind indicatorii planului de afaceri al investiției, respectiv dezvoltarea în etape a acesteia, acolo unde este cazul (volumul investiției totale și pe defalcarea pe ani/etape, RIR, VNA).

In cazul adjudecării și în vederea întocmirii Contractului de Concesiune, aceste documente vor face parte integrantă din Contract.

Ofertele și documentele de eligibilitate vor fi înregistrate la sediul SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, situat în Oradea, Piața Unirii Nr.1-3, etaj I, camera 134, până la data de 4 septembrie 2009, ora 15.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor în data de 7 septembrie 2009, ora 11 la sediul Primăriei Municipiului Oradea, situat în Oradea, Piața Unirii Nr.1-3, Sala Mică.

XIV.EVALUAREA OFERTELOR:

În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului punctaj:

 • •  Prețul oferit (cuprinzând prețul concesiunii și taxa de administrare) - 35 de puncte

 • •  Investiția la care se angajează - 35 de puncte

 • •  Locurile de muncă la care se angajează - 30 de puncte

Detaliiprivindaplicareaalgoritmuluidecalcul:

• Punctajul pentru factorul de evaluare «Prețul oferit» se acordă astfel:

pentru cel mai mare preț oferit se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru alt preț se acordă punctajul astfel: Sn = (preț n/preț maxim) * punctajul maxim acordat

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Investiția la care se angajează» se acordă astfel:

pentru investiția cu valoarea cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru o investiție mai mică punctajul se acordă astfel: In = (investiție n/investiție maximă) * punctajul maxim acordat

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Locurile de muncă la care se angajează» se acordă astfel: pentru cel mai mare număr de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru un număr mai mic punctajul se acordă astfel:

Pn = (locuri n /locuri maxime) * punctajul maxim acordat.

În funcție de punctajul dobândit se va realiza un clasament pentru fiecare parcelă scoasă la licitație, pe baza căruia se va aloca terenul.

Contractul/contractele va/vor fi atribuit/atribuite ofertantului/ofertanților în ordinea descrescătoare a punctajelor dobândite.

În situația în care 2 sau mai mulți investitori care au ofertat pentru aceeași parcelă dobândesc același puntaj vor fi convocați și li se va solicita să crească oferta de preț, pasul de creștere fiind din 10 în 10 Euro cenți/mp/an.

După derularea procedurii, Comisia de evaluare și selecție a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Transmiterea dreptului de concesiune se va face pe baza Contractului de Concesiune în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii scrisorii de adjudecare. Condițiile de plată sunt specificate în caietul de sarcini.

Alte date informative despre Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA se pot obține de pe pagina de web a municipiului Oradea: www.oradea.ro, de pe care se pot descărca și o parte din formularele necesare dosarului pentru solicitarea concesiunii.

ANEXE:

FORMULARUL A: Informații generale

FORMULARUL B: Date privind activitățile viitoare

FORMULARUL C: Angajament de investiții

FORMULARUL C: Angajament referitor la personalul angajat

FORMULARUL D: Declarație comună privind problemele de mediu

FORMULARUL E: Proces verbal de predare-primire a parcelei concesionate

FORMULARUL A

Prezenta anexă constituie un model orientativ

INFORMAȚII GENERALE

Denumirea companiei:

Reprezentantul legal:

Sediu:

Date de contact: (telefon/fax, e-mail)

Pagina web:

Persoană contact:

Profilul de activitate:

Cifra de afaceri (ultimii 3 ani):

Alte locații în Ro/UE:

Număr de angajați:

Alte informații pe care solicitantul consideră necesar să le menționeze:

Semnatura autorizată,

FORMULARUL B

Prezenta anexă constituie un model orientativ

DATE PRIVIND ACTIVITĂȚILE VIITOARE

Suntem interesați să ne desfășurăm activitatea în Parcul Industrial EUROBUSINESSPARCORADEA, începând cu ______________ (trimestrul/luna), _______________ (anul ) în următoarele domenii de

activitate:

Activitatea1

Descriere:

Activitatea2

Descriere:

Procese tehnologice speciale/înalta tehnologie: DA i NU i dacă da, descrieți:

Semnatura autorizată,

ANGAJAMENTELE DE INVESTIȚII ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul/a ............................................................, în calitate de reprezentant legal al Societății

Comerciale..................................., cu sediul social situat la adresa ........................................................, declar următoarele în numele Concesionarului:

 • I. Societatea pe care o reprezint va efectua următoarea investitie:

 • i. denumire și descriere (suprafață hală producție construită, regim construcție, tip constructie, linii

tehnologice, etc)........................................................................

 • ii. valoare planificată (Euro):............................................................, detaliată pe componente astfel:

 • •   construcții și instalații

 • •  utilaje și echipamente cu montaj

 • •  utilaje fără montaj și echipamente de transport

 • iii. termen de execuție:..............................................................

 • II. Construcțiile vor respecta condițiile impuse prin Regulamentul Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

 • III. În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini următoarele componente ale investitiei asumate sunt bunuri de retur:

 • •  utilitățile și instalațiile altele decât cele înglobate în construcții (instalații de aer condiționat, corpurile de iluminat, instalațiile sanitare, centrale termice, etc)

 • •  racordurile la infrastructura pusă la dispoziție de Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

Concesionar

(Semnatura și stampila S.C.)

Data....................

FORMULARUL D

Prezenta anexă constituie un model orientativ

ANGAJAMENTELE REFERITOARE LA PERSONALUL ANGAJAT ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul/a ............................................................, în calitate de reprezentant legal al

Societății Comerciale ...................................,    cu sediul social situat la adresa

............................................................, declar următoarele în numele Concesionarului:

I. Societatea pe care o reprezint va efectua angajări de personal, după cum urmează:

personal total planificat:.................angajați, astfel:

 • •   până la data de..................:......angajați din care: cu calificare superioară

 • •   pâna la data de..................:......angajați din care :.....cu calificare superioară

La data realizării numărului de personal menționat, mă angajez să remit concedentului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societatii și semnat de cenzorii acesteia sau de o societate de audit independentă, prin care să se confirme exactitatea îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractuldeconcesiune.

Pe durata derulării Contractului de concesiune, numărul de angajați nu va scădea sub cifra de.........

persoane.

Concesionar

(Semnatura si stampila S.C.)

Data....................

DECLARAȚIA COMUNA A CONCEDENTULUI ȘI A CONCESIONARULUI

PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale parcului. Concesionarea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului. Trebuie să se respecte autorizațiile emise de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte. Concedentul declară că va acorda concesionarului tot sprijinul posibil, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului Oradea.

Concesionarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situația juridică a terenului concesionat, cât si toate problemele de mediu aferente acestui teren. Concesionarul declară că a fost informat de concedent asupra posibilității modificării actualei legislații de protecție a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii Europene.

Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiții, iar suportarea lor revine în sarcina concesionarului.

Amplasarea construcțiilor și funcționarea unităților economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura în zonă activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa si solul.

Toate activitățile se vor desfășura în incinte închise, nici una din ele nu va dezvolta zgomote și vibrații sesizabile din exterior la limita incintei. Se vor respecta prevederile Regulamentelor naționale referitoare la zgomotul produs de fabrici precum si Regulamentele UE referitoare la protecția muncitorilor de zgomot.

Depozitarea externă se va face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii si la distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi de asemenea ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a copacilor si plantelor. Dacă este necesar accesul pentru încărcare/descărcare și livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Trebuie să se prevadă de asemenea spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul site-ului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2009

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deșeurile să fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dacă este posibil și fezabil. Deșeurile care nu pot fire-utilizate vor fi depozitate la o groapă de gunoi aprobată de autoritățile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri;

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la deșeurile toxice și periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și modul în care s-au eliminat deseurile.

Eliminarea deseurilor se va face respectând cerințele autorităților sanitare.

Nu trebuie să fie detectabile în afara limitelor mirosurile neplăcute provenind de la operațiunile desfășurate în fabrică.

Se vor respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, dacă va fi necesară o astfel de licență. Va trebui de asemenea să se respecte prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

Concedent


Concesionar

Data...............

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A PARCELEI NR.............

DIN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS PARC ORADEA

Încheiat azi,.............., între SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, cu sediul în Oradea,

Piața Unirii Nr.1-3, camera 134, CUI...............reprezentată de către prin..........................,

având funcția de......................................., în calitate de mandataral concedentului

și

S.C. ............................................................................. cu sediul social în .................................,

C.U.I. (sau alte date de identificare pentru persoane juridice străine)...............reprezentată prin

....................................., având functia de ........................................, în calitate de concesionar. cu ocazia predării / primirii parcelei de teren în suprafață de.................mp identificată în planul de

situatie nr. 1 anexat la contractul de concesiune nr......................

Suprafața este delimitată prin .............de parcela............ la ................ și parcela ............. la

Terenul se predă fara nici un fel de construcții edificate pe suprafața sa și liber de orice sarcini, conform Extras C.F.. nr..............................anexat.

Terenul va fi utilizat de concesionar în conformitate cu prevederile Contractuluideconcesiune și

ale Regulamentului Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, pe termenul prevăzut prin contract.

Concedent                                                       Concesionar

CONTRACT DE CONCESIUNE NR. _____

încheiat la data de ______ între

Art. I. PARTILE CONTRACTANTE

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, având sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1-3, camera 134, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J05/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr.RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna. Ungur Delia în calitate de Administrator, pe de o parte, si

Investitorul, S.C. ____________ S.R.L/S.A. înfiintata în conformitate cu legile din Romania cu sediul în

loc. _______, Jud. _______, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. _______, cod fiscal ________

reprezentata de ________ în calitate de ___________, pe de alta parte

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE CONCESIUNE:

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea suprafetei de teren, proprietatea privata a Municipiului Oradea, aflată în administrarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, având urmatoarele caracteristici:

- Suprafata terenului ________ mp

- Amplasare: teren intravilan, situat în Oradea, zona Parc Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

- Vecinatati si întinderi:

- la Nord, _________

- la Est, ___________

- la Sud, ___________

- la Vest, ___________

- Numarul Cartii Funciare ............... în care este înscris terenul precum si nr. topo. _________, cu

suprafata de _____ha, din care se concesioneaza suprafata de _______ha, sunt anexate la prezentul

contract - Anexa I.

 • 2.2. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL este de acord sa se noteze în coala de Carte Funciara nr.

.................. Oradea,înFoaiaIII,respectivfoaiadesarciniacoliic.f. dreptul de concesiune.

Terenul va fi folosit de catre investitor în vederea realizarii Proiectului propus - activitati de productie conform obiectului de activitate al investitorului

-alte activitati pentru care Investitorul a fost autorizat, conform obiectului de activitate siîn concordanta cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL concesioneaza investitorului S.C. _______S.R.L./S.A.

Terenul, pe o durata de 25 de ani, începând cu data semnarii prezentului contract.

 • 3.2. Partile sunt de acord ca dupa expirarea perioadei mentionate în clauza nr.3.1., durata contractului va putea fi prelungita printr-un act aditional la cererea concesionarului pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala de 25 ani, în conditiile unei notificari scrise, transmise SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL de catre Investitor S.C. _____________ S.R.L./S.A. cu

minimum 12 luni înainte de expirarea contractului.

Art. IV. DECLARATIILE PARTILOR

 • 4.1. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL declara, pe propria raspundere, urmatoarele:

 • 4.1.1. La data semnarii, SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL are dreptul de administrare asupra terenului si are capacitatea de a constitui dreptul de concesiune asupra terenului; terenul se afla în proprietatea privata a municipiului Oradea.

 • 4.1.2. Terenul nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrainarea acestuia sub orice forma sau vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terte persoane un dezmembramânt al dreptului de proprietate sau vreun drept de folosinta;

 • 4.1.3. La data semnarii, terenul principal nu constituie si nici nu a constituit obiectul nici unei cereri sau pretentii de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, nici al unei cereri sau pretentii de restituire sau revendicare si nici al unui litigiu judecatoresc sau administrativ;

 • 4.1.4. Terenul nu este grevat de nici o sarcina (ipoteca, privilegiu, servitute) constituita în favoarea unor terte persoane;

 • 4.1.5. Terenul nu este scos din circuitul civil si nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilitatii publice, premergatoare exproprierii, sau al altui interes public;

 • 4.1.6. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL declara ca este de acord ca la finalizarea Proiectului propus de catre concesionar pe terenul proprietatea Municipiului Oradea, sa semneze un proces verbal prin care sa se constate ca, concesionarul si-a îndeplinit obligatiile de investitii. De asemenea, declara ca la finalizarea proiectului propus este de acord ca, concesionarul sa înscrie în C.F. dreptul de proprietate al concesionarului asupra constructiilor ridicate si ca este de acord ca, concesionarul sa îndeplineasca toate formalitatile cu C.F. în vederea înscrierii dreptului de concesiune;

 • 4.1.7. Terenul nu prezinta nici un fel de contaminare care sa contravina regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurator;

4.1.9 Terenul este liber de orice obstacole ascunse, conform avizelor detinatorilor de retele din zona, care pot împiedica concesionarul sa realizeze construirea proiectului propus, incluzând dar nelimitându-se la canale colectoare, canalizari, tevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apa, canale, tuneluri, fire si orice alte mijloace de conducte de orice fel, însa aceasta declaratie urmeaza a fi confirmata de un studiu de specialitate.

 • 4.1. Concesionarul declara, pe propria raspundere, urmatoarele :

 • 4.2.1. Este o societate legal organizata, functionând în mod valabil potrivit legilor române si are capacitatea juridica necesara pentru a folosi terenul aflat în administrarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, pentru a construi în vederea dezvoltarii activitatilor sale economice;

 • 4.2.2. Are capacitatea juridica, economica si tehnica pentru a încheia si executa acest contract si pentru a-si îndeplini toate obligatiile aici prevazute;

 • 4.2.3. Nu a fost declarat în faliment sau insolvabil si, dupa cunostinta sa, nici o actiune sau cerere pentru declararea falimentului nu a fost formulata de catre creditorii sai;

 • 4.2.4. Nu exista nici un act administrativ, nici o hotarâre judecatoreasca si nici un contract sau orice alt tip de act juridic implicând concesionarul si care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale concesionarului;

 • 4.2.5. Activitatile de productie pe care le va desfasura pe teren principal nu vor crea nici o contaminare a mediului care sa depaseasca limitele impuse de legislatia româna în vigoare, iar concesionarul va obtine toate avizele, aprobarile, permisele sau autorizatiile necesare pentru activitatile pe care le va desfasura.

Art. V. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

 • 5.1.  În schimbul constituirii dreptului de concesiune asupra terenului, pe întreaga perioadă,

concesionarul va plăti societății EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL o sumă reprezentând echivalentul în lei a sumei de...................Euro/mp/25 de ani, fără TVA, după cum urmează:

 • 5.1.1 Concesionarul va achita anual.......................Euro/1 mp, fără TVA, cu titlu de redevență, sumă

ce se va plăti semestrial, în primele 15 zile lucrătoare ale fiecărui semestru, cu excepția primei tranșe, care se va achita în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii.

 • 5.1.2 Adițional, Concesionarul va achita o taxă de administrare în cuantum de 0,5 Euro/mp/an, sumă ce se va achita semestrial, în primele 15 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. Taxa de administrare se va percepe din momentul punerii la dispoziția concesionarului a infrastructurii de utilități în parc (rețea de apă, canalizare și energie electrică) cu notificarea în prealabil a concesionarului cu cel puțin 2 luni înainte de momentul începerii perceperii taxei. Taxa de administrare se va percepe și după cumpărarea de către Investitor a terenului.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL la data scadenței stabilite de părți în contul nr.RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Prețul se va plăti în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății prețului în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturii, concesionarul datorează SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în lei datorate.

 • 5.5. Pe lângă plata redevenței și a taxei de administrare conform clauzelor 5.1 de mai sus, concesionarul se obligă să plătească lunar consumul de apă, energie electrică, gaze naturale și canalizare conform contractelor de furnizare a acestor utilități încheiate cu operatorii de servicii.

 • 5.6. Daca SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL va dori sa achizitioneze constructiile realizate prin Proiectul propus la data încetarii contractului, va trebui sa îl notifice în acest sens pe concesionar cu 2 ani înaintea expirarii contractului. Investitorul va transfera, cu conditia unei întelegeri reciproce rezonabile, dreptul de proprietate asupra acestor cladiri catre SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în schimbul unui pret calculat la valoarea de piata a constructiilor la acea data.

Art. VI. DREPTURILE PARTILOR

 • 6.1. Concesionarul are urmatoarele drepturi:

 • 6.1.1. De a exploata în mod direct, pe riscul si raspunderea sa, Terenul.

 • 6.1.2. Dupa finalizarea investiției la care s-a angajat, respectiv în anul _____, concesionarul S. C.

____________ S.R.L./S.A., în baza dreptului prioritar de cumparare, îsi poate exprima aceasta intentie care va fi notificata în scris administratorului - SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

 • a) După finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat, concesionarul are dreptul de a cumpara terenul la pretul reprezentând valoarea totala a concesiunii (redevența pe toată perioada contractului). La data încheierii contractului de vânzare - cumparare concesionarul va achita ca pret al contractului diferența de preț dintre valoarea stabilită în contractul de concesiune și sumele achitate cu titlu dec redevență până în momentul cumpărării terenului.

 • 6.1.3. Orice alte drepturi care rezulta din obligatiile SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL din acest contract.

 • 6.2. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL are urmatoarele drepturi:

 • 6.2.1. Sa inspecteze Terenul, sa verifice stadiul si modul de realizare a Proiectului propus si modul de respectare a obligatilor asumate de catre investitor.

Verificarea se va efectua dupa cel putin 3 zile de la comunicarea unei notificari prealabile catre investitor;

 • 6.2.2. Orice alte drepturi rezultând din obligatiile Investitorului mentionate în contract.

Art. VII.OBLIGATIILE PARTILOR

 • 7.1. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

 • 7.1.1.    Concesionarul are obligatia de a realiza proiectul propus, construirea

„____________________________________”;

„____________________________________”;

 • 7.1.2. Sa exploateze terenul ca un bun proprietar, respectând prevederile legii si ale prezentului contract;

 • 7.1.3. Sa nu cesioneze nimanui, în tot sau în parte, dreptul de concesiune, fara acordul prealabil scris al SCEUROBUSINESSPARCORADEASRL,

 • 7.1.4. Sa plateasca pretul în suma si la termenele prevazute în Art.V.

 • 7.1.5. Sa înceapa lucrarile de proiectare pentru obtinerea autorizatiei de constructie pâna la data de

 • 7.1.6. Sa înceapa lucrarile de constructie pentru realizarea proiectului propus în termen de maxim 1 an de zile de la semnarea prezentului contract.

 • 7.1.7. Sa realizeze lucrarile Proiectului propus conform autorizatiei de construire eliberata de organele competente, precum si în baza acordurilor si avizelor necesare conform prevederilor legale aplicabile;

 • 7.1.8. Sa realizeze numarul de angajari stipulat în Angajamentul referitor la personalul angajat, conform Anexei nr. III la prezentul contract.

 • 7.1.9. Sa obtina toate avizele si autorizatiile prevazute în legislatia în vigoare pentru desfasurarea activitatii. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului propus vor fi suportate în întregime de catre concesionar, inclusiv toate taxele legale pentru obtinerea autorizatiei de construire si avizele necesare.

 • 7.1.10. Sa respecte normele de protectia mediului conform Anexei nr. IV.

 • 7.1.11. Sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I conform unei conventii ce se va încheia ulterior.

 • 7.1.12. Sa transfere catre SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, daca aceasta îsi va manifesta vointa în acest sens la data încetarii contractului, dreptul de proprietate asupra constructiilor proiectului propus conform prevederilor clauzei 5.6. de mai sus. Cladirile vor fi predate în starea în care se vor afla la acea data;

 • 7.1.13. Sa execute din fonduri proprii lucrarile de racordare la retelele tehnicoedilitare de la limitele terenului principal la locatiile specificate si sa plateasca lunar, conform reglementarilor aplicabile, consumul de apa, energie electrica, gaze naturale, canalizare si alte servicii, conform contractelor de furnizare a utilitatilor;

 • 7.1.14. Sa evite împiedicarea sau tulburarea folosintei terenurilor învecinate de catre proprietarii sau detinatorii acestora;

 • 7.1.15. Sa efectueze toate procedurile necesare pentru înregistrarea în Cartea Funciara a dreptului de a concesiune în favoarea sa si sa suporte orice cheltuiala în acest sens;

 • 7.1.16. Sa predea terenul la încetarea contractului în stare corespunzatoare, predare care va fi consemnata într-un proces verbal de predare-primire. În situatia în care SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL decide sa nu-si exercite dreptul de achizitionare asupra constructiilor, dispozitiile clauzei 7.2.6 se vor aplica în mod corespunzator.

 • 7.1.17. Concesionarulul va fi obligat la data încetarii contractului sa darâme constructiile proiectului sau sa suporte cheltuielile cu dârâmarea, numai în situatia în care concesionarul nu a reusit sa vânda constructiile unei terte persoane în conformitate cu dispozitiile clauzei 7.2.6., în termen de 1 an de la data la care SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL a refuzat oferta de a cumpara constructiile.

 • 7.2. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL are urmatoarele obligatii:

 • 7.2.1. Sa nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor nascute din prezentul contract;

 • 7.2.2. Sa asigure accesul direct de la terenul principal la reteaua de drumuri nationale, cu suprafata drumului corespunzatoare pentru transportul cu camioane si autovehicule de orice tip;

 • 7.2.3. Sa asigure concesionarului posibilitatea accesului catre sau de la proiectul propus, atât pentru persoane, cât si pentru autovehicule, inclusiv camioane.

 • 7.2.4. Sa garanteze pe concesionar împotriva pierderii totale sau partiale a dreptului de concesiune asupra terenului, si împotriva oricaror tulburari asupra acestui drept, provenite din partea sa ori din partea unor terti;

 • 7.2.5. Sa predea terenul concesionarului în starea corespunzatoare scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract cel târziu în 30 de zile de la data semnarii contractului.

La data predarii terenului, se va întocmi un proces verbal de predare-primire a terenului, atasat la prezentul contract ca Anexa nr. VI, semnat de ambele parti, prin care se va constata starea fizica a terenului;

 • 7.2.6. În cazul în care, la încetarea contractului, SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL opteaza pentru cumpararea constructiilor proiectului propus, acesta va plati pretul în suma prevazuta în clauza

 • 5.6. de mai sus. În situatia în care SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL nu îsi va exercita dreptul de achizitionare asupra constructiilor conform clauzei 5.6, investitorul va avea dreptul sa înstraineze integral sau partial, constructiile proiectului propus oricarui tert, trimitând Societatii Administrator în prealabil, cu 6 luni înainte, o notificare în acest sens. Tertul cumparator va fi obligat în conformitate cu dispozitiile contractului de vânzare-cumparare sa efectueze în cadrul proiectului propus activitati permise de lege în cadrul parcurilor industriale.

7.2.7. Sa asigure racordurile la urmatoarele resurse de utilitati: energie electrica, gaze, apa, canalizare, racordul la reteaua telefonica, pâna la limitele terenului, potrivit anexei nr. V si a desenului ...................

7.2.8. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL va asigura accesul operational permanent al concesionarului la teren.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI.

 • 8.1. Acest contract întra în vigoare la data semnarii.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor, prin act aditional.

 • 9.1.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul partilor sau poate fi denuntat unilateral de catre concesionar sau concedent, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa cu cel putin 12 luni în prealabil. În aceasta situatie constructiile deja edificate vor fi transmise în proprietatea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL în aceleasi conditii ca si în situatia încetarii contractului prin ajungerea la termen.

 • 9.1.2. În cazurile de denuntare unilaterala mentionate mai sus, încetarea contractului va avea loc la data mentionata în scrisoarea recomandata cu confirmare de primire, fara îndeplinirea vreunei alte formalitati precum si fara interventia instantei de judecata sau arbitrale.

 • 9.2. De asemenea, contractul se reziliaza de drept, fara punere în întârziere si fara interventia instantei, precum si fara îndeplinirea vreunei alte formalitati în urmatoarele cazuri:

 • 9.2.1. Prin simpla declaratie:

a) daca concesionarul nu plateste pretul în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii;

 • b) daca concesionar nu foloseste terenul principal conform destinatiei stabilite în Art. II si nu remediaza aceasta situatie într-un termen de 90 zile de la data la care a fost notificat în acest sens de catre SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL;

 • c) daca concesionar nu-si respecta obligatiile prevazute în acest contract si nu remediaza aceasta încalcare în termen de 90 zile de la data primirii notificarii scrise trimise de SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL mentionând caracteristicile acestei încalcari;

 • d) în cazul în care concesionar nu a respectat oblligatia prevazuta la Art. VII, pct. 7.1.6. din contract.

 • 9.2.2. Prin simpla declaratie a concesionarului daca SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL nu respecta oricare dintre obligatiile prevazute în contract si nu remediaza aceasta încalcare în termen de 30 zile de la data notificarii scrise trimise de catre concesionar prin care se reclama o astfel de încalcare; 9.3. În situatia aparitiei vreunui caz de încalcare de catre vreuna din parti a clauzelor 9.2.1. si 9.2.2, cealalta parte are dreptul sa opteze, în conditiile prezentului contract, fie pentru continuarea relatiei si acordarea unui termen de gratie pentru respectarea obligatiilor încalcate, fie pentru rezilierea prezentului contract.

 • 9.4. De asemenea contractul înceteaza de drept, fara punerea în întârziere si fara interventia instantei, precum si fara efectuarea vreunei formalitati prealabile, daca oricare dintre parti va intra în procedura falimentului sau în procedura de dizolvare sau lichidare.

Art. X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 10.1. Partile înteleg sa-si îndeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu buna credinta si diligenta ceruta unui bun proprietar sau unui profesionist care actioneaza în mod obisnuit în domeniul de activitate al partilor.

 • 10.2. Orice plata facuta de catre concesionar catre SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadentelor acestora, începând cu cele mai vechi potrivit regulilor prevazute în Codul civil.

Art. XI. FORTA MAJORA

 • 11.1. În sensul acestui contract, pot constitui cazuri de forta majora: cutremure, inundatii, incendii, razboaie, revolte, greve, interdictii statale, embargouri si alte astfel de împrejurari asimilate acestora, precum si orice împrejurare imprevizibila, insurmontabila si exterioara activitatii partilor si a presupusilor lor, care pune partea care o invoca în imposibilitatea obiectiva de a-si executa sarcinile ce-i revin. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca de orice raspundere partea care invoca de orice raspundere. Partea care invoca forta majora are obligatia de a informa în scris cealalta parte în legatura cu noile împrejurari în cel mult 15 zile de la aparitia acestora, si trebuie sa prezinte documente care sa confirme situatia respectiva. Daca situatia de forta majora se prelungeste mai mult de 15 zile, contractul se va considera reziliat de drept, în urma unei notificari adresate celeilalte parti, de catre partea interesata.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Orice disputa între partile prezentului contract se va solutiona de catre parti în mod amiabil, initial prin discutii directe.

 • 12.2. Acest contract va fi guvernat si conceput în conformitate cu legea româna. Orice disputa (daca nu este rezolvata amiabil) se va deduce în fata instantei de judecata competenta conform legislatiei din România.

Art. XIII. DISPOZITII FINALE

 • 13.1. Partile convin ca termenele si clauzele acestui contract sunt confidentiale, fiecare dintre parti obligându-se sa nu divulge tertilor nici o informatie aferenta acestuia fara acordul celeilalte parti.

 • 13.2. În cazul în care clauze ale prezentului Contract vor fi nule sau anulate, cele care pot produce efecte vor ramâne în vigoare.

 • 13.3. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL nu poate fi tras la raspundere de catre concesionar pentru schimbarea situatiei juridice a terenului, ca urmare a aparitiei unor acte normative ulterioare semnarii contractului, dar garanteaza acestuia linistita posesie fata de orice tulburare a folosintei acestuia, respectiv pentru orice alta deposedare de bun, cu exceptia deposedarii, potrivit legii, pentru cauze de utilitate publica.

 • 13.4. Anexele nr. ....................... si desenul .................... fac parte integranta din contract si se încheie în

acelasi numar de exemplare ca si contractul si se vor atasa ulterior semnarii contractului.

Prezentul contract s-a încheiat azi __________, a fost redactat la sediul SC EUROBUSINESS PARC

ORADEA SRL în 4 (patru) exemplare originale si a fost semnat de parti.

CONCEDENT


CONCESIONAR

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL


SC


SA/SRL


Reprezentant legal

Reprezentant legal


ANEXA I

ANGAJAMENTELE DE INVESTIȚII ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul/a ............................................................, în calitate de reprezentant legal al

Societății Comerciale ...................................,   cu sediul social situat la adresa

........................................................, declar următoarele în numele Concesionarului:

 • I. Societatea pe care o reprezint va efectua următoarea investitie:

 • i. denumire și descriere (suprafață hală producție construită, regim construcție, tip constructie, linii

tehnologice, etc)........................................................................

 • ii. valoare planificată (Euro): ............................................................, detaliată pe componente

astfel:

 • •   construcții și instalații

 • •  utilaje și echipamente cu montaj

 • •  utilaje fără montaj și echipamente de transport

 • iii. termen de execuție:..............................................................

 • II. Construcțiile vor respecta condițiile impuse prin Regulamentul Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

 • III. În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini următoarele componente ale investitiei asumate sunt bunuri de retur:

 • •  utilitățile și instalațiile altele decât cele înglobate în construcții (instalații de aer condiționat, corpurile de iluminat, instalațiile sanitare, centrale termice, etc)

 • •  racordurile la infrastructura pusă la dispoziție de Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

Concesionar

(Semnatura și stampila S.C.)

Data....................

ANEXA II

ANGAJAMENTELE REFERITOARE LA PERSONALUL ANGAJAT

ASUMATE DE CONCESIONAR

Subsemnatul/a............................................................, în calitate de reprezentant legal al

Societății Comerciale ..................................., cu sediul social situat la adresa

............................................................, declar următoarele în numele Concesionarului:

I. Societatea pe care o reprezint va efectua angajări de personal, după cum urmează: personal total planificat:.................angajați, astfel:

 • •  până la data de.................. :......angajați din care: cu calificare superioară

 • •  pâna la data de.................. :......angajați din care :.....cu calificare superioară

La data realizării numărului de personal menționat, mă angajez să remit concedentului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societatii și semnat de cenzorii acesteia sau de o societate de audit independentă, prin care să se confirme exactitatea îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractul de concesiune.

Pe durata derulării Contractului de concesiune, numărul de angajați nu va scădea sub cifra de .........persoane.

Concesionar

(Semnatura si stampila S.C.)

Data....................

ANEXA III

DECLARAȚIA COMUNA A CONCEDENTULUI ȘI A CONCESIONARULUI

PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale parcului. Concesionarea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului. Trebuie să se respecte autorizațiile emise de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte. Concedentul declară că va acorda concesionarului tot sprijinul posibil, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului Oradea.

Concesionarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situația juridică a terenului concesionat, cât si toate problemele de mediu aferente acestui teren. Concesionarul declară că a fost informat de concedent asupra posibilității modificării actualei legislații de protecție a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii Europene.

Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiții, iar suportarea lor revine în sarcina concesionarului.

Amplasarea construcțiilor și funcționarea unităților economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura în zonă activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa si solul.

Toate activitățile se vor desfășura în incinte închise, nici una din ele nu va dezvolta zgomote și vibrații sesizabile din exterior la limita incintei. Se vor respecta prevederile Regulamentelor naționale referitoare la zgomotul produs de fabrici precum si Regulamentele UE referitoare la protecția muncitorilor de zgomot.

Depozitarea externă se va face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii si la distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi de asemenea ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a copacilor si plantelor. Dacă este necesar accesul pentru încărcare/descărcare și livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Trebuie să se prevadă de asemenea spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul site-ului.

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deșeurile să fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dacă este posibil și fezabil. Deșeurile care nu pot fire-utilizate vor fi depozitate la o groapă de gunoi aprobată de autoritățile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri;

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la deșeurile toxice și periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și modul în care s-au eliminat deseurile.

Eliminarea deseurilor se va face respectând cerințele autorităților sanitare.

Nu trebuie să fie detectabile în afara limitelor mirosurile neplăcute provenind de la operațiunile desfășurate în fabrică.

Se vor respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, dacă va fi necesară o astfel de licență. Va trebui de asemenea să se respecte prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

Concedent


Concesionar

Data...............

ANEXA NR . IV

Municipiul Oradea în calitate de Proprietar al terenurilor di Parcul Industrial și SC EUROBUSINESS

PARC ORADEA SRL în calitate de Administrator al parcului Industrial se obliga sa asigure si sa puna la dispozitie concesionarului S.C. ________________ S.R.L./S.A. posibilitatea racordului la urmatoarele

utilitati:

 • 1. Retea de apa - la limita parcelelor

 • 2. Retea de canalizare menajera și pluvială - la limita parcelei

 • 3. Gaz - la limita parcului industrial

 • 4. Retea electrica

 • 5. Reteadealimentarecuenergietermica-lalimitaparcelei

 • 6. Retea de drumuri interioare

 • 7. Iluminat public

Graficul de realizare a investitiilor in infrastructura rutieră si de utilitati este urmatorul:

Data finalizare

Licitație atribuire lucrari de execuție infrastructură rutiera, iluminat public, retele de apa potabila si de canalizare, de gaz metan, retele de electricitate, retea alimentare cu energie termică

Martie 10

începere lucrari

Martie 10

Finalizare lucrari retea de apa si canalizare

Iunie 2011

Finalizare drumuri interioare, iluminat public, retele de electricitate, retea alimentare cu energie termică

Ianuarie 2011

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL

Reprezentant legal


MUNICIPIUL ORADEA

Primar

Director Ex. Directia de Dezvoltare Durabila

Director Ex. Directia Economica

Director Ex. Directia Tehnica

ANEXA V

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A PARCELEI NR.............

DIN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS PARC ORADEA

Încheiat azi,.............., între SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, cu sediul în Oradea,

Piața Unirii Nr.1-3, camera 134, CUI...............reprezentată de către prin..........................

având funcția de......................................., în calitate de mandatar al concedentului

S.C. ............................................................................. cu sediul social în .................................,

C.U.I. (sau alte date de identificare pentru persoane juridice străine)............... reprezentată prin

....................................., având functia de ........................................, în calitate de concesionar.

cu ocazia predării / primirii parcelei de teren în suprafață de.................mp identificată în planul de

situatie nr. 1 anexat la contractul de concesiune nr......................

Suprafața este delimitată prin .............de parcela............ la ................ și parcela ............. la

Terenul se predă fara nici un fel de construcții edificate pe suprafața sa și liber de orice sarcini, conform Extras C.F.. nr..............................anexat.

Terenul va fi utilizat de concesionar în conformitate cu prevederile Contractului de concesiune și ale Regulamentului Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, pe termenul prevăzut prin contract.

Concedent                                               Concesionar

ANEXA NR. II

Municipiul Oradea în calitate de Proprietar al terenurilor di Parcul Industrial și SC EUROBUSINESS

PARC ORADEA SRL în calitate de Administrator al parcului Industrial se obliga sa asigure si sa puna la dispozitie concesionarului S.C. ________________ S.R.L./S.A. posibilitatea racordului la urmatoarele

utilitati:

 • 1. Retea de apa - la limita parcelei

 • 2. Retea de canalizare menajera și pluvială - la limita parcelei

 • 3. Gaz - la limita parcului industrial

 • 4. Retea electrica

 • 5. Retea de alimentare cuenergie termica -la limita parcelei

 • 6. Retea de drumuri interioare

 • 7. Iluminat public

Graficul de realizare a investitiilor in infrastructura rutieră si de utilitati este urmatorul:

Data finalizare

Licitație atribuire lucrari de execuție infrastructură rutiera, iluminat public, retele de apa potabila si de canalizare, de gaz metan, retele de electricitate, retea alimentare cu energie termică

Martie 10

începere lucrari

Martie 10

Finalizare lucrari retea de apa si canalizare

Iunie 2011

Finalizare drumuri interioare, iluminat public, retele de electricitate, retea alimentare cu energie termică

Ianuarie 2011

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL         MUNICIPIUL ORADEA

Reprezentant legal                                     Primar

Director Ex. Directia de Dezvoltare Durabila

Director Ex. Directia Economica

Director Ex. Directia Tehnica

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2009

Algoritm de calcul

În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului punctaj:

 • •  Prețul oferit (cuprinde prețul concesiunii și taxa de administrare) - 35 de puncte

 • •  Investiția la care se angajează - 35 de puncte

 • •  Locurile de muncă la care se angajează - 30 de puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 • Punctajul pentru factorul de evaluare «Prețul oferit» se acordă astfel:

pentru cel mai mare preț oferit se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru alt preț se acordă punctajul astfel:

Sn = (preț n/preț maxim) * punctajul maxim acordat

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Investiția la care se angajează» se acordă astfel: pentru investiția cu valoarea cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru o investiție mai mică punctajul se acordă astfel:

In = (investiție n/investiție maximă) * punctajul maxim acordat

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Locurile de muncă la care se angajează» se acordă astfel:

pentru cel mai mare număr de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru un număr mai mic punctajul se acordă astfel:

Pn = (locuri n /locuri maxime) * punctajul maxim acordat.

În funcție de punctajul dobândit se va realiza un clasament pentru fiecare parcelă scoasă la licitație, pe baza căruia se va aloca terenul.

Contractul/contractele va/vor fi atribuit/atribuite ofertantului/ofertanților în ordinea descrescătoare a punctajelor dobândite.

În situația în care 2 sau mai mulți investitori care au ofertat pentru aceeași parcelă dobândesc același puntaj vor fi convocați și li se va solicita să crească oferta de preț, pasul de creștere fiind din 10 în 10 Euro cenți/mp/an.

După derularea procedurii, Comisia de evaluare și selecție a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Transmiterea dreptului de concesiune se va face pe baza Contractului de Concesiune în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii scrisorii de adjudecare. Condițiile de plată sunt specificate în caietul de sarcini.