Hotărârea nr. 64/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare centru medical, Str. Olimpiadei nr.14 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare centru medical, Str. Olimpiadei nr.14 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 173486 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare centru medical, Str. Olimpiadei nr.14 - Oradea, elaborat la solicitarea beneficiarului Serban Bembea, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare si executare a unui centru medical pe strada Olimpiadei nr.14, Oradea .

Zona luata in studiu este situata in intravilanul municipiului Oradea, in vecinătatea stadionului FC Bihor.

Terenul care a generat PUZ-ul, adiacent străzii Olimpiadei pe latura nordica, se învecinează cu proprietăți private mobilate cu construcții in regim de înălțime parter sau parter si mansarda, având destinația locuințe, spatii pentru birouri, unități de învățământ. In zona se mai afla clădiri cu destinația hotel, baza sportiva si unități de învățământ.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de folosința R3- zona destinata locuințelor unifamiliale sau pentru doua familii, cu densitate ridicata permițând edificarea de construcții in sistem izolat, cuplat sau înșiruit.

Terenul luat in studiu identificat cu nr. cadastral 18751, in suprafața de S= 288mp, înscris in C.F. NDF nr. 91191 -Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului Bembea Serban si sotia Bembea Diana .

Principala artera de circulație in zona este strada Olimpiadei.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare in zona exista rețele de alimentare cu apa, energie electrica si canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare centru medical, Str. Olimpiadei nr.14 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - construcție cu regim de inaltime D+P+E având destinația centru medical, potrivit planșei 4'/U - Reglementari urbanistice varianta 2;

  • - limita de implantare a construcției: 5,16m retras fata de frontul străzii Olimpiadei si 2,30 m retras fata de limita spate a parcelei;

  • - se va amenaja spațiu de parcare cu capacitate de doua locuri la frontul străzii Olimpiadei;

  • - indici de utilizare ai terenului: POT 65% CUT 1,6;

  • - accesul carosabil si pietonal se asigura din strada Olimpiadei;

  • - dotarea cu utilitati se realizează prin racordarea la rețelele de utilitati existente in zona: alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu energie electrica;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Serban Bembea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 64


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila