Hotărârea nr. 629/2009

privind declararea zonei delimitate de Podul DACIA, Parcul I.C.Bratianu, Bazinul Olimpic, strandul Municipal, Zona de Protectie Fitosanitara a Uzinei de Apa si Podul CFR ca statiune balneara cu denumirea ”NYMPHAEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind declararea zonei delimitate de Podul DACIA, Parcul I.C.Brătianu, Bazinul Olimpic, Ștrandul Municipal, Zona de Protecție Fitosanitară a Uzinei de Apă și Podul CFR ca stațiune balneară cu denumirea ”NYMPHAEA”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 72129 din 13.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune ca zona delimitată de Podul DACIA, Parcul I.C. Brătianu, Bazinul Olimpic, Ștrandul Municipal, Zona de Protecție Fitosanitară a Uzinei de Apă și Podul CFR ca stațiune balneară cu denumirea”NYMPHAEA”;

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(1) din O.G. nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice șibalneoclimaticeși asistență medicală, balneară și de recuperare;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), d), alin. (4) lit. a, alin (6) lit. a) pct. 9 și ale art. 45, alin.(2), lit. a) din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. a)Se aprobă declararea zonei delimitate de Podul DACIA, Parcul I.C.Brătianu, Bazinul Olimpic, Ștrandul Municipal, Zona de Protecție Fitosanitară a Uzinei de Apă și Podul CFR ca stațiune balneară cu denumirea ”NYMPHAEA” prin Hotărâre a Guvernului României;

(b) Zona declarată ca stațiune balneară este identificată conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pentru declararea zonei delimitate conform prevederilor de mai sus, se vor elabora studiile complexe de analiză a factorilor naturali prevăzuți de O.G. nr.109/2008 și se va elabora Planul de Urbanism și Amenajare a Teritoriului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(2) Cheltuielile generate de elaborarea studiilor și de întocmirea Planului de Urbanism și Amenajare a Teritoriului se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Guvernul României, prin Ministerul Turismului;

  • -   Primarul municipiului Oradea;

  • -   Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor;

  • -    Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • -   se publică pe pagina web a Primăriei municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 629


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr.629/2009