Hotărârea nr. 636/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investitii Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legatura intre P-ta Bucuresti si strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacenta acesteia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții

Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între

P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia

Analizând raportul de specialitate nr. 72.113 din data de 13 07. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție: Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

In considerarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În baza art.36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a, d), alin. (5) lit. c), art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia, cu următoarele caracteristici:

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

VALOARE INVESTIȚIE

Valoareatotala a investitei ............................................................4.226.550 lei / 1.003.931 € incl.TVA

din care: construcții montaj......................................... 4.093.800 lei / 972.399,06 € incl. TVA

(prețuri iulie. 2009, 1 euro=4,21 lei)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI                            anul 2009

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI..............................5 luni

CAPACITATI

 • - pasaj subteran 26,00 m lungime x 5,00 m

  lățime = 130,00 mp; lungime 10 m;

  lățime 3 m;

  52 m;


 • - scări de acces strada Ecaterina Teodoroiu

 • - colectarea apelorpluviale aferente (26 x 2)

 • - iluminat pasaj;

 • - copertină acces Ecaterina Teodoroiu

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local aferente anului 2009 și/sau multianuale, sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Administrația Imobiliară Oradea;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Economică,

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 636

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.