Hotărârea nr. 627/2009

privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social din str. Gutenberg nr. 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social din str. Gutenberg nr. 8

Analizând raportul de specialitate nr. 72064 din 13.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind înființarea Centrului social din str. Gutenberg nr. 8.

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul “Tineri aflați în situații de risc”, dezvoltat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Banca Mondială pentru construcția sau reabilitarea/extinderea unei clădiri și dotarea acesteia cu echipamentul și mobilierul necesare, în vederea înființării unui centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri.

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a

Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.2 art.45 alin.2 lit.a din Legea

nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă elaborarea studiului de prefezabilitate pentru înființarea Centrului social cu destinație multifuncțională destinat tinerilor aflați în situație de risc pe str. Gutenberg nr. 8 .

Art. 2 Se aprobă suportarea contravalorii studiului de prefezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea, valoarea acestuia fiind de 3.000 de euro.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • •  Direcția Economică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  Se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.627


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”