Hotărârea nr. 643/2009

privind modificarea art. 1 si 2 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 537 / 29.06.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 2.643 mp, situat in Oradea, str. Cazaban, aferent Bis

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 537 / 29.06.2009 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 2.643 mp, situat în Oradea, str. Cazaban, aferent Bisericii Ortodoxe Ioșia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54475 din 27.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 537/29.06.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.643 mp, teren situat în Oradea, str. Cazaban.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/29.06.2009 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.643 mp teren pe care este edificată Biserica Ortodoxă Ioșia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”.

Deoarece în Adeverința nr. 946/14.05.2009 eliberată de OCPI Bihor și respectiv la tabelul de mișcare parcelară, anexa la planul de amplasament și delimitare a imobilului, s-au identificat unele erori, se impune modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 537/29.06.2009.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Bihor

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. ISe aprobă modificarea Art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 537/ 29.06.2009, astfel:

„Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciara a următoarelor nr. topo din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea:

-nr. topo 1714/31, în suprafață de 627 mp identificat prin Adeverinta O.C.P.I.Bihor nr. 946 / 14.05.2009;

-nr. topo 1620/39, în suprafață de 1.149 mp identificat prin Adeverinta O.C.P.I.Bihor nr. 946 / 14.05.2009;

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 2.643 mp, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde și formează

nr. nou cadastral

Observații

2.643

1629

519 Sântandrei

9312

612

Proprietatea municipiului Oradea

1628

317

317

1631/79

1665

475

1714/31

Adev. O.C.P.I. Bihor

946/ 14.05.2009

627

36

1620/39

1.149

980

1620/40

11646 Sântandrei

5.351

223

Total:

2.643

Art. II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Parohia Ortodoxă Ioșia Nord.

Art. III Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Locuințe și Spații cu altă destinație

  • •   Serviciul Financiar- Contabil

  • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Parohia Ortodoxă Ioșia Nord, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 643


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila