Hotărârea nr. 640/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reparatie capitala si extindere cladire administrativa in Cimitirul Municipal Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

“Reparație capitală și extindere clădire administrativă în Cimitirul Municipal Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 77966/28.07.2009 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparație capitală și extindere clădire administrativă în Cimitirul Municipal Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.19, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Reparație capitală și extindere clădire administrativă în Cimitirul Municipal Oradea” având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :....................................................Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției : din care C+M :

653078,61 lei / 152510,07 euro (inclusiv TVA)

492135,21lei/114925,79euro(inclusivTVA)

( preț la 07.07.2009 ; euro = 4,2822 lei )

Eșalonarea investiție INV/C+M Anul I

653078,61 lei / 492135,21 (inclusivTVA)

152510,07 euro/114925,79 euro (inclusiv TVA)

Capacități :

  • - suprafața construită

  • - suprafața utilă

295,05 mp

200,15 mp

Durata de realizare a investiției :                            6 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal

constituite

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Tehnică

  • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 640


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 1 vot ,, abținere”, 0 voturi ,,împotrivă”.