Hotărârea nr. 634/2009

privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnico-economice in vederea realizarii a doua pasaje denivelate la intersectia centurii municipiului Oradea cu DN 79 (Arad), respectiv DN 76 (Deva)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice în vederea realizării a două pasaje denivelate la intersecția centurii municipiului Oradea cu DN 79 (Arad), respectiv DN 76 (Deva)

Analizând Raportul de specialitate nr. 71460/09.07.2009 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea elaborării documentației tehnico-economice aferentă realizării celor două pasaje supraterane la intersecția șoselei de centură a municipiului Oradea cu DN 79 Arad, respectiv DN 76 Deva,

Luând în considerare adresa Primăriei municipiului Oradea înregistrată cu nr. 70832 din 08.07.2009, înaintată Ministerului Transportului și Infrastructurii precum și adresa nr. DCVO/45/10.07.2009, prin care Ministerul își exprimă acordul pentru finanțarea lucrărilor aferente construirii celor două pasaje denivelate ,

Ținând seama de faptul că elaborarea documentației tehnico-economice aferente realizării pasajelor și punerea acesteia la dispoziția Ministerului Transportului și Infrastructurii împreună cu terenul aferent construcțiilor ar crea condiții pentru realizarea mai rapidă a acestor pasaje,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b, d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.13, art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice aferentă realizării celor 2 pasaje supraterane la intersecția șoselei de centură a municipiului Oradea cu DN 79 Arad, respectiv DN 76 Deva.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică .

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului judetului Bihor

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

  • - Ministerului Transportului și Infrastructurii prin grija Directiei Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 634


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila