Hotărârea nr. 651/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 77089 din 27.07.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit.b, alin.4 lit.a și ale art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții a RA PAS Oradea a următoarelor obiective noi de investiții:

  • - Alei circulație Ștrand Municipal

  • - Dotări (ladă frigorifică pentru serviciul de colectare animale mici)

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și RA PAS Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Tehnică

  • -  RA PAS Oradea

  • -  Compania de Apă Oradea SA

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 651


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEAAnexa
Propunere rectificare buget local pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicaţie / obiectivPlanPropuneriDiferenţe
crt.
CHELTUIELI
ICheltuieli de capital PMO0.00
"Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ""3,209.00""2,209.00""-1,000.00"
Reabilitare termica blocuri tip condominiu - executie "3,209.00""2,209.00""-1,000.00"
Cap 84.02 Transporturi"1,565.00""2,565.00""1,000.00"
Pod peste Paraul Peta zona Velenta - Bumbacului 265.00347.6582.65","
Modernizare str. Clujului "1,300.00""2,217.35"917.35
IICheltuieli de capital RAPAS
"Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ""1,247.50""1,247.50"0.00
Cladire colectare cadavre mici75.0070.00-5.00
Modernizare alei de circulatie in cimitir municipal150.00110.00-40.00
Modernizare P-ta Cetate - hala comerciala S+P+112.5015.002.50
RK Capela municipal in cimitir200.00280.0080.00
Parcelare si desecare pe teren 10 ha in cimitir municipal PT+exec500.00266.50-233.50
"Moderniz. WC-uri publice P-ta Ferdinand, str Moscovei, Republicii, P. 1 Decembrie. "150.005.00-145.00
SF P-ta Rogerius60.000.00-60.00
"Modernizare Piata Obor: piata de masini, piata bazar si en-gros "100.00460.00360.00
Alei circulatie Strand Municipal0.0020.0020.00
Dotari-lada frigorifica pt serviciu colectare animale mici0.0021.0021.00
IIICheltuieli de capital CAO"2,058.70""1,153.79"0.00
"Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică "297.68266.62873.85
" Reabilitarea conductei Dn 800mm la Uzina nr. 5 până la magazinul SELGROS, Oradea - ETAPA II "272.68266.62-6.06
" Asigurarea utilităţilor de alimentare cu apă şi canal pentru Cartierul Tineretului, Oradea. "929.88"1,288.84"358.96
" Reabilitare reţea de apă pe str. Meşteşugarilor, O. Densuşianu, Uzinelor, Podului, Oradea. "767.12676.75-90.37
" Reabilitarea reţelei de apă şi canalizare pluvială pe str. Cazaban, Oradea. "309.72350.5040.78
Reabilitare filtre şi decantor 1 - SP5 318.66774.26455.60
" Reabilitare retele de apa B-dul Decebal, Oradea "100.000.00-100.00
" Reabilitare retele de apa, canal menajer şi pluvial str. Vaporului, Oradea "370.09667.80297.71
" Reabilitare retele de apa str. Traian Vuia, Oradea "63.7788.0024.23
Înlocuire sistem de ventilaţie la SP - parcul Brătianu 90.008.00-82.00
Înlocuire cabluri de alimentare cu energie electrică la SP - parcul IC BRĂTIANU 25.000.00-25.00
"Cap.74.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ""1,761.02"887.17-873.85
" Reabilitarea reţelelor de apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială str. Iuliu Maniu, Oradea. ""1,273.62"0.00"-1,273.62"
" Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare menajeră la bl. R105,R 113, R116, de pe str. Lapuşului, Oradea "38.6445.546.90
" Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare menajeră la bl. X7, X8, de pe str. Aleea Călinului, Oradea "38.8541.672.82
" Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare menajeră la bl. P4, P5, P6, de pe str. Dragos Vodă, Oradea "66.0068.002.00
" Reabilitare retele de canalizare menajeră str. Almaşului, Oradea "62.1681.5719.41
" Reabilitare retele de apa si canal menajer str. Gala Galaction, Oradea "110.76473.40362.64
" Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare menajeră la bl. Pb 12, Pb 10Pb 23, Pb 22, Pb 8, Pb 11, de pe str. Sf. Apostol Andrei, Oradea "34.6037.202.60
" Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare pluviala la bl. X1, X2, X3, de pe str. Grădinarilor, Oradea "136.39139.793.40
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------