Hotărârea nr. 642/2009

privind modificarea art. 6 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 227 / 30.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 26 mp si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 227 / 30.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 26 mp și concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp teren situat în Oradea, Aleea Tușnadului, pentru realizarea obiectivului -clădire sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54477 din 27.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 227/30.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 26 mp, teren situat în Oradea, Aleea Tușnadului și concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp teren pentru construire sediu de asociație de proprietari - Aleea Tușnadului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 227/30.03.2009 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 26 mp teren, studiul de oportunitate, caietul de sarcini și prețul de pornire a licitației publice pentru realizarea obiectivului propus. Deoarece la art. 6 din hotărâre, dintr-o eroare materială, s-a stabilit valabilitate prețului până la data de 31.07.2008, în vederea punerii în aplicare a hotărârii este necesară corectarea acestui articol,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art.6din Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 30.03.2009, astfel:

„Art.6. Se aprobă prețul de pornire a licitației în sumă de 30,00 lei/mp/an, preț valabil până la data de 31.12..2009. După această dată, prețul de pornire a licitației se va actualiza, înaintea desfășurării ședinței de licitație, cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat aferent lunii anterioare organizării licitație, preluat din Buletinul Statistic.”

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Licitații Valorificări Active

  • •   Serviciul Financiar - Contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 642


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” si 1 vot ,,abtinere”.