Hotărârea nr. 644/2009

privind aprobarea planului de amplasament cu suprafata de 339 mp constituit din nr. topografic 665/329 inscris in CF 10.586 Seleus si de transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 339 mp teren, situat in Oradea, str. Th.Aman FN, in favoarea Asoc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament cu suprafața de 339 mp constituit din nr. topografic 665/329 înscris în CF 10.586 Seleuș și de transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 339 mp teren, situat în Oradea, str.

Th.Aman FN, în favoarea Asociației Caritas Eparhial Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54474 din 27.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament cu suprafața de 339 mp constituit din nr. topografic 665/329 înscris în CF 10.586 Seleuș și de transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 339 mp teren, situat în Oradea, str. Th.Aman FN, în favoarea Asociației Caritas Eparhial Oradea.

Pe această suprafață de teren Asociația Caritas Eparhial Oradea intenționează să construiască în condițiile Avizului CMUAT nr. 808/15.07.2009 o cantină socială cu o capacitate de 50 de locuri în care după servirea mesei să se poată desfășura și servicii de tip ,,after school ”de care să beneficieze copii din familii defavorizate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.a, art. 45 alin.(3) și art.124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 4.600 mp teren cu nr. topo 665/329 înscris în CF 10.586 Seleuș, situat în Oradea, str. Th.Aman FN - spațiu dintre blocuri.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 339 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris

nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

10.586 Seleuș

665/329

4.600

339

Art. 3. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea Asociației Caritas Eparhial Oradea, condiționat de obținerea autorizației de construire în termen de un an de la data atribuirii.

Art. 4. Durata transmiterii în folosință este de 49 de ani, de la data semnării procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   Asociația Caritas Eparhial Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 644


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” si 1 vot ,,abtinere”.