Hotărârea nr. 646/2009

privind darea acordului de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 inscris in CF 11110 Oradea, situat in Oradea, platoul Ciuperca, in favoarea Asociatiei „Radio Maria România” in vederea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 înscris în CF 11110 Oradea, situat în Oradea, platoul Ciuperca, în favoarea

Asociației „Radio Maria România” în vederea amplasării unei antene radio

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54476 din 27.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune darea acordului de principiu pentru transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 înscris în CF 11110 Oradea, situat în Oradea, platoul Ciuperca, în favoarea Asociației „Radio Maria România” în vederea amplasării unei antene radio.

Pe această suprafață de teren Asociația „Radio Maria România” intenționează să construiască în condițiile Certificatului de Urbanism nr. 2329/27.07.2009 o antenă radio pentru extinderea razei de acoperire a programelor postului de Radio Maria din Oradea.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea, În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 înscris în CF 11110 Oradea, situat în Oradea, platoul Ciuperca, în favoarea Asociației „Radio Maria România” în vederea întocmirii documentației cadastrale și de urbanism, obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru amplasarea unei antene radio.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Asociația „Radio Maria România”.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - Asociația „Radio Maria România”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 646


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila