Hotărârea nr. 638/2009

Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, pentru sezonul rece 2009 -2010

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum si a unor facilitați populației pentru plata energiei termice, pentru sezonul rece 2009 -2010

Analizând Raportul de Specialitate nr. 221665 din data de 23.06.2009 întocmit de către Serviciul Prestații si Servicii Sociale din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor masuri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2009 - 2010.

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum si a unor facilitați populației pentru plata energiei termice, actualizată,

Având in vedere prevederile art. 162 alin (4) si art. 14 alin (3) din O.U.G. nr. 57/2006 privind modificarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 si ale H.G. nr.1350/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 57/2006,

Ținând seama de prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională in administrația publică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a. pct. 2, 14, art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă următoarele măsuri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2009 -2010 astfel:

  • 1.  Cererea si declarația pe proprie răspundere va fi însoțită de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia si xerocopie după actul de proprietate asupra imobilului (contractul de vânzare cumpărare, contractul de închiriere, subînchiriere, comodat) si alte actele care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului (extras de carte funciara).

  • 2.   Datele înscrise in cererea si declarația pe proprie răspundere referitoare la componenta familiei solicitante, precum si numărul de camere branșate aferente locuinței vor fi certificate de către asociațiile de proprietari prin eliberarea unei adeverințe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip de cerere de către asociațiile de proprietari.

Art. 2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara Oradea.

Art. 3.Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Se publică in Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iulie 2009

Nr. 638


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.