Hotărârea nr. 628/2009

privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social multifuncțional destinat persoanelor cu dizabilitați din str. Ion Bogdan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social multifuncțional destinat persoanelor cu dizabilități din str. Ion Bogdan

Analizând raportul de specialitate nr. 72083 din 13.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind înființarea Centrului social multifuncțional destinat persoanelor cu dizabilități din str. Ion Bogdan.

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul de asistență socială destinat persoanelor cu dizabilități și dezvoltat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Banca Mondială,

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă elaborarea studiului de prefezabilitate pentru înființarea Centrului social multifuncțional destinat persoanelor cu dizabilități pe str. Ion Bogdan

Art.2 Se aprobă suportarea contravalorii studiului de prefezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea, valoarea acestuia fiind de 3000 de euro.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • •  Direcția Economică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  Se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.628