Hotărârea nr. 647/2009

privind aprobarea planului de amplasament cu suprafata de 4276 mp constituit din nr. topografic 7432/22-7432/39 inscris in CF 52 Oradea si nr. topografic 7454/7 inscris in CF 914 Oradea si transmiterea in concesiune catre RAPAS Oradea a „bazinului desco

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament cu suprafața de 4276 mp constituit din nr. topografic 7432/22-7432/39 înscris în CF 52 Oradea și nr. topografic 7454/7 înscris în CF 914 Oradea și transmiterea în concesiune către RAPAS Oradea a „bazinului descoperit pentru sărituri Crișul” cu teren aferent, situat în Oradea, str. Făcliei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54680 din 29.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament cu suprafața de 4276 mp constituit din nr. topografic 7432/22-7432/39 înscris în CF 52 Oradea și nr. topografic 7454/7 înscris în CF 914 Oradea și transmiterea în concesiune RAPAS a „bazinului descoperit pentru sărituri Crișul” cu teren aferent, situat în Oradea, str .Făcliei.

Prin Hotărârea Guvernului nr.970/2002 și Hotărârea Guvernului nr. 1099/2003, Bazinul de înot descoperit pentru sărituri și Bazinul de înot acoperit au fost transmise din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției Naționale pentru Sport, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 4276 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

52 Oradea

7432/22

495

40

7432/23

363

59

7432/24

691

55

7432/26

309

309

7432/27

309

309

7432/28

309

309

7432/29

309

309

7432/30

547

547

7432/31

284

284

7432/32

284

284

7432/33

284

284

7432/34

284

206

7432/35

313

226

7432/36

309

309

7432/37

324

324

7432/38

338

288

7432/39

1169

258

914 Oradea

7454/7

8438

321

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeței de 4276 mp teren cu „Bazin de înot descoperit pentru sărituri” identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional pentru transmiterea în concesiune către RAPAS Oradea a suprafeței de 4276 mp teren cu „Bazin de înot descoperit pentru sărituri” identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre, în condițiile contractului de concesiune 878/30.11.2006.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și RAPAS Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - RAPAS Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 647


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 1 vot ,, abținere”.