Hotărârea nr. 63/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare hala de producþie confecþii metalice si sediu firma str. Santãului nr. Cad.2494, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru amplasare hala de producție confecții metalice si sediu firma str. Santăului nr. Cad.2494, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 202773 din data de 12.12.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zonal - Extindere intravilan pentru amplasare hala de producție confecții metalice si sediu firma str. Santăului nr. Cad.2494, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.4253/11.12.2007 la solicitarea societății SC Stelite SRL reprezentata prin dl. Szilagyi Ludovic in scopul introducerii in intravilan a terenului situat pe str. Santăului, nr. cad. 2494, determinării condițiilor de amplasare a unei hale de producție confecții metalice si a sediului firmei, reglementarea accesului la parcela, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul luat in considerare pentru amplasarea obiectivelor propuse, este situat in extravilanul municipiului Oradea, in partea de nord-vest la frontul străzii Santăului.

Terenul nu se afla in perimetrul construibil aprobat prin PUG, iar pentru amplasarea obiectivului propus se impune scoaterea din circuitul agricol si introducerea in intravilanul municipiului.

In prezent terenul este liber de construcții si se dorește schimbarea funcțiunii acestuia din teren arabil in zona cu funcțiune C8, care potrivit regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, este destinat activităților comerciale cu consum de teren, producătoare de zgomot.

Amplasamentul studiat se afla in partea dreapta a drumului ce leagă municipiul Oradea de localitatea Santau Mic. Intre parcela studiata si actuala limita de intravilan a municipiului Oradea se afla parcele de teren proprietatea unor societăți comerciale respectiv ale unor persoane fizice care si-au dat acordul pentru introducerea acestora in intravilanul municipiului Oradea.

Terenul in suprafața de 4.100 mp identificat cu nr. cadastral 2494 înscris in CFNDF nr.1487- Oradea, se afla in proprietatea SC Stelite SRL.

Accesul la amplasamentul propus se face din drumul Santăului care se ramifica din drumul național DN19, drum existent cu profil transversal de 15m.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare in zona exista doar rețele de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Extindere intravilan pentru amplasare hala de producție confecții metalice si sediu firma str. Santăului nr. Cad.2494, Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

 • -    introducerea in intravilan a terenului cu suprafața de 36.283 mp;

 • -   zona funcționala propusa C8 destinata activităților comerciale cu consum de teren, producătoare de zgomot.

 • -    amplasarea clădirilor pe parcela cu nr. cad.2494 fata de axul străzii Santăului: min.11,00m;

 • -    regim de inaltime: P pentru hala de producție si P+1 pentru sediu de firma;

 • -   P.O.T. max = 35,00%, C.U.T.max = 0,7;

 • -   Amenajare de alei carosabile si noua locuri de parcare in interiorul parcelei;

 • -    Echiparea cu utilitati a obiectivului propus:

 • - alimentarea cu apa in scop igienico - sanitar se realizează cu put forat, iar apele uzate se vor colecta in rezervor vidanjabil cu capacitate de 20,0 mc. Colectarea apelor pluviale se face in șanțurile existente pe marginea drumului.

 • - alimentarea cu energie electrica se realizează prin racordare la linia SC CLUB BRAVO, de pe str. Santăului si construirea unui PT aerian de 250kVA, 20/0,4 kV, conform avizul SC Electrica SA nr. 28/16.07.2008

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Stelite SRL , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 63                                                                          SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.