Hotărârea nr. 635/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Amenajare parcari si alei in zona str. Constantin Noica-str. Ialomitei Amenajare parcari si alei in zona Liceul Transilvania-str. Salcâmilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții Amenajare parcări și alei în zona str. Constantin Noica-str. Ialomiței Amenajare parcări și alei în zona Liceul Transilvania-str.

Salcâmilor

Analizând raportul de specialitate nr. 71.454 din data de 09. 07. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiție: Amenajare parcări și alei în zona str. Constantin Noica-str. Ialomiței și Amenajare parcări și alei în zona Liceul Transilvania-str. Salcâmilor,

În conformitate cu prevederile:

  • - art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • - Hotărârii Consiliului Local nr. 344/29. 04. 2009 privind aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit.a, d), alin. (5) lit. c), art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții Amenajare parcări și alei în zona str. Constantin Noica-str. Ialomiței și Amenajare parcări și alei în zona Liceul Transilvania-str. Salcâmilor.

Ordonator principal de credite


Beneficiar


Consiliul Local al municipiului Oradea

Primăria municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI, su nt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Tehnică,

  • -  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.635


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

AMENAJARE ALEI SI PARCARI IN MUNICIPIUL ORADEA
ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 71.454/09. 07. 2009
"1 euro=4,2152 lei"
NR. CRT.LOCATIEVALOARE INVESTVALOARE C+MESALONAREDURATA DE REALIZARE A INVESTITIEICAPACITATI
leileiLOCURI DE PARCARE NOU CREATESUPRAFATA OCUPATALUNGIME ALEI DE ACCES PARCARETROTUARE NOIREFACERE TROTUARE EXISTENTEIMPREJMUIRIRIGOLA CAROSABILAGURI DE SCURGERE NOI
euroeurolunimpmmmmmbuc
LICEUL TRANSILVANIA
--------------------------------------------------------------------------------
AMENAJARE ALEI SI PARCARI IN MUNICIPIUL ORADEA
"1 euro=4,2152 lei"ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 71.454/09. 07. 2009
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI / LOCATIE CONSTANTIN NOICA-IALOMITEIRAZBOIENI-SELEUSULUI-GRADINARILORDRAGOS VODA-BARIEREILICEUL TRANSILVANIATOTAL
VALOARE INVESTITIElei0
VALOARE INVESTITIEeuro0
VALOARE C+Mlei0
VALOARE C+Meuro0
ESALONAREA INVESTITIEI0
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEIluni0
CAPACITATILOCURI DE PARCARE NOU CREATEbuc.172172
SUPRAFATA OCUPATAmp21652165
ALEI DE ACCES PARCAREmp534534
TROTUARE NOImp277.5277.5
REFACERE TROTUARE EXISTENTEmp600600
IMPREJMUIRIm140140
RIGOLA CAROSABILAm340340
GURI DE SCURGERE NOIbuc.1616
--------------------------------------------------------------------------------
AMENAJARE ALEI SI PARCARI IN MUNICIPIUL ORADEA
ANEXA LA H.C.L. NR. 635/13.07.2009
"1 euro=4,22 lei"
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI / LOCATIE CONSTANTIN NOICA-IALOMITEILICEUL TRANSILVANIATOTAL
VALOARE INVESTITIE mii lei incl. TVA"1,284.277"688.469"1,972.746"
VALOARE INVESTITIEmii euro incl. TVA304.331163.144467.475
VALOARE C+M mii lei incl. TVA"1,180.610"627.398"1,808.008"
VALOARE C+Mmii euro incl. TVA279.765148.673428.438
ESALONAREA INVESTITIEI20092009
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEIluni21
CAPACITATILOCURI DE PARCARE NOU CREATEbuc.182172354
SUPRAFATA OCUPATAmp227521654440
ALEI DE ACCES PARCAREmp3746.75344280.7
SPATII VERZImp13510013510
TROTUARE NOImp905.6277.51183.1
REFACERE TROTUARE EXISTENTEmp0600600
IMPREJMUIRIm0140140
RIGOLA CAROSABILAm0340340
GURI DE SCURGERE NOIbuc.01616
AMENAJARE MINITEREN SPORTmp600600
AMENAJARE TEREN PT. PLIMBAT ANIMALEmp3750375
CANALIZARE PLUVIALA NOUAm2530253