Hotărârea nr. 641/2009

privind darea acordului de principiu pentru aplicarea procedurii de negociere a lucrarilor de proiectare si executie, precum si aprobarea caietului de sarcini pentru procedura de negociere, aferente obiectivului de investitie “Amenajare acces pietonal su

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru aplicarea procedurii de negociere a lucrărilor de proiectare și execuție, precum și aprobarea caietului de sarcini pentru procedura de negociere, aferente obiectivului de investiție

“Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia - pasaj inferior pietonal stația C. F. Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr. 78.232 din data de 29. 07. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea avizului de principiu pentru aplicarea procedurii de negociere (fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) a lucrărilor de proiectare și execuție, precum și aprobarea caietului de sarcini privind procedura de negociere aferente obiectivului de investiție ,,Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia - pasaj inferior pietonal stația C. F. Oradea”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 633/13. 07. 2009 privind darea acordului de principiu în vederea primirii dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) aferente obiectivelor Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu- zona adiacentă acesteia, respectiv Modernizare P-ța București - acces Gara C. F. Oradea și Hotărârea Consiliului Local nr. 634/13. 07. 2009 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice în vederea realizării a două pasaje denivelate la intersecția centurii municipiului Oradea cu DN 79 (Arad), respectiv DN 76 (Deva),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.36 alin. 2 lit.b), c), d) , alin.4 lit.a), d), alin.5 lit.c), alin.6 lit.a) pct.13 art. 45 alin. a), e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 (1) Se dă acordul de principiu în vederea negocierii (fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) cu constructorul care execută lucrările în zona pasajului stației C. F. Oradea pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiție ,,Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia - pasaj inferior pietonal stația C. F. Oradea”.

(2) Negocierea se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza negocierii proiectării și execuției lucrărilor pentru obiectivul menționat la art.1 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Direcția Economică,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 641


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA ORADEA

PROIECT NR.________

EXEMPLAR NR.____

PASAJ INFERIOR PIETONAL

- STATIA CF ORADEA -

Pasaj și Instalații SCB

CAIET DE SARCINI

PROIECTANT:


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA ORADEA

PROIECT NR._________

PASAJ INFERIOR PIETONAL

- STATIA CF ORADEA -

Pasaj și Instalații SCB

CAIET DE SARCINI

PROIECTANT


DE ACORD

PRIMĂRIA ORADEA


DIRECTOR PROIECTARE

ING.


AVIZAT

AFER

DIRECTOR GENERAL

ING. ____


Numele și Prenumele verificatorului atestat


Nr.____Data___________

Conform registrului de evidenta

AUTORIZAȚIE NR.____

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința A4S B2, D2 a proiectului “PASAJINFERIOR PIETONAL - STAȚIA CF ORADEA ” Pasaj și Instalații SCB

ce face obiectul contractului nr.________

 • 1. Date de identificare:

 • • Proiectant General:

 • • Proiectant de specialitate:

 • • Beneficiar:                          PRIMĂRIA ORADEA

 • • Amplasament:                      STAȚIA CF ORADEA

 • • Data prezentării proiectului pentru verificare:_________________.

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției

In prezent, tronsonul de pasaj inferior pietonal, ce face legătura între stația de tramvai și Stația CF Oradea este degradat din cauza faptului că nu este asigurată scurgerea apelor. Accesul pietonal din str. Ecaterina Teodoroiu în P-ța București — Stația CF Oradea, se efectuează pe o pasarelă metalică, cu durata de exploatare expirată și fără gabarit pentru electrificarea liniei de cale ferată, care nu mai poate fi reparată sau consolidată.

în acest sens, se propune continuarea pasajului inferior pietonal existent;., între P-ța București pe sub clădirea Stației CF Oradea, până la linia de cale ferată nr. 5.

Noul pasaj, va avea lungimea de 26 m, lățimea de 4.60 m și lumina de 2.75m, realizat din elemente prefabricate de pod CF, tip D5 și o ieșire de acces în strada Ecaterina Teodoroiu, continuată cu un trotuar în consolă până la trecerea de pietoni existentă.

Fundația pasajului este executată din beton armat CI 5 /15 cu bare de oțel beton OB 37, infrastructura pasajului având grosimea de 1.20m va fi fundată în stratul de nisip prăfos.

Pasajul are suprastructura alcătuiră din elemente prefabricate din beton precomprimat de pod CF de tip D5, așezate pe elevații din beton armat tip LI.

La extradosul suprastructurii se va realiza o hidroizolație conform STAS 50887.

Apele subterane vor fi dirijate prin refacerea drenurilor existente cu racord în sistemul de drenare al Stație CF Oradea.

Apele pluviale vor fi dirijate în sistemul existent prin refacerea șanțului dalat.

 • 3. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza,verificată, semnându-se și ștampilându-se.

Am primit 6 exemplare                            Am predat 6 exemplare

Beneficiar Primăria Oradea


Verificator Tehnic Atestat

Ing.__________________________

LUCRAREA: PASAJ INFERIOR PIETONAL

- STAȚIA CF ORADEA

OBIECT:    PASAJ ȘI INSTALAȚII SCB

BENEFICIAR:PRIMĂRIA ORADEA FAZA:      PTh 4- DE

PROIECT NR.______

CAIET DE SARCINI

CUPRINS:

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1 Scop

  • 1.2 DOMENIUL DE APLICARE

  • 1.3 CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

  • 1.4 CLASA DE RISC

  • 1.5 DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE

  • 1.6 AVIZE NECESARE

  • 1.7 CONDIȚII DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

  • 1.8 CONDIȚII DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

  • 1.9 CONDIȚII DE MEDIU

  • 1.10 TERMENUL DE GARANȚIE

 • 2. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII:::

 • 3. NOMINALIZAREA PLANȘELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA

 • 4. MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRĂRII. PROPRIETĂȚI FIZICO-MECANICE, ASPECT,

DIMENSIUNI TOLERANȚE, PROBE ÎNCERCĂRI................................................

 • 4.1 PĂMÂNT DE UMPLUTURĂ

 • 4.2 HIDROIZOLAȚIA

 • 4.3 PIATRA BRUTĂ

 • 4.4 PIATRA SPARTĂ PENTRU BALASTAREA CĂILOR FERATE

 • 4.5 APĂ

 • 4.6 CIMENT

 • 4.7 AGREGATE.........................................................................................................•

 • 4.8 BETON

 • 4.9 ADITIVI

 • 4.10 ARMĂTURI

 • 4.11 COFRAJE

 • 4.12 TRAVERSE DIN BETON

 • 4.13 ȘINA

4.14TIRFOANE

 • 4.15 PIULIȚE HEXAGONALE.................................................................................;

 • 4.16 ȘURUBURI

 • 4.17 PLĂCI METALICE

 • 4.18 CLEȘTI

 • 4.19 INELE RESORT

 • 4.20 PLĂCI DE CAUCIUC

 • 4.21 PLĂCI DE POLIETILENĂ................................................................................>

 • 4.22 ECLISE

 • 4.23 PIETRIȘ NECIURUIT (BALAST)

 • 4.24 NISIP

 • 4.25 INDICATOARE DE CALE FERATĂ

 • 5. MAȘINI ȘI UTILAJE

 • 6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI ORDINEA DE EXECUȚIE..........................

  • 6.1 SITUAȚIA INIȚIALĂ A LUCRĂRII

  • 6.2 LUCRĂRI PROIECTATE

   • 6.2.1 DENUMIREA ȘI ORDINEA DE EXECUȚIE

   • 6.2.2 LUCRĂRI LA INSTALAȚII SCB

   • 6.2.3 DIMENSIUNI, FORME, ASPECT

   • 6.2.4 LUCRĂRI DE SĂPĂTURI

   • 6.2.5 LUCRĂRI DE UMPLUTURI

   • 6.2.6 LUCRĂRI DE BETOANE

   • 6.2.7 LUCRĂRI DE TRASARE

   • 6.2.8 ELEMENTE PREFABRICATE

   • 6.2.9 LUCRĂRI DE SUPRASTRUCTURĂ CF

   • 6.2.10 EXECUTAREA DRENURILOR....................................................................

   • 6.2.11 INSTALAȚII SCB

   • 6.2.12 INSTALAȚII TELECOMUNICAȚII

   • 6.2.13 INSTALAȚII ELECTRICE

  • 6.3 PROBE, TESTE, VERIFICĂRI PE ETAPE ȘI LA FINAL

   • 6.3.1 LUCRĂRI PENTRU REALIZAREASĂPĂTURILOR

   • 6.3.2 LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA UMPLUTURILOR

   • 6.3.3 LUCRĂRI DE BETOANE.................................................................................

   • 6.3.4 LUCRĂRI DE TRASARE

   • 6.3.5 LUCRĂRI DE DRENAJ

   • 6.3.6 LUCRĂRI PROVIZORII

   • 6.3.7 ELEMENTE PREFABRICATE

   • 6.3.8 LUCRĂRI DE SUPRASTRUCTURĂ C.F

   • 6.3.9 REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE - POZAREA CABLURILOR SCB

   • 6.3.10 PROGRAM PENTRU ÎNCERCĂRI ȘI VERIIFCĂRI

 • 7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 • 8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

 • 1. GENERALITĂȚI

1.1 Scop

Scopul caietului de sarcini îl constituie stabilirea condițiilor tehnice de execuție a lucrărilor în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (Ord. MF+MLPTL 1014/874 pct. 2.1. "Rolul și scopul caietelor de sarcini").

1.2 Domeniul de aplicare

Prevederile caietului de sarcini se referă la execuția lucrărilor de instalații SCB, TTR - Tc, suprastructură CF, pasaj inferior, sistem de drenaj, sistem de colectare a apei pluviale, finisaje pasaj inferior pietonal cu instalațiile și semnalizările aferente - Stația CF Oradea, în cadrul obiectivului „Pasaj inferior pietonal - Stația CF Oradea”.

1.3 Categoria și clasa de importanță

Lucrarea se încadrează în categoria de importanță deosebită (B) conf. HGR nr. 766/97.

1.4 Clasa de risc

Conform OMT 290/2000 clasa de risc a lucrării este IA.

1.5 Durata normală de funcționare

Durata normală de funcționare conform H.G.R. 2139/2004 pentru executarea prezentului obiect este de 40 de ani, iar pentru refacerea pereului de 30ani.

1.6 Avize necesare

Lucrarea se avizează de către beneficiar (Primăria Oradea), CNCF C.F.R. S.A., Regionala CFR Cluj și AFER.

1.7 Condiții de siguranța circulației

Lucrările de linii se execută cu respectarea instrucțiilor nr. 4 Semnalizare, nr. 317/2004 pentru închideri de linie și restricții de viteză, nr. 301/1960 pentru revizia și întreținerea lucrărilor de artă, nr. 314/1989 pentru norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii. Pe durata execuției lucrărilor proiectate este interzis accesul tuturor angajaților în gabaritul căii ferate. Pentru a putea lucra în gabaritul căii ferate este necesar avizul CFR, dar numai în închidere de linie.

1.8 Condiții de igienă și protecția muncii

în conformitate cu Legea nr. 316/2006, executantul va lua toate măsurile pentru desfășurarea execuției lucrărilor în condiții de siguranță a personalului. Specific lucrărilor ce se execută se vor respecta și aplica prevederile din „Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții”, aprobat prin Ordin MLPAT nr.9/N/15.03.1993. Se vor respecta prescripțiile din „Norme specifice de protecție a muncii pentru transporturi pe calea ferată” nr. 107/2000 elaborată de M.M.P.S.

Personalul de execuție va fi instruit pentru cunoașterea și aplicarea normelor de protecția muncii, asupra modului de lucru, comportarea la locul de muncă, precum și asupra posibilelor măsuri speciale ce se pot lua pe parcursul execuției de către conducătorul punctului de lucru.

Se reamintesc mai jos câteva prevederi care trebuiesc avute permanent în vedere:

 • -  nu se va staționa în raza de acțiune a utilajelor în lucru;

 • -  înainte de începerea programului de lucru sau înaintea începerii fiecărui schimb, precum și după precipitații abundente, șeful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului în zona de lucru (în scopul depistării apariției de fisuri și crăpături, care pot periclita desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță), precum și a structurilor provizorii;

Este obligatorie efectuarea lunară a instructajului de protecția muncii a personalului angajat, precum și a personalului nou angajat, care nu va începe lucrul decât după ce și-a însușit instructajul, cu consemnarea în fișele de instructaj.

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea oricăror situații periculoase.

1.9 Condiții de mediu

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

După terminarea lucrărilor se vor elimina din secțiunea de scurgere și se va curăța albia de toate materialele rămase de la lucrare.

De asemenea se vor dezafecta și reda destinației inițiale terenul ocupat cu platforma de lucru și drumul de acces conform reglementărilor în vigoare.

Lucrările se vor efectua în conformitate cu specificația tehnica ST 10-2008 și prevederile Legii nr. 107/1996 - Legea apelor.

1.10 Termenul de garanție

Termenul, respectiv perioada de garanție se stabilește prin contract între investitor și executant, conform H.G. 273/1994, Cap. 111, art. 32. Perioada de garanție este perioada de timp între data recepției la terminarea lucrărilor și data terminării lucrărilor după această recepție.

2. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Pentru executarea lucrării “Pasaj inferior pietonal - Stația CF Oradea”, se vor avea în vedere următoarele date:

 • -  Hț=1.80m

 • -  Lp= 26.00m

 • -  lp= 4.60m

 • -  ln=2.75m

 • -  i=l%

 • - înălțimea terasamentului

 • - lungimea pasajului pietonal

 • - lățimea pasajului pietonal

 • - lumina pasajului pietonal

 • - panta transversală în pasaj

3. NOMINALIZAREA PLANȘELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA

Plan de încadrare în zonă

PI


Plan de situație

Profil transversal

Secțiune transversală și detaliu “A”

Dispoziție generală

Plan cofraj și armare pasaj - ieșire la stradă

Planurile se află la proiectul tehnic, conform Ord.MF+MLPTL nr.1041/874/2001.

 • 4. MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRĂRII. PROPRIETĂȚI FIZICO-MECANICE, ASPECT, DIMENSIUNI TOLERANȚE, PROBE ÎNCERCĂRI

4.1 Pământ de umplutură

Pentru realizarea umpluturilor necesare refacerii terasamentului se va utiliza balast cu următoarele proprietăți fizice:

 • - Grad de neuniformitate: Un>15

 • - Coeficient de curbură: 1-3;

 • - Coeficient de permeabilitate k > 1X10’5 m/s;

 • - Conținut de materii organice <100 p.p.m;

 • - Conținut de sulf < 300mg/Kg;

 • - Conținut de săruri solubile: CI < 200mg/kg, SO4 <1 OOOmg/kg;

 • - Modulul de deformație liniară E = 50Mpa;

 • - Particulele cu diametrul sub 0 0,05mm să fie <5%.

Se vor face încercări pentru determinarea granulozității conf. STAS 1913/5-85, pentru identificarea pământului conf. STAS 1243-88, determinarea permeabilității conf. STAS 1913/6-76, caracteristicilor fizico-mecanice conf. STAS 1913/12-88 și determinarea greutății volumice conf. STAS 1913/15-75.

 • 4.2 Hidroizolația

A. Materiale folosite

STAS 11342-79 ST AS 7064-78

STAS 9199-73

SR ISO 1046-97

SR 7916:1996

STAS 9693-92

SR 138:1994

STAS 10452/3-75


SRISO 2058: 1994

STAS 4834-86

STAS 5088-75

STAS 2355-85


Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentă pentru hidroizolații Bitumuri pentru materiale și lucrări de hidroizolație în construcții Masticuri bituminoase pentru izolație în construcție

Pânza bitumata

împâslitură din fibre de sticlă nebitumată

Țesătură din fibre de sticlă

Carton bitumat tip CA4008

Materiale hidroizolante bitumate cu folie de aluminiu

Tub din țeavă PVC

Gură de scurgere din fontă

Lucrări de artă-hidroizolații-prescripții, proiectare și execuție

C-ții civile, industriale și agricole hidroizolații din materiale bituminoase la elemente de construcții

B. Normative și prescripții de bază

C 112-80 este normativul pentru proiectarea, executarea și recepționarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcții. Hidroizolațiile la suprastructura podurilor pot fi alcătuite din materiale plastice sau bituminoase aplicate la rece sau din materiale bituminoase aplicate la cald.

Calitatea materialelor folosite la suprastructurile de poduri se garantează prin certificatele de calitate emise de unitatea producătoare. Executantul lucrărilor de hidroizolații verifică materialele pe baza acestor certificate, efectuând și încercări în caz de dubiu.

 • 1. Verificarea și recepția lucrărilor de hidroizolații se face pe etape, după cum urmează:

 • • pe parcursul execuției lucrărilor de hidroizolații se încheie procese verbale parțiale de lucrări ascunse;

 • • la terminarea lucrărilor de hidroizolații, se încheie un proces verbal al acestor lucrări;

 • • după expirarea termenului de verificare a comportării lucrării în exploatare, o dată cu verificarea întregii lucrări de artă, în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

 • 2. Verificările pe parcursul execuției lucrărilor de hidroizolații se fac la:

 • • suprafața suport, înainte de aplicarea stratului hidroizolant, în ceea ce privește planeitatea, racordarea la muchii și la scafe, umiditatea, executarea corectă a pantelor prevăzute în proiect, nivelul și amplasamentul gurilor de scurgere, prezența unor materiale străine cum ar fi nisip, praf, materiale care se desprind de pe suprafețele suport;

 • • verificarea stratului de amorsaj, în ceea ce privește penetrarea și gradul de acoperire a suprafeței suport;

 • • fiecare strat de lipire de baza și suplimentar, în ceea ce privește aderența foliilor între ele și la suprafața suport, prezența de goluri, bășici de aer, nelipiri la petreceri și la eclisarea foliilor, etc;

 • • șapa de protecție în ceea ce privește planeitatea, pantele, calitatea materialelor;

 • • executarea racordărilor șapei la marginea elementului de construcții;

 • • modul de realizare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor.

 • 3. Verificarea la terminarea lucrărilor de hidroizolații

Verificarea se face asupra aspectului după ce se analizează toate procesele verbale întocmite pe parcursul execuției lucrărilor.

în cazul unor consemnări nefavorabile la procesele verbale se face verificarea etanșeității prin inundare cu apă pe o înălțime de cca. 5 cm.

Defectele constatate la verificările pe parcurs și la terminarea lucrărilor de hidroizolație, se remediază pe baza soluțiilor stabilite de proiectant împreună cu constructorul.

Planeitatea suprafețelor se verifică cu dreptarul de 3m, nu se admit denivelări mai mari de ±5mm. Dimensiunile și pantele se verifică cu instrumente de măsură obișnuite, nivela cu bula de aer, dreptar, spioni, etc. Abaterile la pante trebuie să fie mai mici de 1 %, iar mărimea razelor la racordări trebuie să prezinte abateri mai mici de ±10mm.

Verificarea calității materialelor preparate pe șantier prin respectarea rețetelor și procedeelor de preparare a materialelor se face în conformitate cu STAS 5098/73 și normativul CI 12-80.

Umiditatea și calitatea mortarului cu care este realizat stratul suport, prin lipire la cald pe acesta în cinci locuri a unor fâșii de carton bitumat de 30x20 cm a căror calități au fost verificate. Fâșiile se lipesc pe lungime de 20cm restul de lOcm folosind pentru a servi la smulgere de pe suprafața suport după 2 ore. Dacă fâșia de carton bitumat se desprinde de pe suprafața de suport, rezultă că suprafața este umedă și nu se poate începe execuția hidroizolației. Dacă foaia de carton bitumat se desprinde și cu un strat de mortar, rezultă că mortarul este necorespunzător.

4.3 Piatra brută

Trebuie să corespundă conf. SR 667:2000.                               ,

4.4 Piatra spartă pentru balastarea căilor ferate

Trebuie să corespundă conf. SR 2246: 1996.

4.5 Apa

Trebuie să satisfacă condițiile din STAS 790-84 și prevederile codului de practică NE 012-2007.

4.6 Ciment

La execuția lucrărilor de betoane și mortare se va utiliza ciment ILA-S 32.5, conform SR1500:96 și NE 012-2007.

4.7 Agregate

Trebuie să satisfacă cerințele prevăzute în STAS 1667-76, și normativul NE 012 - 2007.

4.8 Beton

Betoanele utilizate în lucrare s-au stabilit conform codului de practică NE 012-2007, astfel:

 • -  C 6/7,5 beton simplu, care va fi realizat cu ciment II/A-S 32.5, tasare T2, agregate 0-31 mm, pentru betonul de pantă și radierul pereului;

 • -  C8/10 beton simplu ce va fi realizat cu ciment IVA-S 32.5, tasare T3, agregate 0-31 mm, pentru realizarea fundației pilelor;

 • -  C12/15 beton armat (OB 37) ce va fi realizat cu ciment II/A-S 32.5, tasare T3, agregate 0-31 mm, pentru realizarea fundației podului;

 • -  Mortar Ml 00-Z, mortar pentru zidăriile speciale, realizat cu ciment II/A - S 32.5R, agregate 0-7mm. Densitatea aparentă medie, în grămadă, a nisipului cu granulația de 0-7mm se consideră 1250kg/m3, corespunzătoare unei umidități de 2%.

4.9 Aditivi

Superplastifîanții, acceleratori i-întârzietorii de priză, vor fi folosiți în concordanță cu NE 012-2007 și aprobați de către dirigintele de șantier.

Toți aditivii propuși a se folosi la prepararea betoanelor vor fi aprobați de către dirigintele de șantier numai pe baza încercărilor preliminare efectuate în momentul stabilirii compoziției betonului.

Aprobarea aditivilor folosiți trebuie să aibă Ia bază rezultatele probelor, caracteristicile fizico -mecanice ale betonului ca produs finit (marca, gradul de rezistență la îngheț - dezgheț, comportarea la agresivitatea mediului, curgerea lentă, etc.) și vor fi menționați în fișa tehnologică de betonare.

Fiecare lot de aditivi trebuie să fie însotit de certificatul de calitațe eliberat de producător. Depozitarea și păstrarea aditivilor se va face în ambalajul original și în încăperi uscate.

4.10 Armături

Caracteristicile de formă și dimensiuni ale oțelurilor pentru armături sunt cuprinse în Normativul NE 012-2007, anexa II.2. Diametrele armăturilor au fost stabilite astfel încât să corespundă cerințelor structurale.

Oțelul beton trebuie să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-89, STAS 438/2-91, specificației tehnice privind cerințe și criterii de performanță pentru armături ST 009 - 96 și codului de practică NE 012-2007.

Livrarea oțelului beton trebuie însoțită de certificatul de calitate emis de producători. Prin Codul de practică NE 012 -2007 se reglementează:

 • -  abateri limită la armături anexa II.2;

 • -  modul de execuție și toleranțele admise la fasonarea și montarea armăturilor, anexa II. 1;

 • -  grosimea stratului de acoperire anexa II.3.

Controlul calității acestor lucrări se va face așa cum este arătat în Normativul C 56 - 1985 și Codul de practică NE 012-2007 capitolul 17.2.1.1.

Pentru fiecare cantitate și sortiment aprovizionat, operația de control va; ține seama de prevederile din Codul de practică NE 012-2007, ANEXA VI. 1. punctul A.5.

în cazul în care nu se dispune de sortimentul și diametrele prevăzute în proiect, se va proceda la înlocuirea acestora, numai cu avizul proiectantului. Sudarea armăturilor de rezistență este interzisă datorită impactului sudurii asupra capacității de rezistență la oboseală a materialelor metalice.

Sudarea armăturilor constructive se poate face doar cu aprobarea proiectantului pentru fiecare caz în parte. Pentru menținerea poziției corecte a armăturilor în timpul betonării, acestea se vor lega cu sârmă și se vor monta distanțieri.

4.11 Cofraje

Cofrajele folosite trebuie să satisfacă cerințele Codului de practică NE 012-2007 cap. 11 și a normativului CI 1-74.

Folosirea sârmelor pentru fixarea cofrajelor este interzisă. Fixarea cofrajelor se va face cu distanțieri demontabili prevăzuți cu șuruburi de fixare. Toate colțurile se vor teși 25x25mm.

4.12 Traverse din beton

Se vor folosi traverse tip 49 conf. STAS 330/2-80.

4.13 Șina

Șina utilizată este de tip 49 și trebuie să corespundă prevederilor din STAS 1900-89 și STAS 2953-80.

4.14 Tirfoane

Trebuie să corespundă cerințelor din STAS 1521-84 pct. 2.5, 2.6.

4.15 Piulițe hexagonale

Trebuie să corespundă cerințelor din STAS 3269-83 pct. 2.3.

4.16 Șuruburi

Trebuie să corespundă cerințelor din STAS 3270-78 pct. 2.2.

4.17 Plăci metalice

Se vor folosi plăci metalice tip 49 și trebuie să corespundă cerințelor din STAS-2952 /2 - 89

4.18 Clești

Se vor folosi clești tip 49 conf. STAS 2952/3-92.

4.19 Inele resort

Se vor folosi tip B23, respectiv B25 conf. STAS 1384/87 și fișei UIC 864-3.

4.20 Plăci de cauciuc

Se vor folosi plăci de cauciuc tip 49. Plăcile de cauciuc trebuie să corespundă prevederilor fișei UIC 864-5.

4.21 Plăci de polietilenă

Se vor folosi plăci de polietilenă tip 49 conform STAS 12633-88 și fișa UIC 864-5.

4.22 Eclise

Se vor folosi eclise pentru șina tip 49 și trebuie să corespundă cerințelor din STAS 2952/1-92

4.23 Pietriș neciuruit (balast)

Balastul va respecta condițiile STAS 2247-71.

4.24 Nisip

Nisipul care se va folosi va trebui să respecte cerințele din STAS 662-89.

4.25 Indicatoare de cale ferată

Amplasarea și calitatea indicatoarelor va fi în concordanță cu prescripțiile Instrucției nr.314. Cap VII.

5. MAȘINI ȘI UTILAJE

Mașinile și utilajele necesare la execuția lucrărilor de realizare a prezentului obiect, se procură de către executant (contractor) cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • 1. Să fie omologate / agrementate pentru lucrările pe care le execută.

 • 2. Să asigure permanent gabaritele căii prevăzute în instrucții.

 • 3. Să nu afecteze siguranța circulației trenurilor și să circule pe calea ferată în condițiile stabilite de Instrucția 340/1986.

 • 4. Să nu afecteze mediul înconjurător.

 • 5. Să execute lucrări la calitatea și în toleranțele prescrise de prezentul Caiet de sarcini.

 • 6. Să aibă o productivitate care să se încadreze în graficele de lucrări contractate.

 • 7. Să asigure - fără deteriorări - manipularea, încărcarea, descărcarea, transportul și depozitarea materialelor.

Utilajele și instalațiile vor putea începe lucrul dacă au fost recepționate, pentru a avea garanția că funcționarea corespunde cu prevederile din cartea mașinii.

Revizia instalațiilor și utilajelor se va face la termenele stabilite de către mecanicul șef al executantului.

 • 6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI ORDINEA DE EXECUȚIE

6.1 Situația inițială a lucrării

Pasajul pietonal care face legătura între Piața București și Stația CF Oradea în prezent subtraverează liniile cf IC - 4C. Acest pasaj nu asigură accesul pietonal până la strada Ecaterina Teodoroiu. în prezent legătura între P-ța București și str. Ec. Teodoroiu se face prin intermediul pasarelei pietonale metalice, aflată la km 654+122 CFR, care supratraversează liniile cf ale stației Oradea. Această pasarelă are durata normală de funcționare depășită, are numeroase defecte care nu mai pot fi consolidate sau reparate, nu are gabaritul pe verticală necesar electrificării.

Tronsonul de pasaj inferior pietonal, ce face legătura între stația de tramvai și Stația CF Oradea este alcătuit din tronsoane prefabricate din beton armat pe fundație din beton simplu. în prezent pasajul pietonal prezintă degradări din cauza faptului că nu este asigurată scurgerea apelor.

De la capătul pasajului pietonal aflat între liniile 4C și 5C și până la str. Ec. Teodoroiu în stația cf Oradea se află liniile cf. 5C, 4A, 5A, și TI. Aceste linii sunt alcătuite din șină tip 49 pe traverse din lemn.

Pe partea dreaptă a liniei TI se află un șanț de scurgere dalat, care colectează apele pluviale din zonă și le conduce spre pârâul Sălbatec.

Colectarea și evacuarea apelor pluviale de la nivelul platformei stației CF se face printr-un sistem de drenuri.

Intervalul cuprins între km 653+943 CFR (instalații SBW cu semnale luminoase) și km 654+191 CFR (instalații CEO tip CR2) este echipat cu instalații SCB pe un ansamblu de linii simple neelectrificate și circuite de cale alimentate în 2 secvențe.

Zona afectată de lucrările de terasamente și pasaj este situată între km 653+900 (JIL Pr Y/BL 1) și km 654+050.

Cablurile de dependență, alimentare și autostop sunt pozate între liniile 5 și 6 în sensul creșterii kilometrajului. Cablul de dependență este de tip CSYABY 4 xl.5, iar cel de alimentare este de tipul CSYABY - 9x1.5 și 7x1. Ansamblu de linii și schimbători din zona afectată este în aliniament,

6.2 Lucrări proiectate

Se propune continuarea pasajului inferior pietonal existent, între P-ța București pe sub clădirea Stației CF Oradea, până la linia de cale ferată nr. 5.

Noul pasaj, va avea lungimea de 26 m, lățimea de 4.60 m și lumina de 2.75m, realizat din elemente prefabricate de pod CF, tip D5 și o ieșire de acces în strada Ecaterina Teodoroiu, continuată cu un trotuar în consolă până la trecerea de pietoni existentă.

Fundația pasajului este executată din beton armat C15 /15 cu bare de oțel beton OB 37, infrastructura pasajului având grosimea de 1.20m va fi fundată în stratul de nisip prăfos.

Pasajul are suprastructura alcătuiră din elemente prefabricate din beton precomprimat de pod CF de tip D5, așezate pe elevații din beton armat tip LI.

La extradosul suprastructurii se va realiza o hidroizolație conform STAS 50887.

Apele subterane vor fi dirijate prin refacerea drenurilor existente cu racord în sistemul de drenare al Stație CF Oradea. Apele pluviale vor fi dirijate în sistemul existent prin refacerea șanțului dalat. Se vor realiza rigole de scurgere a apelor, repararea placajelor la pereți, refacerea pardoselii și scărilor de acces existente prin placare cu granit fiamat, refacerea instalației electrice de iluminat și semnalizare acces subteran.

în zona cuprinsă de lucrările de terasamente și pod, traseul de cabluri SCB și autostop vor fi înlocuite și amplasate pe un nou traseu care nu va fi afectat de lucrări. Noile cabluri vor fi pozate între DS PrY/BIl și un pichet mufă tip UI28. Instalația SCB nu va fi scoasă din funcțiune decât în perioada de închidere a circulației pentru trecerea de pe vechile cabluri pe noile cabluri. Lucrările de linii vor afecta și circuitul de cale Y1AD. Alte elemente ale instalațiilor SCB nu vor fi afectate de lucrările la suprastructura CF.

6.2.1 Denumirea și ordinea de execuție a lucrărilor:

 • 1. Dezafectarea ansamblului de linii și schimbători

 • 2. Dezafectarea instalațiilor aferente acestor linii

 • 3. Protejarea tronsonului de cablu dintre liniile 5 și 6

 • 4. Protejarea tronsonului de cablu de alimentare a pilonului

 • 5. Dezafectarea șanțului dalat și înlocuirea lui cu tuburi care să preia apa

 • 6. Amenajarea drumului de acces din strada Ecaterina Teodoroiu

 • 7. Realizarea podului din prefabricate tip LI, D5 și DM5

 • 8. Realizare acces strada Ecaterina Teodoroiu

 • 9. Execuție drenuri

 • 10. Execuție terasament

 • 11. Montare dispozitiv de linii și schimbători

 • 12. Execuție șanț dalat, hidroizolație și dren aferent

 • 13. Refacerea instalației SCB

 • 14. Demolarea drumului și aducerea terenului la forma inițială.

 • 6.2.2 Lucrările la instalațiile SCB se execută în concordanță cu lucrările de suprastructură, având în vedere următoarea succesiune:

- se identifică traseul nou de cablu stabilit de comun acord între beneficiar și constructor;

 • - se sapă șanț pe traseul identificat;

 • - se pozează cablurile noi în șanț;

 • - se montează cutia UI28 pentru mufa;

 • - se montează inductorul de 500Hz al semnalului BL1 pe noul amplasament;

 • - în perioada de închidere de circulație se scoate din funcție instalația SCB și se mufează cablurile vechi cu cele noi;

 • - se efectuează verificările în vederea repunerii în funcție a instalației SCB și autostop pe noul amplasament;

 • - se repune în funcție instalația SCB și autostop cu verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță;

 • - se identifică traseul vechi de cabluri;

 • - se sapă șanț pe vechiul traseu;

 • - se depozează cablurile de pe vechiul traseu;

 • - se măsoară cablurile vechi din punct de vedere a rezistenței de izolație în vederea refolosirii lor;

 • - se depozitează cablurile înlocuite la districtul SCB cel mai apropiat.

6.2.3 Dimensiuni, forme, aspect

Fundația podului este executată din beton armat C 12/15 cu bare din oțel beton OB 37. Infrastructura podului având grosimea de l,20m va fi fundata în stratul de nisip prăfos.

Podul are suprastructura alcătuită din elemente prefabricate din beton precomprimat tip D5, așezate pe elevații din beton armat tip LI.

La extradosul suprastructurii se va executa o hidroizolație conform STAS 50887.

Rosturile dintre elementele prefabricate tip LI se vor mata cu mortar de-ciment, și se vor introduce 2 foi de carton bitumat.

Elementele prefabricate tip LI și D5 vor fi așezate pe blocurile de fundații prin intermediul unui strat de mortar de 3cm grosime, din care 2cm pentru nivelare și 1 cm pentru pozarea efectivă a prefabricatelor, astfel:

se așează prefabricatele pe mortar cu macaraua, apoi se ridică și se observă amprenta lăsată în mortar;

se completează mortarul acolo unde este necesar și operația se repetă până când amprenta lăsată în mortar este continuă și egală cu suprafața de rezemare a prefabricatelor.

Protecția canalului pe lungimea podului și a lucrărilor de corecție din beton aval și amonte este asigurată de un pereu. Se va turna un beton de panta pentru scurgerea apei din interior, iar dalele din gresogranit se vor monta pe șapă.

6.2.4 Lucrări de săpături

La realizarea săpăturilor executantul va trebui:

să verifice corespondența dintre natura straturilor întâlnite și datele din proiect;

să asigure în permanență stabilitatea taluzurilor aferente lucrării;

să asigure securitatea lucrătorilor și a lucrărilor definitive;

să țină seama de datele impuse de lucrarea definitivă;

să respecte succesiunea fazelor de execuție;

să respecte toate indicațiile din planșele existente în proiect.

6.2.5 Lucrări de umpluturi

La realizarea umpluturilor executantul va trebui:

 • - să respecte formele geometrice și poziția elementelor lucrărilor, inclusiv racordările cu terasamentele;

 • - să respecte tehnologia de compactare, inclusiv grosimea straturilor (pământul se va așeza în straturi de 15-20cm grosime și se va compacta, până la atingerea unui grad de compactare conform STAS 7582-91;

 • - să asigure umiditatea optimă de compactare;

 • - sa respecte condițiile impuse de normativul C 16/84 cu privire la realizarea lucrărilor pe timp friguros;

 • - să asigure realizarea pantelor longitudinale și transversale, pentru buna colectare și evacuare a apelor.

Caracteristicile terenului de fundare și ale pământului de umplutură se vor verifica și se vor menționa în procese-verbale încheiate pe parcursul execuției, la care se vor anexa rezultatele determinărilor de laborator și măsurile indicate de proiectant în cazul unor neconcordanțe față de situația prevăzută la proiectare. Rezultatele tuturor verificărilor se vor înregistra în procese verbale de lucrări ascunse. Se vor respecta abaterile admisibile conform normativului C 56-85, anexa II.2.3.

6.2.6 Lucrări de betoane

La executarea elementelor sau structurilor din beton și beton armat se aplică prevederile prescripției tehnice NE 012-2007 „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat” (Bul. Constr. Voi. 8-9, 2007).

înainte de începerea lucrărilor, executantul este obligat să examineze proiectul și să aducă la cunoștința investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri sau dificultăți de adaptare la teren și execuție a proiectului.

Toate echipamentele utilizate pentru prepararea, transportul și punerea în operă a betonului, inclusiv a celor pentru prepararea agregatelor, trebuie să fie atestate de CNAMEC - MLPTL.

Betoanele prescrise vor fi realizate în stații autorizate. Stația și utilizatorul au obligația de a livra, respectiv de a comanda, beton numai pe baza unor comenzi în care se vor înscrie tipul de beton și detalii privind compoziția betonului, conform NE 012-2007, pct. 6.1.1. și 6.1.2., programul și ritmul de livrare, precum și partea de structura la care se va folosi. Livrarea betonului trebuie însoțită de un bon de livrare-transport beton. Compoziția betonului se stabilește și / sau verifică de un laborator autorizat. Prepararea betonului se va realiza cu respectarea condițiilor din NE 012-2007, pct.9.

Transportul betoanelor

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componenților sau contaminarea betonului. Condițiile care trebuie îndeplinite la transportul betonului sunt stipulate în NE 012-2007, pct. 12.1.

Pregătirea turnării betonului

Turnarea betonului poate să înceapă numai după îndeplinirea condițiilor specificate în NE 012-2007, pct. 12.2.

înainte de începerea betonării, constructorul și reprezentantul beneficiarului vor analiza rezultatele obținute la încercările preliminare ale betoanelor, consemnându-se prevederile caietului de sarcini în legătură cu materialele folosite, clasa betonului, clasa de expunere, tasarea, gelivitatea și gradul de impermeabilitate.

Suprafețele de beton turnate anterior și întărite, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi curățate de pojghița de lapte de ciment (sau de impurități); suprafețele nu trebuie să prezinte zone necompactate sau segregate și trebuie să aibă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între cele două betoane. Se va avea în vedere cerințele codului de practică NE 012-2007, pct. 13.

Pentru asigurarea unei prize foarte bune între betoanele de vârstă diferită, înaintea turnării betonului proaspăt se va avea în vedere buciardarea, curățarea suprafeței de beton existentă și stropirea cu apă până la saturare.

Se vor asigura condiții necesare recoltării probelor la locul de punere în operă și efectuării determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt la descărcarea din mijlocul de transport.

în baza verificărilor indicate de NE 012-2007, pct. 12.2.1., se va consemna aprobarea începerii betonării de către: responsabilul tehnic cu execuția și reprezentantul beneficiarului (în cazul fazelor determinante, în funcție de programul de control, la verificări participă și proiectantul și reprezentantul ISC).

Dacă betonarea nu a început în max. 7 zile de la data aprobării, se face o nouă verificare și se încheie un nou proces verbal de aprobare.

La cofrarea betonului se vor folosi panouri demontabile cu suficientă rigiditate pentru a nu se deforma înainte de utilizarea lor, se va verifica starea lor și se vor executa reparațiile necesare înainte de montare. Rosturile dintre panouri se etanșează cu cauciuc spongios.

Pentru menținerea formei cofrajului panourile vor fi solidarizate cu rigle verticale și orizontale prevăzute cu tiranți. Abaterile și tolerantele admise la execuția cofrajelor față de proiect sunt date în anexe.

Armarea betonului

Grosimea stratului de acoperire în beton a armăturilor va fi în concordanță cu prevederile din STAS 10111/2-87.

Abaterile limită la fasonarea și montarea armăturilor sunt indicate în NE 612-2007, anexa II.2. în cazul în care nu se dispune de sortimentul și diametrele prevăzute în proiect se va proceda la înlocuirea acestora cu avizul proiectantului și cu respectarea strictă a prevederilor Normativului NE 012-2007. înlocuirea se va înscrie în planșele de execuție care se depun la Cartea Construcției.

La montarea armăturilor se vor respecta prevederile din STAS 10111/2 - 87. Pentru ca menținerea pozițiilor să fie asigurată pe tot timpul betonării, armăturile se vor lega cu sârmă în 50% din intersecții. Se vor utiliza distanțieri cel puțin 4 buc/mp.

Betonarea

Betonarea se execută sub conducerea nemijlocită a responsabilului tehnic al lucrării, care va fi prezent permanent la locul de punere în operă a betonului și va supraveghea respectarea strictă a prevederilor codului NE 012-2007, pct. 12.3.

Betonul va fi pus în operă la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depășirea duratei maxime de transport și modificarea consistenței betonului. Durata maximă de transport, în funcție de temperatura mediului și tipul de ciment folosit, este specificată în NE 012-2007, tabelul 12.1.

Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie de 5 -30°C. Temperatura sub care nu se betonează este de +5°C. în cazul în care se va lucra pe timp friguros se va respecta normativul C16-84.

La turnarea betonului trebuie respectate regulile din NE 012-2007, pct. 12.3.3. și Anexa IV.1 și C 16-84. Compactarea betonului este obligatorie și se poate face prin vibrare. Compactarea betonului va respecta prevederile din NE 012-2007, pct. 12.4. și anexa IV.2. Betonul se va turna în straturi de maxim 20cm, astfel încât să se realizeze un beton cu compactare uniformă.

în măsura în care este posibil, la execuția betonării, se vor evita rosturile de lucru, organizându-se execuția astfel încât betonarea să se facă fără întrerupere. Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziția și tratarea lor se va stabili conform codului NE 012-2007, pct. 13. și anexa IV.3.

Rosturile de lucru prelucrate, imediat înainte de reluarea betonării, vor fi recepționate de constructor și beneficiar, încheindu-se și un proces verbal.

Pentru turnarea betonului la temperaturi scăzute se respectă recomandările din Normativul C 16/84, anexa A. La întreruperea betonării, din cauza temperaturii scăzute, rostul se protejează pentru a evita înghețarea betonului, iar dacă întreruperea se face din cauza unei ploi torențiale, protecția trebuie să fie impermeabilă pentru a evita spălarea cimentului. Pe betonul proaspăt este interzisă circulația lucrătorilor în primele 24 ore.

Decofrarea

Elementele pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezistență suficientă pentru a putea prelua integral sau, după caz, parțial sarcinile pentru care au fost proiectate, respectându-se prevederile codului NE 012-2007, pct. 14.

Valorile rezistenței la care se poate face decofrarea se determină conform prevederilor din NE 012-2007, pct. 14.4 și 14.5.

Decofrarea elementelor de beton se va face cu grijă pentru a elimina orice posibilitate de știrbire a muchiilor sau de deteriorare a fețelor.

Tratarea betonului după turnare

Tratarea și protejarea betonului trebuie să înceapă cât mai curând posibil după compactare, respectându-se întocmai cerințele codului NE 012-2007, pct. 15.

Acoperirea cu material de protecție se va realiza de îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistență pentru ca materialul să nu adere la suprafața acoperită.

Principalele metode de tratare / acoperire sunt:

 • - acoperirea cu materiale de protecție, menținerea în stare umedă;

 • - stropirea periodică cu apă;

 • - aplicarea de pelicule de protecție.

Durata tratării betonului se va stabili de executant, în funcție de elementul betonat, temperatura betonului, condițiile atmosferice în timpul turnării și după turnare și gradul de expunere al elementului, conform cerințelor din NE 012-2007, pct. 15.2. și tabelele 15.1. și 15.2.

Protecția betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat de nisip, rogojini etc.). Materialele de protecție vor fi menținute în permanență în stare umedă. Realizarea protecției betonului va ține seama de indicațiile din NE 012-2007, pct. 15.4.

în cazul în care temperatura mediului este mai mică decât +5° C nu se va proceda la stropirea cu apă, ci se vor aplica materiale sau pelicule de protecție.

Pe timp ploios suprafețele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă, atât timp cât prin căderea precipitațiilor există pericolul antrenării pastei de ciment.

Controlul temperaturilor se va face cu termometre, care vor fi asigurate în număr suficient, atât la fabrica de beton cât și la punctul de lucru.

Remedierea defectelor constatate Ia elemente de beton

Remedierea defectelor se va face conform normativului „Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat „ C149-87.

Clasificarea defectelor, caracteristicile acestora, materialele folosite și mijloacele necesare pentru executarea remedierilor sunt precizate în CI49-87, cap. 2 și Anexa 1.

Beneficiarul lucrării are obligația ca, imediat ce constată apariția unor defecte, să solicite analizarea cazului de către proiectantul lucrării sau efectuarea unei expertize tehnice de către un specialist autorizat.

După terminarea lucrărilor de remediere, elementele de beton respective se dau în exploatare cu respectarea prevederilor din NE 012-2007, C 56-85 și C149-87.

Controlul calității lucrărilor

Controlul calității lucrărilor executate se face având la bază Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții, HG 925/1995, HG 766/1997, normativul C 56-85 și codul NE 012-2007.

Clasificarea controlului și procedeele de control al calității în construcții sunt indicate în NE 012-2007, cap. 17.

Controlul calității cimentului, apei, agregatelor și a armăturilor se face, conform NE 012-2007 anexa VI. 1.

Frecvența și măsurile ce se adoptă în cadrul controlului calității betonului sunt precizate în NE 012-2007, Anexa VI. 1., pct. C și D. Producătorii și utilizatorii de betoane trebuie să respecte frecvența și măsurile ce se adoptă în cazul controlului calității materialelor și betoanelor prevăzute în Anexa VI. 1.

Calitatea betonului pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă: nu se constată defecte de turnare sau compactare, goluri, segregări, întreruperi de betonare, etc.;calitatea betonului livrat corespunde aceleia cerute în proiect, iar durata de transport nu a depășit 45   60 minute de la

preparare; rezultatele încercărilor efectuate pe epruvete confecționate pe șantier sunt corespunzătoare.

Rezultatul aprecierii calității betonului pus în lucrare pentru fiecare parte de structură se consemnează într-un proces-verbal încheiat între beneficiar și executant.

6.2.7 Lucrări de trasare

Trasarea pe teren constă în determinarea, materializarea și reperarea elementelor caracteristice care definesc amplasamentul și axele acestor lucrări.

Lucrarea va fi începută numai după efectuarea operației de predare - primire a amplasamentului, consemnată într-un proces verbal încheiat între delegații beneficiarului, proiectantului și executantului, înainte de începerea lucrărilor se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât și pentru fiecare obiect în parte, determinându-se dacă se încadrează în abaterile prevăzute în STAS 9824/0-74, STAS 9824/4-83 și C 56-85, anexele II 2.1 și II.2.2.

6.2.8 Elemente prefabricate

Elementele prefabricate se vor realiza din beton armat C20/25 (Bc 25) având în compoziție ciment II/A - S 32.5R (Pa 35), tasarea T3, agregate 0^16.

La primirea pe șantier a elementelor prefabricate constructorul are obligația să le recepționeze, verificând:

 • - dacă sunt însoțite de certificatul de calitate;

 • - forma, dimensiunile și integritatea lor.

Depozitarea elementelor prefabricate se va face în spații special amenajate, evitându-se murdărirea sau lovirea acestora.

Elementele prefabricate tip LI, D5 și DM5, se montează prin ripare și/sau cu macaraua pe fundație, prin intermediul unui strat de mortar de 3 cm grosime.

Tehnologia de pozare a prefabricatelor:

 • - pe betonul de fundație întărit se aștern 2 cm de mortar de ciment pentru nivelare și 1 cm pentru pozare;

 • - prefabricatele se așează pe fundație prin ripare sau cu macaraua, după care se ridică și se observă urma lăsată pe stratul de mortar proaspăt. în cazul în care nu s-a realizat așezarea pe toată suprafața, se completează cu mortar de ciment. Operația se repetă până când se obține rezemarea pe toată suprafața.

înainte de montarea prefabricatelor atât blocul de fundație cât și talpa inferioară a prefabricatului se vor curăța cu peria de sârmă, se vor spăla cu apa și stropi cu lapte de ciment.

Rosturile dintre elementele prefabricate, atât în interior cât și în exteriorul cadrelor se vor mata cu mortar. Rosturile de tasare se vor etanșa cu frânghie gudronată.

6.2.9 Lucrări de suprastructură CF

Suprastructura căii ferate reprezintă partea alcătuită din șină, aparate de cale, material mărunt de cale traverse și prisma căii.

Lucrările de suprastructură CF sunt necesare atât pentru asigurarea continuității căii pe perioada lucrărilor necesare execuției podului cât și pentru refacerea căii definitiv.

Lucrările se vor executa manual și semimecanizat. Lucrările necesare montării suprastructurii CF sunt următoarele:

 • - lucrări ajutătoare legate de trasarea pe platforma liniei a poziției panoului;

 • - așezarea traverselor pe platformă;

 • - așezarea șinelor pe traverse;

 • - repartizarea materialului mărunt de cale la capetele traverselor;

 • - legarea șinelor la joante, cuprinzând: ungerea ecliselor și a butoanelor, așezarea ecliselor în

poziție de prindere, introducerea și strângerea butoanelor, inclusiv formarea rosturilor de dilatație prin așezarea la joante a plăcuțelor respective;

 • - însemnarea diagramei traverselor cu vopsea pe inimile ambelor fire;

 • - așezarea plăcilor metalice;

 • - introducerea și strângerea tirfoanelor;

 • - ridicarea șinelor cu manele și așezarea pe plăci;

 • - manevrarea traverselor în linie cu mijloace manuale pentru aducerea la diagramă;

 • - montarea și strângerea șuruburilor verticale;

 • - strângerea materialului rămas de la montare.

Pentru realizarea prismei caii conform STAS 3197/1-91 se vor executa următoarele lucrări:

 • - aruncarea în linie a pietrei sparte;

 • - burajul I al traverselor;

 • - riparea sumară a liniei;

 • - burajul II al traverselor;

 • - burajul III al traverselor inclusiv umplerea cu piatră spartă a golurilor dintre traverse, baterea cu maiul, învelirea completă a liniei;

 • - profilarea prismei căii; riparea definitivă a liniei; rectificarea rosturilor de dilatație și scoaterea plăcuțelor respective.

6.2.10 Executarea drenurilor

S-a prevăzut decolmatarea și completarea drenurilor longitudinale și transversale refacerea, prelungirea drenurilor în vederea asigurării scurgerii apelor de pe linia CF.

Se vor verifica toate drenurile existente între liniile care deservesc peroanele , se vor evidenția toate zonele cu degradări sau deficiențe de funcționare.

Pentru reparația sistemului de drenuri se vor executa următoarele lucrări:

 • - desfacerea completă a zidăriei drenului;

 • - repararea radierului și racordarea la noile subtraversări ale canalizării;

 • - montarea tubului drenant;

 • - refacerea sistemului filtrant și a zidăriei uscate; reparații la căminele de vizitare.

6.2.11 Instalații SCB

Se vor reface traseele cablurilor în zona peroanelor și a pasajului. Acestea se vor poza în pardoseli, prin tuburi PVC cu diametrul 110 mm. La intersecții și devieri s-au prevăzut cămine de tragere cu diametrul de 400 mm. Căminele sunt din PVC, etanșe, cu capace din fontă montate în rame de formă pătrată. Subtraversările liniilor se va face la cote sub -1.50m față de NST.

6.2.12 Instalații de telecomunicații

Se vor reface traseele cablurilor telefonice în zona peroanelor. Acestea se vor poza în pardoseli, prin tuburi PVC cu diametrul 110 mm. La intersecții și devieri s-au prevăzut cămine de tragere cu diametrul de 400 mm. Căminele sunt din PVC, etanșe, cu capace din fontă montate în rame de formă pătrată. Subtraversările liniilor se va face la cote sub -1.50m față de NST.

6.2.13 Instalații electrice

Se va reface alimentarea consumatorilor de la peroane și traseele cablurilor electrice în zona pasajului. Acestea se vor poza în pardoseli prin tuburi PVC cu diametrul 110 mm. La intersecții și devieri s-au prevăzut cămine de tragere cu diametrul de 400 mm. Căminele sunt din PVC, etanșe, cu capace din fontă montate în rame de formă pătrată.

Subtraversările liniilor se vor face la cote sub -1.50m față de NST. Cablurile teleelectrice care alimentează prizele, corpurile de iluminat și firmele luminoase, se vor monta în pat de cabluri pe structura copertinelor și a pasajului.

 • 6.3 Probe, teste, verificări pe etape și la final

6.3.1 Lucrări pentru realizarea săpăturilor

Pe parcursul executării lucrărilor de săpături executantul va trebui:

 • - să verifice dimensiunea și poziția conturului fundațiilor pentru a fi în concordanță cu proiectul și cu abaterile admisibile;

 • - să realizeze pantele longitudinale și transversale prevăzute în proiect, pentru buna colectare și evacuare a apelor;

 • - să verifice existența unor dislocări, lunecări, infiltrații, izvoare, necunoscute la data întocmirii proiectului. în cazul existenței, sau apariției acestor probleme, executantul lucrărilor va înștiința de urgență beneficiarul și proiectantul pentru a lua împreună, și în cel mai scurt:timp măsurile necesare;

 • - să verifice ca abaterile admisibile să corespundă anexei II.2.2. din Normativul C56-85;

 • - să efectueze verificările pe parcurs pentru toate elementele construcției, iar rezultatele să le înregistreze în procese-verbale de lucrări ascunse.

6.3.2 Lucrări pentru realizarea umpluturilor

Pentru fiecare strat și fiecare tip de pământ se va verifica gradul de compactare astfel încât să fie în concordanță cu STAS 7582-91 astfel:

verificarea de bază a compactării se face prin determinări ale greutății volumice și a umidității pentru fiecare tip de pământ și pentru fiecare strat de pământ compactat în lucrare;

verificarea se poate face și prin penetrări statice sau dinamice, prin determinări radiometrice, prin încercări cu placa, fără a fi exclusă însă verificarea determinării greutăților volumice;

după constatarea îndeplinirii condițiilor de calitate, prevăzute în proiect, pentru stratul verificat, se va putea trece la punerea în operă a stratului următor.

6.3.3 Lucrări de betoane

Laboratorul stației de betoane va analiza lunar rezultatele încercărilor efectuate la vârsta de 28 de zile și va face, cu acordul scris al laboratorului care a efectuat sau verificat rețeta, eventualele corecții ale dozajului de ciment sau alte măsuri necesare în vederea asigurării calității betonului. La analiză se vor respecta prevederile din NE 012-2007, pct. 6.1.7. Inginerul responsabil cu realizarea lucrărilor din beton va trebui să urmărească prelevarea probelor pentru controlul calității betonului proaspăt și întărit.

în timpul operațiunilor de transport, turnare, compactare și tratare a betonului se vor verifica următoarele aspecte esențiale:

menținerea omogenității betonului în timpul transportului și punerii în operă;

 • -   compactarea uniformă și evitarea segregărilor;

 • -  înălțimea maximă de cădere a betonului;

 • -   viteza de turnare;

durata între etapele de amestecare, descărcare și turnare a betonului;

măsuri speciale în cazul turnării în condiții de vreme rece sau prea călduroasă ;

măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru;

tratarea rosturilor înainte de turnare;

 • -  evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare ca urmare a unor șocuri sau vibrații asupra betonului proaspăt.

In NE 012-2007, Anexa VI.2. sunt prezentate în detaliu verificările ce trebuie efectuate în diferitele etape ale execuției. La verificarea nivelelor de performanță ale betonului, stabilirea sistemelor de verificare și a planului de prelevare de probe, se vor avea în vedere prevederile de la pct. 17.2.2. „Criterii de conformitate”.

6.3.4 Lucrări de trasare

Verificarea trasărilor și reperelor prevăzute în proiect, include și verificarea dimensiunilor și cotelor părții din lucrările existente, care urmează a fi înglobate în lucrarea nou proiectată.

în cazul depășirii abaterilor admisibile, lucrările nu pot fi începute decât cu acordul scris al proiectantului, având și avizul verificatorului atestat MLPAT.

6.3.5 Lucrări de drenaj

Se vor respecta toate prevederile codului de practică NE 012-2007, normativului C 56-85 și ale prezentului caiet de sarcini referitoare la condițiile de calitate ale betonului, a mortarului, la punerea în operă, tratarea ulterioară și verificarea calității.

Recepția lucrărilor va fi consemnată în procese verbale de recepție, conform normativului C 56-85.

6.3.6 Lucrări provizorii

După amenajarea drumului balastat se verifică lățimea părții carosabile, poziția axului și grosimea stratului de balast. De asemenea se verifică amplasarea dalelor la pasajul de nivel și grosimea stratului de fundație.

6.3.7 Elemente prefabricate

Recepția prefabricatelor

Recepția prefabricatelor se face pe loturi de produse la întreprinderea producătoare în prezența delegatului unității beneficiare. Operația de recepție constă în:

 • a) examinarea documentelor întocmite de organele de control în diferitele etape ale procesului tehnologic, pentru lotul în cauză în ceea ce privește:

 • • calitatea materialelor folosite, inclusiv rezultatele verificărilor;

 • • verificarea armăturilor înainte de turnarea betonului;

 • • verificarea rezistenței betonului la decofrare;

 • • respectarea condițiilor de aspect.

 • b) verificarea rezistenței betonului la data recepției care trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de control la livrare prevăzută în proiect.

 • c) verificarea încadrării în toleranțele dimensionale și de formă.

 • d) verificarea comportării elementelor la încercarea de probă.

Recepția lotului se amână dacă rezultatul obținut pe proba de control destinată verificării rezistenței betonului la livrare este mai mic de 0,95 din valoarea indicată în proiect pentru această fază. Verificările dimensiunilor și foimei se face pentru cel puțin cinci elemente, pentru dimensiunile principale, iar verificarea dimensiunilor și formei se face la cel puțin două elemente dintr-un lot. Dacă una singură dintre piese nu se încadrează în toleranțele prescrise în proiect, se va proceda la verificarea bucată cu bucată, putându-se eventual controla numai dimensiunile care nu s-au încadrat. Pe piesele necorespunzătoare se arborează semnul „ rebut”.

Dacă după efectuarea verificărilor arătate anterior toate rezultatele sunt favorabile, se întocmește certificatul de calitate al lotului respectiv, care trebuie să însoțească fiecare transport de elemente.

Organele de control de la executant și beneficiar vor verifica operația de încărcare în mijloacele de transport, pentru a nu se produce încălcări ale prevederilor proiectului pentru această operație, care să dăuneze calității elementelor.

6.3.8 Lucrări de suprastructură CF

înainte de începerea execuției lucrărilor de suprastructură de cale ferată, se verifică dacă:

 • - terasamentele au fost executate conform prescripțiilor tehnice de specialitate;

 • - au fost aprovizionate toate materialele și dacă acestea corespund prevederilor din standarde sau normativelor în vigoare;

 • - ritmul de aprovizionare cu materiale se face în același ritm cu cel al executării lucrărilor; se iau

măsuri ca aprovizionarea să se facă în ritmul cerut pentru a nu influența execuția lucrărilor și termenul de punere în exploatare;                                                  .

 • - sunt îndeplinite toate condițiile impuse de normele privind tehnica securității muncii;

 • - există forța de muncă cu meseriile și calificările necesare executării lucrărilor de suprastructură CF;

 • - sunt îndeplinite toate condițiile legale instrucționale pentru începerea execuției lucrărilor de suprastructură CF (închideri de linii, restricții de viteză, etc).

După executarea lucrărilor de montare, se va verifica:

 • - poziția la diagramă a traverselor, montarea completă și de calitate a materialului mărunt de prindere;

 • - poziția căii în profil în lung și transversal;

 • - poziția axului căii corespunde cu cel proiectat;

 • - panoul de cale se verifică la echer și ecartamentul se măsoară din două în două traverse;

 • - dimensiunile conform STAS 3197/1-91 ale prismei de piatră spartă.

6.3.9 Reguli și metode de verificare - pozarea cablurilor SCB

Rezultatele verificărilor se înscriu cronologic în procese verbale, cu recomandări privind remedierile necesare, ordinea lor de execuție, termenele și cu specificația ca după remediere să se repete verificările, consemnându-se conformitatea cu proiectul și cu prescripțiile tehnice specifice.

Verificarea lucrărilor care în cursul execuției devin ascunse - pozarea cablurilor exterioare - se face pentru îndeplinirea prevederilor din „Normativul de proiectare sisteme .constructive de pozare a cablurilor în profil transversal al căii ferate”, elaborat de AFER (indicativ ID 28-2004).

Se verifică continuitatea conductoarelor cablurilor și rezistenței izolației fiecărui conductor față de ecran precum și între conductoare. Rezistența de izolație se va măsura cu un megaohmetru de 500 Vcc-Cablurile care nu prezintă rezistența de izolație a conductoarelor față de masă și a conductoarelor între ele, conform normativelor în vigoare și certificatului de calitate al furnizorului, nu vor fi introduse în operă.

Cablurile găsite corespunzătoare din punct de vedere al continuității și rezistentei de izolație și care nu se conectează imediat după verificare la reglete, vor fi închise la capete cu dispozitivul aplicat de furnizor.

Rezultatele măsurătorilor se înscriu cronologic în fișe de măsurători pe categorii de cabluri și de parametri, cu interpretarea semnificației valorilor obținute în sensul acceptării sau respingerii acestora. Verificarea montajului se va face conform normelor de montaj specifice fiecărui material, echipament sau instalație componentă a lucrării.

Verificarea calității lucrării se va face conform „Normativului pentru verificarea lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor”, indicativ C 56-85.

Verificarea condițiilor tehnice generale și a condițiilor tehnice minime de funcționare a instalației SCB se va face prin probe și măsurători.

Instalațiile SCB trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță impuse prin instrucții, dispoziții și norme de specialitate ale CNCFR privind circulația trenurilor și întreținerea instalațiilor feroviare, specificate la cap. 7 „Documente de referință” din prezentul caiet de sarcini. Verificarea finală a materialelor și echipamentelor montate va consta în verificarea îndeplinirii condițiilor impuse prin instrucția 351 la elementele SCB afectate de lucrări și va cuprinde:

 • • verificarea parametrilor cablurilor afectate de lucrare;

 • • verificarea nivelurilor tensiunilor de alimentare ale dulapurilor adicente afectate de eventuala înlocuire a unor cabluri;

 • • verificarea circuitului de cale Y1 AD;

 • • verificarea condițiilor de funcționare ale instalației SCB;

 • • verificarea nivelurilor tensiunilor și curenților în circuitele specifice SCB afectate de lucrare;

 • • verificarea parametrilor instalației autostop.

Toate măsurătorile de curenți, tensiune, rezistență de izolație, etc. precum și probele efectuate se vor consemna de către executant în fișe de măsurători conform modelelor existente în stațiile adiacente SCB și în dulapurile adiacente zonei afectate și în fișele specifice pentru consemnarea probelor.

în cazul lucrărilor de reparații accidentale, repunerea în funcție a instalațiilor se face numai în prezența cel puțin a șefului de district.

6.3.10 Program pentru încercări și verificări

Nr. crt.

Lucrările ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie documente scrise

Documentul scris care se încheie:

PVLA: Proces verbal de lucrări ascunse

PVR: Proces verbal de recepție calitativă T: Teste

Cine întocmește: I: Investitor E: Executant P:Proiectant C:Contractor

Nr și data actului încheiat

1

Lucrări ascunse :pozări de cabluri, mufe de joncțiune

PVLA

I, E,P

2

Lucrări de exterior:

-verificarea parametrilor cablurilor afectate de lucrare;

-verificarea nivelurilor tensiunilor de alimentare ale dulapurilor adiacente afectate de eventuala înlocuire a unor cabluri;

-verificarea circuitului de cale Y1 AD;

-verificarea condițiilor de funcționare ale instalației BLA;

-verificarea nivelurilor tensiunilor și curenților în circuitele specifice BLA afectate de lucrare;

-verificarea parametrilor instalației autostop.

PVR

I, E,P

3

Lucrări ascunse: toate construcțiile care sunt subterane, mascate sau obstrucționate de alte părți de construcție

PVLA

I,C

4

Lucrări terminate

T

I,C


7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Documentele de referință menționate în cuprinsul caietului de sarcini precum și cele care au contingență cu proiectarea și realizarea lucrărilor sunt cele de mai jos:


7.1 Generale

STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice.

ST AS 3220-89 Poduri de cale ferată. Convoaie tip.

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3519-76 încercări pe betoane. Verificarea impermeabilității la apă.

STAS 4068/2-87 Debite și volume maxime de apa. Probabilitățile anuale ale debitelor și volumelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare.


STAS 4273-83 Construclii hidrotehnice. încadrarea în clase de importanță.

STAS 4392-84

STAS 7582-91

STAS 10101/0-75 Acțiuni în construcții. Clasificarea și gruparea acestora.

STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferată și șosea. Infrastructuri din zidărie, beton și beton armat. Prescripții de proiectare.

STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferată și șosea. Suprastructuri din beton, beton armat, beton precomprimat. Prescripții de proiectare.

RETF 002/2001 Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară

Instrucția CFR nr. 003/2000 Instrucțiuni pentru prevenirea și cercetarea accidentelor și evenimentelor feroviare

Instrucția de semnalizare.

Instrucția de întreținere a liniilor ferate, îndrumătorul pentru revizia și întreținerea lucrărilor de artă Instrucția privind fixarea termenelor și ordinii în care trebuie efectuată revizia căii.

Instrucția de norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea caii C.F, cu ecartament normal

Instrucțiuni tehnice privind alcătuirea și folosirea în construcții a panourilor din placaj pentru cofraje.

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații aferente. Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.

Instrucțiuni tehnice privind sudarea armăturilor din oțel beton.

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.


Căi ferate normale. Gabarite.

Lucrări de cale ferată. Terasamente. Prescripții de proiectare și verificare a calității.


Instrucția CFR nr. 4/82

Instrucția CFR nr. 300/82

Instrucția CFR nr. 301/60

Instrucția CFR nr. 305/97


Instrucția CFR nr. 314/89


C 11-74


C16-84

C 26-85

C 28-83

C 56-85

C 149-87 Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat.

P 130-97 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor.


PD 95/2002       Normativ departamental privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor.

Legea 10/94        privind calitatea în construcții

Legea nr. 107/1996 Legea apelor

Legea protecției mediului Privind protecția muncii


Legea 137/1995

Legea 319/2006

H.G.R. 2139/2004 Privind durata normală de funcționare a mijloacelor fixe.

OMT 290/2000 Ordin privind admiterea tehnică a produselor și/sau a serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare.

7.1 Pentru materiale, echipamente și instalații

Agregate naturale și piatră prelucrată pentru drumuri. Condiții tehnice generale de calitate

Piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată


SR 667:2000

SR 2246:1996

STAS 2952/1-92 Material mărunt de cale ferată. Eclise pentru șine grele.

STAS 2952/2-92 Material mărunt de cale ferată. Plăci pentru șine grele.

STAS 2952/3-92 Material mărunt de cale ferată. Clești pentru șine grele.

Material mărunt de cale ferată. Piulițe hexagonale

Material mărunt de cale ferată. Șuruburi.

Lucrări de artă. Hidroizolații. Prescripții de proiectare și execuție; Pietre naturale pentru construcții. Clasificare.

Cimenturi. Determinarea rapidă a mărcii cimentului.


STAS 3269-83

STAS 3270-78

STAS 5088-75

STAS 5090-89

STAS 5296-77

STAS 6652/1-82 încercări nedistructive ale betonului. Clasificare și indicații generale.

STAS 6657/1-89 Elemente prefabricate de beton. Beton armat și beton precomprimat. Condiții tehnice generale de calitate.

STAS 6657/2-89 Elemente prefabricate de beton. Beton armat și beton precomprimat. Reguli și metode de verificare a calității.

STAS 6657/3-89 Elemente prefabricate de beton. Beton armat și beton precomprimat. Procedee, instrumente și dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.

STAS 2953-80 ST AS 9850-89 ST009-96

NE 012-2007


Șine grele de cale ferată tip 49. Dimensiuni.

Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor. Specificație tehnică privind cerințe și criterii de performanță pentru armături Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat

C 11-74


Instrucțiuni tehnice privind alcătuirea și folosirea In construcții a panourilor din placaj pentru cofraje.

Fișa UIC 864-3; Fișa UIC 864-5

7.3 Pentru lucrări

STAS 2916-87 Lucrări de drumuri și căi ferate. Protejarea taluzurilor și șanțurilor. Prescripții de proiectare.

STAS 3197/1-91 Lucrări de cale ferată. Prisma căii.

7.4 Pentru recepție

H.G.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile „Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora” HG nr.273/14.06.1994, ale „Normativului pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”, indicativ C56-85.

Acte normative pentru recepția lucrărilor

Testele făcute la terminarea lucrărilor sunt cele prevăzute de Normativul C 56-85. Procedura testării trebuie să urmeze instrucțiunile tehnice în vigoare ale CNCF" CFRSA și prevederile AFER.

Recepția lucrărilor se va face integrând toate documentele primite pentru testele finale și/sau documentele care dovedesc că lucrările ascunse s-au recepționat.

Condiții de recepție

La recepția lucrărilor Beneficiarul va respecta prevederile din HGR 273/1994 și C 56-85. Contractorul va înmâna beneficiarului întreaga documentație tehnică și economică care a stat Ia baza executării lucrărilor.

Contractorul va elabora un rezumat al tuturor testelor și verificărilor și rezultatelor obținute în timpul lucrărilor inclusiv posibilele remedieri care au fost executate.

Pentru recepția lucrărilor terminate, Contractorul trebuie să elaboreze o documentație completă conținând toate documentele relevant privind testele, verificările și procesele verbale de recepție.

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr.

crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursă Observații

Corecții

Liste anexe

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x 4d

9=3x4

L1D27A01

Decapare piatră spartă pană la nivelul inferior al traversei

mc

300

L1C43B02

Scoaterea panourilor de linie CF și a schimbătorilor din cale

ml

250

PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE - PRIMĂRIA ORADEA

Lucrarea: PASAJ INFERIOR PIETON AL - STAȚIA CF ORADEA

Categoria de lucrări: DRUM DE ACCES

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

________________________ ...... . -                                                      ■> - —■—

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursă Observații

Corecții

Liste anexe

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

0

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x 4d

9=3x4

TSA05J2

Săpătură manuală

30 x6 x 0.2= 36

mc

36

TSC35B32

încărcarea pământului în autobasculantă

36 x 1.2=43.2

100 mc

0.432

TRA01A15

Transportul pământului

36 x 1.8t/mc=64.80

tone

64.80

TSE06B1

Pregătirea terenului în vederea așternerii balastului

100 mp

1.8

2200393

Procurare refuz de ciur pentru realizarea drumului de acces 36 x 0:2 x 1.3înf= 9.36

mc

9.36

TSC35B11

încărcarea refuzului de ciur în autobasculantă

36 x 0.2 x 1.3înf= 9.36

100 mc

0.0936

TRA01A50

Transportul refuzului de ciur cu autobasculanta

36 x 0.20 x 1.9t/mc=13.68

tone

13.68

TSD02A1

împrăștierea refuzului de ciur cu buldozerul

100 mc

0.0936

TSD07D1

Compacterea mecanică cu ruloul compresor a refuzului de ciur 36 x 0.2=7.20

100 mc

0.072

TSC35B11

încărcarea balastului în autobasculantă lOmc x 1.3=13

100 mc

0.13

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate (30 x 6) x 0.20=36

mc

36

TRA01A50

Transport balast cu autobasculanta

10 x 2.0t/mc=20t

tone

20

MNB13231

Operatori topo pentru operațiunile de trasare, pichetare și nivelment

ore

12

6103830

Vopsirea intermediară albă V105

kg

1

2904042

Lemnărie ecarisată pentru țăruși

mc

0.2

AUT4052

Autovehicul la dispoziția echipei topo

ore

36

MDTC1454 050 asimilat

Transportul încărcătorului frontal, buldozerului, excavatorului, a ruloului compresor

buc

20

PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE - PRIMĂRIA ORADEA

Lucrarea: PASAJ INFERIOR PIETONAL - STAȚIA CF ORADEA

Categoria de lucrări: FUNDAȚIE PASAJ

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursă Observații Corecții Liste anexe

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4e

8=3 x 4d

9=3x4

TSA05J2

Săpătură manuală lungimea pasajului (7+14) x 6/2 x 26= 1638

(4 x l)/2 x 23=46

(10x4x6)=240

mc

1924

TSA24B1

Epuizarea mecanică a apei din săpătură

ore

30

TSA07B1

Săpătură în spații limitate pentru executarea fundațiilor pasajului 2 x 1.5 x 2.5 x 26=195

1 x 1.5 x 2.5 x 10=37.5

mc

233

TSA24C1

Epuizarea mecanică a apei din săpătură

ore

30

TSF 02B1

Sprijinirea gropilor pentru fundațiile prefabricatelor și elevațiilor

4 x 1.5 x 26 + 4 x 1.5 x 2.5=171

mp

171

TRB02B22

Transportul pământului în depozitul local

(1924 + 233) x 1.8t/mc=3882.6

tone

3883

TSC35B11

încărcarea pământului în autobasculantă

(1924 + 233) x 1.2-2588.4

100 mc

25.89

TRA01A10

Transportul pământului din săpătură în depozit

(1924 + 233) x 1.8t/mc=3882.6

tone

3883

TSD02B1

împrăștierea pământului cu buldozerul în depozit

100 mc

25.89

TSD07B1

Compactarea mecanică a pământului (1924 + 233) x 80%=1725.6

100 mc

17.26

TSD04C1

Compactarea pământului cu maiul de mână

(1924 + 233) x 20%=431.4

mc

432

PB02A1

Turnarea betonului simplu C6/7.5 pentru realizarea betonului de pozare V-26 x 2.2x0.15x2=17.16

V=10 x 2.2 x 0.15 x 1=3.3

mc

20.5

2100933

Procurare beton clasa C6/7.5

mc

20.5

TRA06A30

Transportul betonului clasa C6/7.5 cu autobetoniera

20.5 x 2.4t/mc=49.2

tone

50

PD01A1

Montarea armăturilor în fundații

kg

7200

CZ0301G1

Fasonarea armăturilor OB 37 0 12

kg

3600

CZ0301H1

Fasonarea armăturilor OB 37 0 16

kg

3600

PC01A1

Cofraje pentru betoane în fundații

mp

336

TRI1AC02E3

încărcarea armăturilor și a cofrajelor în autocamion

7200kg + 336mp x 10kg/mp=10560

tone

10.56

TRA02A30

Transportul armăturilor și a cofrajelor cu autocamionul

tone

10.56

TRI1AC14E3

Descărcarea armăturilor și cofrajelor din autocamion

tone

10.56

TRB05B21

Manipularea armăturilor și a cofrajelor

tone

10.56

PB09A1

Turnarea betonului armat CI2/15 în fundații

V=2 x 2 x 1.2 x 26 + 2 x 0.3 x 0.4 x 26 + 1 x 2 x 1.2 x 10 + 1 x 0.3 x 0.4 x 10=156.3

mc

157

2100911

Procurarea betonului clasa CI2/15

mc

157

PB02A1

Turnarea betonului clasa C6/7.5 în fundația pasajului, betonului de pantă și pinteni 5x0.3x36=54

mc

54

2100933

Procurare beton clasa C6/7.5

mc

54

TRA06A30

Transportul betoanelor clasa C12/15 și C6/7.5 cu autobetoniera (157 + 54) x 2.4t/mc=506.4

tone

507

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursă Observații

Corecții

Liste anexe

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x 4d

9=3x4

PI08B110302-10

Elemente prefabricate din beton armat tip D5 și DM5 confecționat în uzină

2bucDM5 + 30buc D5=32

buc

32

PI08A110301-10

Elemente prefabricate din beton armat LI, confecționat în uzină

buc

32

XA01F1

Transportul elementelor prefabricate pe șantier

G=2 x 6.8 + 30 x 5.5 + 32 x

5.1=341.8

km

240

PI06D1

Montarea elementelor prefabricate 64buc x 3 (înc + dese + . montare)-192

buc

192

PF01A1

Mortare de ciment pentru pozarea elementelor prefabricate 2x26x1.5 + 1x10x1.5=93

mp

93

PF01C1

Spor de 1 cm grosime la mortarul de pozare

mp

93

8000197

Procurare mortar de ciment

93 x 0.03=2.79

mp

2.80

TRA06A30

Transportul mortarului în șantier

93 x0.03x2.4=6.69

tone

6.70

PF10A1

Rost vertical de separație din 2 foi de carton bitumat executat între 2 elemente prefabricate

4buc x 0.3 x 2.5=3.00 2x2x1.2=4.8

mp

7.8

PF04A1

Strat de amorsaj din bitum filerizat pentru șape hidrofuge aplicat cu peria

mp

175

PF05F1

Hidroizolație pasaj

26 x19=494

10 x 6=60

mp

554

PF05A1

Hidroizolarea elevațiilor la extrados cu bitum filerizat

3.7x 1.6x32=189.44

mp

190

PF07A1

Șapă de protecție a hidroizolației CF dintr-un strat de asphalt de 2.5 cm grosime

mp

554

Desfacere drenuri

ml

100

PC01A1

Cofraje pentru betoane în fundație dren

2 x 0.5 x (4 x 2 + 26)=34

mp

34

PB02A1

Turnarea betonului simplu C8/10 în fundația drenului

2 x 0.5 x 0.5 x 34=17

mc

17

2100910

Procurare beton clasa C8/10

mc

17

2100910

Procurare beton clasa C8/10

mc

17

TRA06A30

Transportul betonului pe șantier

17mc x 2.5t/mc=42.5t

tone

43

PE01C1

Realizarea drenului din piatră brută

2 x 3.5 x 0.5 x 34=119mc

mc

119

TSC35C11

încărcarea pietrei brute în autobasculantă

100 mc

1.19

TRA01A50

Transportul pietrei brute

G=119mc x 2.2t/mc=261.8t

tone

262

TRI1AC03F3

încărcarea cofrajelor în autocamion 34mn x 10kg/mp=340kg

tone

0.34

TRA02A30

Transportul cofrajelor cu autocamionul

tone

0.34

TRI1AC14F3

Descărcarea cofrajelor din autocamion

tone

0.34

TSA10C1

Săpătură manuală în dren

mc

64

TRB05A12

Transportul materialelor prin purtat

tone

58

TSF09A1

Sprijinire mal cu dulapi metalici

34 x 2 x 2.35=159.6

mp

160

TRB01C23

Transportul materialelor cu roaba distanța 3 Om

tone

115

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr.

crt.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

Simbol

Denumire resursă Observații Corecții

Liste anexe

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x 4<1

9=3x4

TSD15A1

Strat de repartiție din nisip sub prisma de balastare compactat cu ruloul 1.3mp x (50ml x 5)=325mc

mc

325

TSD16A1

Strat de repartiție din balast sub prisma de balastare, compactat cu ruloul 1.6mp x (50ml x 5)=400mc

mc

400

2201608

Piatră spartă

50 x 20 x 0.3=300mc

mc

300

TRB22F3H

Macara pentru montarea panourilor de linie și traverse cf

tone

80

TRA01A10

Transportul pietrei sparte 300mc x 2.1-630t

tone

630

L1D04C1

Burajul traverselor inclusiv pe 4 schim. și racordare stg., dr. pe 20m

buc

404

L1D04D

Burajul 2 și 3 al traverselor

buc

404

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr.

crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursă Observații

Corecții

Liste anexe

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x4d

9=3x4

W3F14G1

Demontare cap terminal la cabluri

buc

7

W3K05A1

Demontări subtraversare linii CF pentru cabluri

ml

12

W2G03A13

Demontare cablu SCB

ml

1880

TCA14A1

Instalare cablu de telecomunicații TTR -Tc

km

1.12

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr.

Capitolul de

ucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Material

Manoperă

Utilaj

Transport

TOTAL

crt.

Simbol

Denumire resursă Observații Corecții Liste anexe

 • a) materiale

 • b) manoperă

 • c) utilaj

 • d) transport Total (a+b+c+d)

0

i

2

3

4

5=3 x 4a

6=3 x 4b

7=3 x 4c

8=3 x 4d

9=3x4

RPCXE02C

Hidroizolații orizontale și verticale dintr-un strat de bitum topit aplicat cu peria sau gletuitor

mp

28

CO37B1

Rigole de scurgere din cărămidă presată, 20x25cm

ml

52

CL20A1

Montarea confecțiilor metalice aparente

kg

1875

RPCK01B1

Strat suport pentru pardoseli din mortar de ciment, de 3cm grosime

34 x 4.6-156.4mp

mp

157

RPCXJ02A

Tencuieli interioare la pereți și tavane

mp

225

IZC01H1

Pardoseli executate din plăci de granit

mp

157

RPCM45A1

Placaje travertin

mp

190