Hotărârea nr. 645/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 223 mp, situat in Oradea, str. Podului FN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 223 mp, situat în Oradea, str. Podului FN,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54478 din 27.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 223 mp teren situat în Oradea, str. Podului FN .

Nr. cadastral identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 223 mp. se constituie în vederea intabulării terenului și clădirii Punctului Termic 130,

Conform poziției 5161, 5162, 5536 și 6872 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Punctul Termic 130 cu clădirea, instalațiile și terenul aferent aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii 213/2001, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 223 mp, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F. -mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

Observații

223

5134/22

18614 Oradea

27.484

135

Teren cu construcții - proprietate publică a municipiului Oradea

5134/26

31.206

88

Art. 2 Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren cu construcții - în suprafață de 223 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Instituția Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 645


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila