Hotărârea nr. 648/2009

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 150 mp. situat in Oradea Calea Aradului intersectie cu Calea Sântandreiului si transmiterea terenului mentionat in concesiune catre SC Compania de Apa SA Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 150 mp. situat în Oradea Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului și transmiterea terenului menționat în concesiune către SC Compania de Apa SA Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54677 din 29.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu imobilului cu suprafața de 150 mp situat în Oradea Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului și transmiterea în concesiune catre SC Compania de Apă SA. Oradea a terenului menționat ,

Terenul cu suprafața de 150 mp. este situat în Oradea, Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului, pe care Compania de Apă va amplasa o stație de pompare.

Lucrarea face parte din Obiectivele de investiții „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” a cărei finanțare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/13.07.2009.

Nr. cadastral se constituie din teren identificat cu nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei, proprietatea Statului Român.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art1.Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 150 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

10143 Sântandrei

1486/40

115.053

150

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren - identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional pentru transmiterea în concesiune către SC Compania de Apa SA Oradea, a suprafeței de 150 mp, teren identificat conform art. 1, în vederea amplasării unei stații de pompare,in condițiile contractului de concesiune nr.19140/21.08.2007 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Compania de Apă SA Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - SC Compania de Apă SA Oradea

  • - Serviciul Delegare Gestiune

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 648


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila