Hotărârea nr. 650/2009

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 22.790 mp si transmiterea in administrare a suprafetei de 22.790 mp teren, situat in Oradea, str. Armatei Române, in favoarea Universitatii Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 22.790 mp și transmiterea în administrare a suprafeței de 22.790 mp teren, situat în Oradea, str. Armatei Române, în favoarea Universității Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54679 din 29.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 22.790 mp și transmiterea în administrare a suprafeței de 22.790 mp teren, situat în Oradea, str. Armatei Române, în favoarea Universității Oradea în vederea construirii Facultății de Arte Vizuale și Facultății de Științe Economice.

Terenul luat în studiu se află pe partea stângă a străzii Armatei Române, în direcția cimitirului municipal, în apropierea Universității.

Clădirile existente pe acest teren au fost transmise în baza Hotărârii Guvernului nr. 670/12.06.2005 din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Bihor și administrarea Consiliului Județean.

În conformitate cu CF 3174 Oradea terenul identificat cu nr. topo 8915/4 este proprietatea Municipiului

Oradea, în baza sentinței civile nr.6626/23.10.2008 a Judecătoriei Oradea.

Ținând cont de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), d) alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a pct.1 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 22.790 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

3174 Oradea

8915/4

117.048

22.790

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren - identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea în administrare a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în favoarea Universității Oradea, în vederea construirii Facultății de Arte Vizuale și a Facultății de Științe Economice Oradea.

Art.4. Durata transmiterii în administrare este de 49 de ani, de la data semnării procesului verbal de

predare-primire a amplasamentului.

Art.5. Transmiterea în administrare este condiționată de :

  • - Obținerea acordului din partea Consiliului Județean Bihor pentru preluarea clădirilor existente pe teren;

  • - Obținerea documentației de urbanism PUD / PUZ, în termen de un an de la data atribuirii.

Art.6. Neobținerea acordului Consiliului Județean Bihor pentru preluarea clădirilor, respectiv neobținerea în termen de un an de la data atribuirii terenului a unei hotărâri de consiliu pentru aprobarea PUD sau PUZ, duce la revocarea de drept a hotărârii privind transmiterea în administrare a terenului.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și

Universitatea Oradea.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - Universitatea Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - Consiliul Județean Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 650


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila