Hotărârea nr. 632/2009

privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înființarea Comisiei locale de ordine publică

Analizând Raportul de specialitate nr. 2726 din data de 08.07.2009, întocmit de către Poliția Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea înființarea Comisiei locale de ordine publică,

În temeiul art.5 și art.6 din Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată,

În considerarea H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției

Comunitare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 privind înființarea instituției publice de interes local, cu personalitate juridică, Poliția Comunitară Oradea,

Având în vedere prevederile art.5 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată, potrivit căruia la nivelul fiecărui municipiu se organizează și funcționează Comisia Locală de ordine publică, organism cu rol consultativ,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art.36 alin.(2) lit. a),d), e), alin.(3) lit. b), allin.(6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a), art.45 alin.1 din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se înființează Comisia locală de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ.

Art.II. Comisia Locală este constituită din:

- Primarul Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan;

 • - Comandantul Poliției Municipiului Oradea, Comisar șef Ioan Lenghel;

 • - reprezentantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, col.Ioan Huluban;

 • - Șeful Poliției Comunitare Oradea, Director Executiv Crăciun Leucea;

 • - din cadrul Consiliul Local al Municipiului Oradea sunt desemnați următorii consilieri:

 • •   P.N.L. - dl. loan Cupșa;

•   U.D.M.R. - dl. Huszar Istvan-Eric;

 • •   P.D.L. - dl. Nicușor Lăpădatu;

•   P.S.D. - dl. Pavel Mercea.

 • - reprezentanți ai comunității, desemnați de Consiliul Local al Municipiului Oradea:

 • •   Asociația de proprietari „Ibsen” - dl. Aurel Trifan;

•   Comunitatea rromilor -dl. Ioan Lakatos;

 • •   Coaliția pentru consolidarea sectorului ONG din județul Bihor - d-na Adriana du Plessis;

 • •   Centrul de resurse life pentru organizații și tineret Oradea - dl. Marius Hardut;

•   Club Lord's - dl. Dan-Lucian Popa;

Art.III Comisia Locală este condusă de Primarul Municipiului Oradea.

Art.IV Comisia locale are următoarele atribuții:

 • a) analizează periodic și face propuneri privind necesarul de resurse materiale și umane;

 • b) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile în activitatea Poliției Comunitare Oradea;

 • c) trimestrial și ori de cate ori se solicită, prezintă informări în ședință Consiliului Local al Municipiului Oradea privind eficiența activității desfășurate de Poliția Comunitară Oradea și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității acesteia;

 • d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii și liniștii publice și pazei obiectivelor și bunurilor de interes public local de pe teritoriul localității, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social.

Art.V Comisia locală propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea unui număr de funcționari publici din numărul de posturi aprobat Poliției Comunitare Oradea, care să asigure, în condiții optime, menținerea ordinii și liniștii publicelanivelul municipiuluiOradea.

Art.VI. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia locală de ordine publică și Poliția Comunitară Oradea.

Art.VII. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

- Primarul municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan

 • - Membrii Comisiei locale de ordine publică, potrivit art.II din hotărâre, prin grija Politiei Comunitare Oradea

 • - Poliția Comunitară Oradea

 • - se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro și se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 632


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.