Hotărârea nr. 633/2009

privind darea acordului de principiu in vederea primirii dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile (terenurilor) aferente obiectivelor Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legatura intre P-ta Bucures

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea primirii dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) aferente obiectivelor Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu- zona adiacentă acesteia, respectiv Modernizare P-ța București - acces Gara C. F. Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 71.457 din data de 09. 07. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea preluării, prin contract de comodat, de la SRCF Cluj a terenurilor aferente obiectivelor Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia, respectiv Modernizare P-ța București - acces Gara C. F. Oradea (amenajare stații pentru taxi, transport local, respectiv interurban, amenajare locuri de parcare și spații verzi),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.b, c, d, e, alin.4 lit.d, alin.5 lit.c, alin.6 lit. a, pct.11, alin.7) lit.a), art. 45 alin. 2 lit.e,f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă darea acordului de principiu pentru preluarea de la SRCF Cluj a bunului imobil (teren) aferent obiectivului Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia.

Art. 2 Darea acordului de principiu pentru preluarea de la SRCF Cluj a bunului imobil (teren) aferent obiectivului Modernizare P-ța București - acces Gara C. F. Oradea (amenajare stații pentru taxi, transport local, respectiv interurban, amenajare locuri de parcare și spații verzi).

Art. 3 Se aprobă modelul de contract de comodat pentru preluarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra bunului imobil aferent obiectivului de investiție Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modelul de contract de comodat pentru preluarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra bunului imobil aferent obiectivului de investiție Modernizare P-ța București -acces Gara C. F. Oradeaconform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   SRCF Cluj, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.633


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 633/2009

CONTRACT DE COMODAT

Nr. __________din __________

 • I. PĂRTILE CONTRACTANTE

  SRCF Cluj cu sediul în_________, , ____________reprezentat prin .............. ......................................, în

  calitate de comodant, pe de o parte,

  MUNICIPIUL ORADEA, sediu: ORADEA, P-ța Unirii nr.1, telefon:_________-cod fiscal_________, cont


trezorerie ________________deschis la Trezoreria ORADEA, reprezentat prin primar, Ilie Bolojan, în calitate de

comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat (împrumut de folosință), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 11.1. Comodantul transmite Comodatarului, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, dreptul de folosință asupra bunului imobil situat în ORADEA, Gara CFR, cu îndatoririle prevăzute în prezentul contract.

 • 11.2. Imobilul dat în folosință reprezintă teren în suprafață de ......................... mp, identificat cu nr.

cadastral ........................, înscris în C.F ............

III. DURATA CONTRACTULUI

 • III. 1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o perioadă de 5 ani (cinci ani)

începând cu data de ............................... (data semnării contractului), cu posibilitatea de prelungire.

 • III. 1. 1. Predarea bunurilor va avea loc la data de.......................... (data la care începe executarea

contractului).

 • IV. GARANȚII

 • IV.1. Comodantul garantează că este proprietarul imobilului, că acesta este liber de sarcini, nu a fost scos din circuitul civil și că nu face obiectul nici unui proces sau a unei proceduri prealabile inițierii acțiunii .

 • IV. 2. Comodantul garantează Comodatarului că acesta va avea folosința exclusivă și liniștită a imobilului, garantând ca nu va fi tulburat în posesie.

 • V. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • V. 1. Comodantul se obligă:

 • a.     Să predea spre folosință comodatarului imobilul pe bază de proces-verbal de predare-primire,

 • b.     Să răspundă pentru repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului.

 • VI. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • VI. 1. Comodatarul se obligă:

 • a.  Să îngrijească și să conserve imobilul ca un bun proprietar;

 • b.  Să folosească imobilul conform scopului pentru care a fost luat în folosință;

 • c.   Să suporte cheltuielile de folosință ale imobilului,

 • d.  Să respecte normele P.S.I. pentru imobilul avut în folosință,

 • e.  Să obțină avizele, certificat de urbanism, autorizație de construire necesare..

 • VII. ALTE CLAUZE

 • VII. 1. Comodatarul se obligă să utilizeze imobilul preluat în folosință în scopul Modernizare P-ța București - acces Gara C. F. Oradea (amenajare stații pentru taxi, transport local, respectiv interurban, amenajare locuri de parcare și spații verzi).

 • VII. 2. Comodatarului îi este permis să dispună de imobil , în cazul unei relatii contractuale cu o terță persoană în vederea realizării scopului pentru care a fost preluat în folosință.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

 • VIII. 1. În cazul în care una din părți nu își respectă obligațiile contractuale.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • IX.1.Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • IX. 2. Prin acordul părților.

X. RISCURI

 • X. 1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării bunului în cazul întrebuințării imobilului contrar destinației sale.

 • XI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORȚĂ MAJORĂ

 • XI. 1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea san executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majoră, așa cum este definită de lege.

 • XI. 2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 24 ore, producerea evenimentului și să ia toate rnăsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • XI. 3. Dacă în termen de 48 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

XII. LITIGII

 • XII. 1. Părțile au convenit că toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă prin reprezentanții lor.

 • XII. 2. În cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XIII. CLAUZE FINALE

 • XIII. 1. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) pentru fiecare parte contractantă.

 • XIII. 2. Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract.

XIII. 3. Temeiul juridic al contractului îl constituie Art. 1560-1575 din Codul civil.

COMODANT

S.R.C. F. CLUJ


COMODATAR

Municipiul Oradea, prin

PRIMAR

Ilie Bolojan

Direcția Tehnică

Director executiv Mircea Ghitea

Direcția Juridică

Director executiv

Eugenia Borbei

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 633/2009

CONTRACT DE COMODAT

Nr. __________din __________

I PĂRTILE CONTRACTANTE

SRCF Cluj cu sediul în_________, , ____________reprezentat prin .............. ......................................, în

calitate de comodant, pe de o parte,

MUNICIPIUL ORADEA, sediu: ORADEA, P-ța Unirii nr.1, telefon:_________-cod fiscal_________, cont


trezorerie ________________deschis la Trezoreria ORADEA, reprezentat prin primar, Ilie Bolojan, în calitate de

comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat (împrumut de folosință), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • II. 1. Comodantul transmite Comodatarului, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, dreptul de folosință asupra bunului imobil situat în ORADEA, Gara CFR, cu îndatoririle prevăzute în prezentul contract.

 • II. 2. Imobilul dat în folosință reprezintă teren în suprafață de ............... mp, identificat cu nr. cadastral

........................, înscris în C.F ............

III. DURATA CONTRACTULUI

 • III. 1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o perioadă de 5 ani ( cinci ani)

începând cu data de ............................... (data semnării contractului), cu posibilitatea de prelungire.

 • III. 1. 1. Predarea bunurilor va avea loc la data de.......................... (data la care începe executarea

contractului).

 • IV. GARANȚII

 • IV. 1. Comodantul garantează că este proprietarul imobilului, că acesta este liber de sarcini, nu a fost scos din circuitul civil și că nu face obiectul nici unui proces sau a unei proceduri prealabile inițierii acțiunii .

 • IV. 2. Comodantul garantează Comodatarului că acesta va avea folosința exclusivă și liniștită a imobilului, garantând ca nu va fi tulburat în posesie.

 • V. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • V. 1. Comodantul se obligă:

 • a.  Să predea spre folosință comodatarului imobilul pe bază de proces-verbal de predare-primire,

 • b.  Să răspundă pentru repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului.

 • VI. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • VI. 1. Comodatarul se obligă:

 • a.  Să îngrijească și să conserve imobilul ca un bun proprietar;

 • b.  Să folosească imobilul conform scopului pentru care a fost luat în folosință;

 • c.   Să suporte cheltuielile de folosință ale imobilului,

 • d.  Să respecte normele P.S.I. pentru imobilul avut în folosință,

 • e.  Să obțină avizele, certificat de urbanism, autorizație de construire necesare.

 • VII. ALTE CLAUZE

 • VII. 1. Comodatarul se obligă să utilizeze imobilul preluat în folosință în scopul amenajării unui acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului subteran existent, pentru a asigura legătura între P-ța București și strada Ecaterina Teodoroiu.

 • VII. 2. Comodatarului îi este permis să dispună de imobil , în cazul unei relații contractuale cu o terță persoană în vederea realizării scopului pentru care a fost preluat în folosință.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

 • VIII. 1. În cazul în care una din părți nu își respectă obligațiile contractuale.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • IX. 1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • IX. 2. Prin acordul părților.

X. RISCURI

 • X. 1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării bunului în cazul întrebuințării imobilului contrar destinației sale.

 • XI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORȚĂ MAJORĂ

 • XI. 1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea san executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majoră, așa cum este definită de lege.

XI. 2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 24 ore, producerea evenimentului și să ia toate rnăsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • XI. 3. Dacă în termen de 48 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

XII. LITIGII

 • XII.1.Părțile au convenit că toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă prin reprezentanții lor.

 • XII. 2. În cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XIII. CLAUZE FINALE

 • XIII.1. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) pentru fiecare parte contractantă.

 • XIII. 2. Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract.

XIII. 3. Temeiul juridic al contractului îl constituie Art. 1560-1575 din Codul civil.

COMODANT

S.R.C. F. CLUJ


COMODATAR

Municipiul Oradea, prin

PRIMAR

Ilie Bolojan

Direcția Tehnică

Director executiv Mircea Ghitea

Direcția Juridică

Director executiv

Eugenia Borbei