Hotărârea nr. 630/2009

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 2” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 72016/13.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participarea Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3   - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2   -

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social,

Luând în considerare proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, d, e, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.2, alin.7 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

Art.2 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea Totală a proiectului: 2.939.634 RON (701.868 EUR) inclusiv TVA

 • B. Durata de realizare 2 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 2.939.634 RON (701.868 EUR) inclusiv TVA la cursul de 1 EUR = 4,1883 LEI, curs inforeuro pentru luna mai 2009

-dincareC+M= 1.906.584 RON (455.217 EUR)

Cheltuieli eligibile: 2.473.338 RON (590.535 EUR)

-fonduri structurale:85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 2.102.337 RON (501.955EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 321.534 RON (76.769 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 49.467 RON (11.811 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

-Cheltuieli cu privire la T.V.A: 465.396 RON (111.118 EUR);

 • - Dotări PSI: 900 RON (215 EUR)

 • - Alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 49.467 RON (11.811 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 465.396 RON (111.118 EUR), a cheltuielilor reprezentând dotări PSI în sumă de 900 RON (215 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea de Consiliu Local nr. 495 din 2009 privind aprobarea co-finanțării, a cheltuielilor neeligibile și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr.1 ”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 630


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila